ReactOS 0.4.15-dev-8413-gc1c91f2
VBScript_Global::GlobalObj Interface Reference

Public Member Functions

VARIANT CCur (VARIANT expression)
 
VARIANT CInt (VARIANT expression)
 
VARIANT CLng (VARIANT expression)
 
VARIANT CBool (VARIANT expression)
 
VARIANT CByte (VARIANT expression)
 
VARIANT CDate (VARIANT expression)
 
VARIANT CDbl (VARIANT expression)
 
VARIANT CSng (VARIANT expression)
 
VARIANT CStr (VARIANT expression)
 
VARIANT Hex (VARIANT number)
 
VARIANT Oct (VARIANT number)
 
VARIANT VarType (VARIANT varname)
 
VARIANT IsDate (VARIANT expression)
 
VARIANT IsEmpty (VARIANT expression)
 
VARIANT IsNull (VARIANT expression)
 
VARIANT IsNumeric (VARIANT expression)
 
VARIANT IsArray (VARIANT expression)
 
VARIANT IsObject (VARIANT identifier)
 
VARIANT Atn (VARIANT number)
 
VARIANT Cos (VARIANT number)
 
VARIANT Sin (VARIANT number)
 
VARIANT Tan (VARIANT number)
 
VARIANT Exp (VARIANT number)
 
VARIANT Log (VARIANT number)
 
VARIANT Sqr (VARIANT number)
 
VARIANT Randomize (VARIANT number)
 
VARIANT Rnd (VARIANT number)
 
VARIANT Timer ()
 
VARIANT LBound (VARIANT arrayname)
 
VARIANT UBound (VARIANT arrayname)
 
VARIANT RGB (VARIANT red, VARIANT green, VARIANT blue)
 
VARIANT Len (VARIANT string)
 
VARIANT LenB (VARIANT string)
 
VARIANT Left (VARIANT string, VARIANT length)
 
VARIANT LeftB (VARIANT string, VARIANT length)
 
VARIANT Right (VARIANT string, VARIANT length)
 
VARIANT RightB (VARIANT string, VARIANT length)
 
VARIANT Mid (VARIANT string, VARIANT start, [optional] VARIANT length)
 
VARIANT MidB (VARIANT string, VARIANT start, [optional] VARIANT length)
 
VARIANT StrComp (VARIANT string1, VARIANT string2, [optional] VARIANT compare)
 
VARIANT LCase (VARIANT string)
 
VARIANT UCase (VARIANT string)
 
VARIANT LTrim (VARIANT string)
 
VARIANT RTrim (VARIANT string)
 
VARIANT Trim (VARIANT string)
 
VARIANT Space (VARIANT number)
 
VARIANT string ([optional] VARIANT number, [optional] VARIANT character)
 
VARIANT InStr (VARIANT start, VARIANT string, VARIANT string2, [optional] VARIANT compare)
 
VARIANT InStrB (VARIANT start, VARIANT string, VARIANT string2, [optional] VARIANT compare)
 
VARIANT AscB (VARIANT string)
 
VARIANT ChrB (VARIANT charcode)
 
VARIANT Asc (VARIANT string)
 
VARIANT Chr (VARIANT charcode)
 
VARIANT AscW (VARIANT string)
 
VARIANT ChrW (VARIANT charcode)
 
VARIANT Abs (VARIANT number)
 
VARIANT Fix (VARIANT number)
 
VARIANT Int (VARIANT number)
 
VARIANT Sgn (VARIANT number)
 
VARIANT Now ()
 
VARIANT Date ()
 
VARIANT Time ()
 
VARIANT Day (VARIANT Date)
 
VARIANT Month (VARIANT Date)
 
VARIANT Weekday (VARIANT Date, [optional] VARIANT firstdayofweek)
 
VARIANT Year (VARIANT Date)
 
VARIANT Hour (VARIANT Time)
 
VARIANT Minute (VARIANT Time)
 
VARIANT Second (VARIANT Time)
 
VARIANT DateValue (VARIANT Date)
 
VARIANT TimeValue (VARIANT Time)
 
VARIANT DateSerial (VARIANT Year, VARIANT Month, VARIANT Date)
 
VARIANT TimeSerial (VARIANT Hour, VARIANT Minute, VARIANT Second)
 
VARIANT InputBox (VARIANT prompt, [optional] VARIANT title, [optional] VARIANT defaultValue, [optional] VARIANT xpos, [optional] VARIANT ypos, [optional] VARIANT helpfile, [optional] VARIANT context)
 
VARIANT MsgBox (VARIANT prompt, [optional] VARIANT buttons, [optional] VARIANT title, [optional] VARIANT helpfile, [optional] VARIANT context)
 
VARIANT CreateObject (VARIANT classValue)
 
VARIANT GetObject ([optional] VARIANT pathname, [optional] VARIANT classValue)
 
VARIANT DateAdd (VARIANT interval, VARIANT number, VARIANT Date)
 
VARIANT DateDiff (VARIANT interval, VARIANT date1, VARIANT date2, [optional] VARIANT firstdayofweek, [optional] VARIANT firstdayofyear)
 
VARIANT DatePart (VARIANT interval, VARIANT Date, [optional] VARIANT firstdayofweek, [optional] VARIANT firstdayofyear)
 
VARIANT TypeName (VARIANT varname)
 
VARIANT Array (VARIANT arglist)
 
VARIANT Erase (VARIANT arraylist)
 
VARIANT Filter (VARIANT InputStrings, VARIANT Value, [optional] VARIANT Include, [optional] VARIANT compare)
 
VARIANT Join (VARIANT list, [optional] VARIANT delimiter)
 
VARIANT Split (VARIANT expression, [optional] VARIANT delimiter, [optional] VARIANT count, [optional] VARIANT compare)
 
VARIANT Replace (VARIANT expression, VARIANT find, VARIANT replacement, [optional] VARIANT start, [optional] VARIANT count, [optional] VARIANT compare)
 
VARIANT StrReverse (VARIANT string1)
 
VARIANT InStrRev (VARIANT string1, VARIANT string2, [optional] VARIANT start, [optional] VARIANT compare)
 
VARIANT LoadPicture ([optional] VARIANT stringexpression)
 
VARIANT ScriptEngine ()
 
VARIANT ScriptEngineMajorVersion ()
 
VARIANT ScriptEngineMinorVersion ()
 
VARIANT ScriptEngineBuildVersion ()
 
VARIANT FormatNumber (VARIANT expression, [optional] VARIANT NumDigitsAfterDecimal, [optional] VARIANT IncludeLeadingDigit, [optional] VARIANT UseParensForNegativeNumbers, [optional] VARIANT GroupDigits)
 
VARIANT FormatCurrency (VARIANT expression, [optional] VARIANT NumDigitsAfterDecimal, [optional] VARIANT IncludeLeadingDigit, [optional] VARIANT UseParensForNegativeNumbers, [optional] VARIANT GroupDigits)
 
VARIANT FormatPercent (VARIANT expression, [optional] VARIANT NumDigitsAfterDecimal, [optional] VARIANT IncludeLeadingDigit, [optional] VARIANT UseParensForNegativeNumbers, [optional] VARIANT GroupDigits)
 
VARIANT FormatDateTime (VARIANT Date, [optional] VARIANT NamedFormat)
 
VARIANT WeekdayName (VARIANT Weekday, VARIANT abbreviate, VARIANT firstdayofweek)
 
VARIANT MonthName (VARIANT Month, [optional] VARIANT abbreviate)
 
VARIANT Round (VARIANT expression, [optional] VARIANT numdecimalplaces)
 
VARIANT Escape (VARIANT string)
 
VARIANT Unescape (VARIANT string)
 
VARIANT Eval (VARIANT string)
 
VARIANT Execute (VARIANT string)
 
VARIANT ExecuteGlobal (VARIANT string)
 
VARIANT GetRef (VARIANT string)
 

Properties

VARIANT vbUseSystem [get]
 
VARIANT vbUseSystemDayOfWeek [get]
 
VARIANT vbSunday [get]
 
VARIANT vbMonday [get]
 
VARIANT vbTuesday [get]
 
VARIANT vbWednesday [get]
 
VARIANT vbThursday [get]
 
VARIANT vbFriday [get]
 
VARIANT vbSaturday [get]
 
VARIANT vbFirstJan1 [get]
 
VARIANT vbFirstFourDays [get]
 
VARIANT vbFirstFullWeek [get]
 
VARIANT vbOKOnly [get]
 
VARIANT vbOKCancel [get]
 
VARIANT vbAbortRetryIgnore [get]
 
VARIANT vbYesNoCancel [get]
 
VARIANT vbYesNo [get]
 
VARIANT vbRetryCancel [get]
 
VARIANT vbCritical [get]
 
VARIANT vbQuestion [get]
 
VARIANT vbExclamation [get]
 
VARIANT vbInformation [get]
 
VARIANT vbDefaultButton1 [get]
 
VARIANT vbDefaultButton2 [get]
 
VARIANT vbDefaultButton3 [get]
 
VARIANT vbDefaultButton4 [get]
 
VARIANT vbApplicationModal [get]
 
VARIANT vbSystemModal [get]
 
VARIANT vbOK [get]
 
VARIANT vbCancel [get]
 
VARIANT vbAbort [get]
 
VARIANT vbRetry [get]
 
VARIANT vbIgnore [get]
 
VARIANT vbYes [get]
 
VARIANT vbNo [get]
 
VARIANT vbEmpty [get]
 
VARIANT vbNull [get]
 
VARIANT vbInteger [get]
 
VARIANT vbLong [get]
 
VARIANT vbSingle [get]
 
VARIANT vbDouble [get]
 
VARIANT vbCurrency [get]
 
VARIANT vbDate [get]
 
VARIANT vbString [get]
 
VARIANT vbObject [get]
 
VARIANT vbError [get]
 
VARIANT vbBoolean [get]
 
VARIANT vbVariant [get]
 
VARIANT vbDataObject [get]
 
VARIANT vbDecimal [get]
 
VARIANT vbByte [get]
 
VARIANT vbArray [get]
 
VARIANT vbTrue [get]
 
VARIANT vbFalse [get]
 
VARIANT vbUseDefault [get]
 
VARIANT vbBinaryCompare [get]
 
VARIANT vbTextCompare [get]
 
VARIANT vbDatabaseCompare [get]
 
VARIANT vbGeneralDate [get]
 
VARIANT vbLongDate [get]
 
VARIANT vbShortDate [get]
 
VARIANT vbLongTime [get]
 
VARIANT vbShortTime [get]
 
VARIANT vbObjectError [get]
 
VARIANT vbBlack [get]
 
VARIANT vbBlue [get]
 
VARIANT vbCyan [get]
 
VARIANT vbGreen [get]
 
VARIANT vbMagenta [get]
 
VARIANT vbRed [get]
 
VARIANT vbWhite [get]
 
VARIANT vbYellow [get]
 
VARIANT vbCr [get]
 
VARIANT vbCrLf [get]
 
VARIANT vbNewLine [get]
 
VARIANT vbFormFeed [get]
 
VARIANT vbLf [get]
 
VARIANT vbNullChar [get]
 
VARIANT vbNullString [get]
 
VARIANT vbTab [get]
 
VARIANT vbVerticalTab [get]
 
VARIANT vbMsgBoxHelpButton [get]
 
VARIANT vbMsgBoxSetForeground [get]
 
VARIANT vbMsgBoxRight [get]
 
VARIANT vbMsgBoxRtlReading [get]
 

Detailed Description

Definition at line 37 of file vbsglobal.idl.

Member Function Documentation

◆ Abs()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Abs ( VARIANT  number)

◆ Array()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Array ( VARIANT  arglist)

◆ Asc()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Asc ( VARIANT  string)

◆ AscB()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::AscB ( VARIANT  string)

◆ AscW()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::AscW ( VARIANT  string)

◆ Atn()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Atn ( VARIANT  number)

◆ CBool()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::CBool ( VARIANT  expression)

◆ CByte()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::CByte ( VARIANT  expression)

◆ CCur()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::CCur ( VARIANT  expression)

◆ CDate()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::CDate ( VARIANT  expression)

◆ CDbl()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::CDbl ( VARIANT  expression)

◆ Chr()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Chr ( VARIANT  charcode)

◆ ChrB()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::ChrB ( VARIANT  charcode)

◆ ChrW()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::ChrW ( VARIANT  charcode)

◆ CInt()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::CInt ( VARIANT  expression)

◆ CLng()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::CLng ( VARIANT  expression)

◆ Cos()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Cos ( VARIANT  number)

◆ CreateObject()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::CreateObject ( VARIANT  classValue)

◆ CSng()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::CSng ( VARIANT  expression)

◆ CStr()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::CStr ( VARIANT  expression)

◆ Date()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Date ( )

◆ DateAdd()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::DateAdd ( VARIANT  interval,
VARIANT  number,
VARIANT  Date 
)

◆ DateDiff()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::DateDiff ( VARIANT  interval,
VARIANT  date1,
VARIANT  date2,
[optional] VARIANT  firstdayofweek,
[optional] VARIANT  firstdayofyear 
)

◆ DatePart()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::DatePart ( VARIANT  interval,
VARIANT  Date,
[optional] VARIANT  firstdayofweek,
[optional] VARIANT  firstdayofyear 
)

◆ DateSerial()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::DateSerial ( VARIANT  Year,
VARIANT  Month,
VARIANT  Date 
)

◆ DateValue()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::DateValue ( VARIANT  Date)

◆ Day()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Day ( VARIANT  Date)

◆ Erase()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Erase ( VARIANT  arraylist)

◆ Escape()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Escape ( VARIANT  string)

◆ Eval()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Eval ( VARIANT  string)

◆ Execute()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Execute ( VARIANT  string)

◆ ExecuteGlobal()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::ExecuteGlobal ( VARIANT  string)

◆ Exp()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Exp ( VARIANT  number)

◆ Filter()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Filter ( VARIANT  InputStrings,
VARIANT  Value,
[optional] VARIANT  Include,
[optional] VARIANT  compare 
)

◆ Fix()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Fix ( VARIANT  number)

◆ FormatCurrency()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::FormatCurrency ( VARIANT  expression,
[optional] VARIANT  NumDigitsAfterDecimal,
[optional] VARIANT  IncludeLeadingDigit,
[optional] VARIANT  UseParensForNegativeNumbers,
[optional] VARIANT  GroupDigits 
)

◆ FormatDateTime()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::FormatDateTime ( VARIANT  Date,
[optional] VARIANT  NamedFormat 
)

◆ FormatNumber()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::FormatNumber ( VARIANT  expression,
[optional] VARIANT  NumDigitsAfterDecimal,
[optional] VARIANT  IncludeLeadingDigit,
[optional] VARIANT  UseParensForNegativeNumbers,
[optional] VARIANT  GroupDigits 
)

◆ FormatPercent()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::FormatPercent ( VARIANT  expression,
[optional] VARIANT  NumDigitsAfterDecimal,
[optional] VARIANT  IncludeLeadingDigit,
[optional] VARIANT  UseParensForNegativeNumbers,
[optional] VARIANT  GroupDigits 
)

◆ GetObject()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::GetObject ( [optional] VARIANT  pathname,
[optional] VARIANT  classValue 
)

◆ GetRef()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::GetRef ( VARIANT  string)

◆ Hex()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Hex ( VARIANT  number)

◆ Hour()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Hour ( VARIANT  Time)

◆ InputBox()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::InputBox ( VARIANT  prompt,
[optional] VARIANT  title,
[optional] VARIANT  defaultValue,
[optional] VARIANT  xpos,
[optional] VARIANT  ypos,
[optional] VARIANT  helpfile,
[optional] VARIANT  context 
)

◆ InStr()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::InStr ( VARIANT  start,
VARIANT  string,
VARIANT  string2,
[optional] VARIANT  compare 
)

◆ InStrB()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::InStrB ( VARIANT  start,
VARIANT  string,
VARIANT  string2,
[optional] VARIANT  compare 
)

◆ InStrRev()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::InStrRev ( VARIANT  string1,
VARIANT  string2,
[optional] VARIANT  start,
[optional] VARIANT  compare 
)

◆ Int()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Int ( VARIANT  number)

◆ IsArray()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::IsArray ( VARIANT  expression)

◆ IsDate()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::IsDate ( VARIANT  expression)

◆ IsEmpty()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::IsEmpty ( VARIANT  expression)

◆ IsNull()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::IsNull ( VARIANT  expression)

◆ IsNumeric()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::IsNumeric ( VARIANT  expression)

◆ IsObject()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::IsObject ( VARIANT  identifier)

◆ Join()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Join ( VARIANT  list,
[optional] VARIANT  delimiter 
)

◆ LBound()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::LBound ( VARIANT  arrayname)

◆ LCase()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::LCase ( VARIANT  string)

◆ Left()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Left ( VARIANT  string,
VARIANT  length 
)

◆ LeftB()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::LeftB ( VARIANT  string,
VARIANT  length 
)

◆ Len()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Len ( VARIANT  string)

◆ LenB()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::LenB ( VARIANT  string)

◆ LoadPicture()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::LoadPicture ( [optional] VARIANT  stringexpression)

◆ Log()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Log ( VARIANT  number)

◆ LTrim()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::LTrim ( VARIANT  string)

◆ Mid()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Mid ( VARIANT  string,
VARIANT  start,
[optional] VARIANT  length 
)

◆ MidB()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::MidB ( VARIANT  string,
VARIANT  start,
[optional] VARIANT  length 
)

◆ Minute()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Minute ( VARIANT  Time)

◆ Month()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Month ( VARIANT  Date)

◆ MonthName()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::MonthName ( VARIANT  Month,
[optional] VARIANT  abbreviate 
)

◆ MsgBox()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::MsgBox ( VARIANT  prompt,
[optional] VARIANT  buttons,
[optional] VARIANT  title,
[optional] VARIANT  helpfile,
[optional] VARIANT  context 
)

◆ Now()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Now ( )

◆ Oct()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Oct ( VARIANT  number)

◆ Randomize()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Randomize ( VARIANT  number)

◆ Replace()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Replace ( VARIANT  expression,
VARIANT  find,
VARIANT  replacement,
[optional] VARIANT  start,
[optional] VARIANT  count,
[optional] VARIANT  compare 
)

◆ RGB()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::RGB ( VARIANT  red,
VARIANT  green,
VARIANT  blue 
)

◆ Right()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Right ( VARIANT  string,
VARIANT  length 
)

◆ RightB()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::RightB ( VARIANT  string,
VARIANT  length 
)

◆ Rnd()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Rnd ( VARIANT  number)

◆ Round()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Round ( VARIANT  expression,
[optional] VARIANT  numdecimalplaces 
)

◆ RTrim()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::RTrim ( VARIANT  string)

◆ ScriptEngine()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::ScriptEngine ( )

◆ ScriptEngineBuildVersion()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::ScriptEngineBuildVersion ( )

◆ ScriptEngineMajorVersion()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::ScriptEngineMajorVersion ( )

◆ ScriptEngineMinorVersion()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::ScriptEngineMinorVersion ( )

◆ Second()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Second ( VARIANT  Time)

◆ Sgn()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Sgn ( VARIANT  number)

◆ Sin()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Sin ( VARIANT  number)

◆ Space()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Space ( VARIANT  number)

◆ Split()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Split ( VARIANT  expression,
[optional] VARIANT  delimiter,
[optional] VARIANT  count,
[optional] VARIANT  compare 
)

◆ Sqr()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Sqr ( VARIANT  number)

◆ StrComp()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::StrComp ( VARIANT  string1,
VARIANT  string2,
[optional] VARIANT  compare 
)

◆ string()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::string ( [optional] VARIANT  number,
[optional] VARIANT  character 
)

◆ StrReverse()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::StrReverse ( VARIANT  string1)

◆ Tan()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Tan ( VARIANT  number)

◆ Time()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Time ( )

◆ Timer()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Timer ( )

◆ TimeSerial()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::TimeSerial ( VARIANT  Hour,
VARIANT  Minute,
VARIANT  Second 
)

◆ TimeValue()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::TimeValue ( VARIANT  Time)

◆ Trim()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Trim ( VARIANT  string)

◆ TypeName()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::TypeName ( VARIANT  varname)

◆ UBound()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::UBound ( VARIANT  arrayname)

◆ UCase()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::UCase ( VARIANT  string)

◆ Unescape()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Unescape ( VARIANT  string)

◆ VarType()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::VarType ( VARIANT  varname)

◆ Weekday()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Weekday ( VARIANT  Date,
[optional] VARIANT  firstdayofweek 
)

◆ WeekdayName()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::WeekdayName ( VARIANT  Weekday,
VARIANT  abbreviate,
VARIANT  firstdayofweek 
)

◆ Year()

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::Year ( VARIANT  Date)

Property Documentation

◆ vbAbort

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbAbort
get

◆ vbAbortRetryIgnore

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbAbortRetryIgnore
get

◆ vbApplicationModal

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbApplicationModal
get

◆ vbArray

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbArray
get

◆ vbBinaryCompare

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbBinaryCompare
get

◆ vbBlack

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbBlack
get

◆ vbBlue

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbBlue
get

◆ vbBoolean

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbBoolean
get

◆ vbByte

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbByte
get

◆ vbCancel

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbCancel
get

◆ vbCr

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbCr
get

◆ vbCritical

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbCritical
get

◆ vbCrLf

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbCrLf
get

◆ vbCurrency

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbCurrency
get

◆ vbCyan

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbCyan
get

◆ vbDatabaseCompare

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbDatabaseCompare
get

◆ vbDataObject

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbDataObject
get

◆ vbDate

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbDate
get

◆ vbDecimal

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbDecimal
get

◆ vbDefaultButton1

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbDefaultButton1
get

◆ vbDefaultButton2

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbDefaultButton2
get

◆ vbDefaultButton3

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbDefaultButton3
get

◆ vbDefaultButton4

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbDefaultButton4
get

◆ vbDouble

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbDouble
get

◆ vbEmpty

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbEmpty
get

◆ vbError

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbError
get

◆ vbExclamation

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbExclamation
get

◆ vbFalse

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbFalse
get

◆ vbFirstFourDays

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbFirstFourDays
get

◆ vbFirstFullWeek

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbFirstFullWeek
get

◆ vbFirstJan1

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbFirstJan1
get

◆ vbFormFeed

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbFormFeed
get

◆ vbFriday

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbFriday
get

◆ vbGeneralDate

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbGeneralDate
get

◆ vbGreen

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbGreen
get

◆ vbIgnore

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbIgnore
get

◆ vbInformation

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbInformation
get

◆ vbInteger

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbInteger
get

◆ vbLf

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbLf
get

◆ vbLong

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbLong
get

◆ vbLongDate

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbLongDate
get

◆ vbLongTime

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbLongTime
get

◆ vbMagenta

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbMagenta
get

◆ vbMonday

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbMonday
get

◆ vbMsgBoxHelpButton

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbMsgBoxHelpButton
get

◆ vbMsgBoxRight

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbMsgBoxRight
get

◆ vbMsgBoxRtlReading

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbMsgBoxRtlReading
get

◆ vbMsgBoxSetForeground

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbMsgBoxSetForeground
get

◆ vbNewLine

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbNewLine
get

◆ vbNo

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbNo
get

◆ vbNull

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbNull
get

◆ vbNullChar

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbNullChar
get

◆ vbNullString

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbNullString
get

◆ vbObject

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbObject
get

◆ vbObjectError

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbObjectError
get

◆ vbOK

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbOK
get

◆ vbOKCancel

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbOKCancel
get

◆ vbOKOnly

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbOKOnly
get

◆ vbQuestion

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbQuestion
get

◆ vbRed

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbRed
get

◆ vbRetry

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbRetry
get

◆ vbRetryCancel

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbRetryCancel
get

◆ vbSaturday

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbSaturday
get

◆ vbShortDate

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbShortDate
get

◆ vbShortTime

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbShortTime
get

◆ vbSingle

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbSingle
get

◆ vbString

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbString
get

◆ vbSunday

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbSunday
get

◆ vbSystemModal

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbSystemModal
get

◆ vbTab

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbTab
get

◆ vbTextCompare

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbTextCompare
get

◆ vbThursday

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbThursday
get

◆ vbTrue

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbTrue
get

◆ vbTuesday

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbTuesday
get

◆ vbUseDefault

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbUseDefault
get

◆ vbUseSystem

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbUseSystem
get

◆ vbUseSystemDayOfWeek

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbUseSystemDayOfWeek
get

◆ vbVariant

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbVariant
get

◆ vbVerticalTab

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbVerticalTab
get

◆ vbWednesday

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbWednesday
get

◆ vbWhite

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbWhite
get

◆ vbYellow

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbYellow
get

◆ vbYes

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbYes
get

◆ vbYesNo

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbYesNo
get

◆ vbYesNoCancel

VARIANT VBScript_Global::GlobalObj::vbYesNoCancel
get

The documentation for this interface was generated from the following file: