ReactOS  0.4.15-dev-4927-gfe8f806
nsIDOMCSSRule Interface Reference

import"nsiface.idl";

Inheritance diagram for nsIDOMCSSRule:
Collaboration diagram for nsIDOMCSSRule:

Public Member Functions

nsresult GetType (uint16_t *aType)
 
nsresult GetCssText (nsAString *aCssText)
 
nsresult SetCssText (const nsAString *aCssText)
 
nsresult GetParentStyleSheet (nsIDOMCSSStyleSheet **aParentStyleSheet)
 
nsresult GetParentRule (nsIDOMCSSRule **aParentRule)
 
int GetCSSRule ()
 
- Public Member Functions inherited from nsISupports
nsresult QueryInterface (nsIIDRef riid, void **result)
 
nsrefcnt AddRef ()
 
nsrefcnt Release ()
 

Detailed Description

Definition at line 764 of file nsiface.idl.

Member Function Documentation

◆ GetCSSRule()

int nsIDOMCSSRule::GetCSSRule ( )

◆ GetCssText()

nsresult nsIDOMCSSRule::GetCssText ( nsAString aCssText)

◆ GetParentRule()

nsresult nsIDOMCSSRule::GetParentRule ( nsIDOMCSSRule **  aParentRule)

◆ GetParentStyleSheet()

nsresult nsIDOMCSSRule::GetParentStyleSheet ( nsIDOMCSSStyleSheet **  aParentStyleSheet)

◆ GetType()

nsresult nsIDOMCSSRule::GetType ( uint16_t aType)

◆ SetCssText()

nsresult nsIDOMCSSRule::SetCssText ( const nsAString aCssText)

The documentation for this interface was generated from the following file: