ReactOS 0.4.15-dev-8222-g9164419
IWinTypes Interface Reference

Classes

struct  _ACL
 
struct  _BYTE_BLOB
 
struct  _BYTE_SIZEDARR
 
struct  _COAUTHIDENTITY
 
struct  _COAUTHINFO
 
struct  _FILETIME
 
struct  _FLAGGED_BYTE_BLOB
 
struct  _FLAGGED_WORD_BLOB
 
struct  _HYPER_SIZEDARR
 
struct  _LARGE_INTEGER
 
struct  _LONG_SIZEDARR
 
struct  _POINTL
 
struct  _RECTL
 
struct  _remoteMETAFILEPICT
 
struct  _SECURITY_ATTRIBUTES
 
struct  _SECURITY_DESCRIPTOR
 
struct  _SHORT_SIZEDARR
 
struct  _SID
 
struct  _SID_IDENTIFIER_AUTHORITY
 
struct  _SYSTEMTIME
 
struct  _tagpropertykey
 
struct  _ULARGE_INTEGER
 
struct  _userBITMAP
 
struct  tagBLOB
 
struct  tagBSTRBLOB
 
struct  tagCLIPDATA
 
struct  tagCSPLATFORM
 
union  tagCY
 
struct  tagDEC
 
struct  tagLOGPALETTE
 
struct  tagMSG
 
struct  tagPALETTEENTRY
 
struct  tagPOINT
 
struct  tagQUERYCONTEXT
 
struct  tagRECT
 
struct  tagRemHBITMAP
 
struct  tagRemHENHMETAFILE
 
struct  tagRemHGLOBAL
 
struct  tagRemHMETAFILEPICT
 
struct  tagRemHPALETTE
 
struct  tagrpcLOGPALETTE
 
struct  tagSIZE
 
struct  tagTEXTMETRICA
 
struct  tagTEXTMETRICW
 
union  u
 

Public Types

enum  tagMEMCTX {
  MEMCTX_TASK = 1 , MEMCTX_SHARED = 2 , MEMCTX_MACSYSTEM = 3 , MEMCTX_UNKNOWN = -1 ,
  MEMCTX_SAME = -2
}
 
enum  tagCLSCTX {
  CLSCTX_INPROC_SERVER = 0x1 , CLSCTX_INPROC_HANDLER = 0x2 , CLSCTX_LOCAL_SERVER = 0x4 , CLSCTX_INPROC_SERVER16 = 0x8 ,
  CLSCTX_REMOTE_SERVER = 0x10 , CLSCTX_INPROC_HANDLER16 = 0x20 , CLSCTX_INPROC_SERVERX86 = 0x40 , CLSCTX_INPROC_HANDLERX86 = 0x80 ,
  CLSCTX_ESERVER_HANDLER = 0x100 , CLSCTX_NO_CODE_DOWNLOAD = 0x400 , CLSCTX_NO_CUSTOM_MARSHAL = 0x1000 , CLSCTX_ENABLE_CODE_DOWNLOAD = 0x2000 ,
  CLSCTX_NO_FAILURE_LOG = 0x4000 , CLSCTX_DISABLE_AAA = 0x8000 , CLSCTX_ENABLE_AAA = 0x10000 , CLSCTX_FROM_DEFAULT_CONTEXT = 0x20000
}
 
enum  tagMSHLFLAGS { MSHLFLAGS_NORMAL = 0 , MSHLFLAGS_TABLESTRONG = 1 , MSHLFLAGS_TABLEWEAK = 2 , MSHLFLAGS_NOPING = 4 }
 
enum  tagMSHCTX {
  MSHCTX_LOCAL = 0 , MSHCTX_NOSHAREDMEM = 1 , MSHCTX_DIFFERENTMACHINE = 2 , MSHCTX_INPROC = 3 ,
  MSHCTX_CROSSCTX = 4
}
 
enum  tagDVASPECT { DVASPECT_CONTENT = 1 , DVASPECT_THUMBNAIL = 2 , DVASPECT_ICON = 4 , DVASPECT_DOCPRINT = 8 }
 
enum  tagSTGC {
  STGC_DEFAULT = 0 , STGC_OVERWRITE = 1 , STGC_ONLYIFCURRENT = 2 , STGC_DANGEROUSLYCOMMITMERELYTODISKCACHE = 4 ,
  STGC_CONSOLIDATE = 8
}
 
enum  tagSTGMOVE { STGMOVE_MOVE = 0 , STGMOVE_COPY = 1 , STGMOVE_SHALLOWCOPY = 2 }
 
enum  tagSTATFLAG { STATFLAG_DEFAULT = 0 , STATFLAG_NONAME = 1 , STATFLAG_NOOPEN = 2 }
 
enum  VARENUM {
  VT_EMPTY = 0 , VT_NULL = 1 , VT_I2 = 2 , VT_I4 = 3 ,
  VT_R4 = 4 , VT_R8 = 5 , VT_CY = 6 , VT_DATE = 7 ,
  VT_BSTR = 8 , VT_DISPATCH = 9 , VT_ERROR = 10 , VT_BOOL = 11 ,
  VT_VARIANT = 12 , VT_UNKNOWN = 13 , VT_DECIMAL = 14 , VT_I1 = 16 ,
  VT_UI1 = 17 , VT_UI2 = 18 , VT_UI4 = 19 , VT_I8 = 20 ,
  VT_UI8 = 21 , VT_INT = 22 , VT_UINT = 23 , VT_VOID = 24 ,
  VT_HRESULT = 25 , VT_PTR = 26 , VT_SAFEARRAY = 27 , VT_CARRAY = 28 ,
  VT_USERDEFINED = 29 , VT_LPSTR = 30 , VT_LPWSTR = 31 , VT_RECORD = 36 ,
  VT_INT_PTR = 37 , VT_UINT_PTR = 38 , VT_FILETIME = 64 , VT_BLOB = 65 ,
  VT_STREAM = 66 , VT_STORAGE = 67 , VT_STREAMED_OBJECT = 68 , VT_STORED_OBJECT = 69 ,
  VT_BLOB_OBJECT = 70 , VT_CF = 71 , VT_CLSID = 72 , VT_VERSIONED_STREAM = 73 ,
  VT_BSTR_BLOB = 0x0fff , VT_VECTOR = 0x1000 , VT_ARRAY = 0x2000 , VT_BYREF = 0x4000 ,
  VT_RESERVED = 0x8000 , VT_ILLEGAL = 0xffff , VT_ILLEGALMASKED = 0x0fff , VT_TYPEMASK = 0x0fff
}
 
enum  tagTYSPEC {
  TYSPEC_CLSID , TYSPEC_FILEEXT , TYSPEC_MIMETYPE , TYSPEC_PROGID ,
  TYSPEC_FILENAME , TYSPEC_PACKAGENAME , TYSPEC_OBJECTID
}
 
typedef unsigned char BYTE
 
typedef unsigned short WORD
 
typedef unsigned long DWORD
 
typedef long BOOL
 
typedef unsigned char UCHAR
 
typedef int INT
 
typedef unsigned int UINT
 
typedef short SHORT
 
typedef unsigned short USHORT
 
typedef long LONG
 
typedef unsigned long ULONG
 
typedef float FLOAT
 
typedef voidPVOID
 
typedef voidLPVOID
 
typedef DWORDLPDWORD
 
typedef char CHAR
 
typedef CHARLPSTR
 
typedef const CHARLPCSTR
 
typedef wchar_t WCHAR
 
typedef WCHARLPWSTR
 
typedef const WCHARLPCWSTR
 
typedef boolean BOOLEAN
 
typedef DWORD COLORREF
 
typedef voidHANDLE
 
typedef HANDLE HDWP
 
typedef LONG_PTR LRESULT
 
typedef LONG HRESULT
 
typedef DWORD LCID
 
typedef USHORT LANGID
 
typedef unsigned __int64 DWORDLONG
 
typedef __int64 LONGLONG
 
typedef unsigned __int64 ULONGLONG
 
typedef struct IWinTypes::_LARGE_INTEGER LARGE_INTEGER
 
typedef struct IWinTypes::_ULARGE_INTEGER ULARGE_INTEGER
 
typedef struct IWinTypes::_SID_IDENTIFIER_AUTHORITY SID_IDENTIFIER_AUTHORITY
 
typedef struct IWinTypes::_SID_IDENTIFIER_AUTHORITYPSID_IDENTIFIER_AUTHORITY
 
typedef struct IWinTypes::_SID SID
 
typedef struct IWinTypes::_SIDPSID
 
typedef USHORT SECURITY_DESCRIPTOR_CONTROL
 
typedef USHORTPSECURITY_DESCRIPTOR_CONTROL
 
typedef struct IWinTypes::_ACL ACL
 
typedef ACLPACL
 
typedef struct IWinTypes::_SECURITY_DESCRIPTOR SECURITY_DESCRIPTOR
 
typedef struct IWinTypes::_SECURITY_DESCRIPTORPSECURITY_DESCRIPTOR
 
typedef struct IWinTypes::_SECURITY_ATTRIBUTES SECURITY_ATTRIBUTES
 
typedef struct IWinTypes::_SECURITY_ATTRIBUTESPSECURITY_ATTRIBUTES
 
typedef struct IWinTypes::_SECURITY_ATTRIBUTESLPSECURITY_ATTRIBUTES
 
typedef struct IWinTypes::tagSIZE SIZE
 
typedef struct IWinTypes::tagSIZEPSIZE
 
typedef struct IWinTypes::tagSIZELPSIZE
 
typedef SIZE SIZEL
 
typedef SIZEPSIZEL
 
typedef SIZELPSIZEL
 
typedef struct IWinTypes::tagPOINT POINT
 
typedef struct IWinTypes::tagPOINTPPOINT
 
typedef struct IWinTypes::tagPOINTLPPOINT
 
typedef struct IWinTypes::_POINTL POINTL
 
typedef struct IWinTypes::_POINTLPPOINTL
 
typedef struct IWinTypes::tagRECT RECT
 
typedef struct IWinTypes::tagRECTPRECT
 
typedef struct IWinTypes::tagRECTLPRECT
 
typedef const RECTLPCRECT
 
typedef struct IWinTypes::_RECTL RECTL
 
typedef struct IWinTypes::_RECTLPRECTL
 
typedef struct IWinTypes::_RECTLLPRECTL
 
typedef const RECTLLPCRECTL
 
typedef UINT_PTR WPARAM
 
typedef LONG_PTR LPARAM
 
typedef double DOUBLE
 
typedef double DECLSPEC_ALIGN(8) DOUBLE
 
typedef struct IWinTypes::tagPALETTEENTRY PALETTEENTRY
 
typedef struct IWinTypes::tagPALETTEENTRYPPALETTEENTRY
 
typedef struct IWinTypes::tagPALETTEENTRYLPPALETTEENTRY
 
typedef struct IWinTypes::tagLOGPALETTE LOGPALETTE
 
typedef struct IWinTypes::tagLOGPALETTEPLOGPALETTE
 
typedef struct IWinTypes::tagLOGPALETTELPLOGPALETTE
 
typedef struct IWinTypes::_SYSTEMTIME SYSTEMTIME
 
typedef struct IWinTypes::_SYSTEMTIMEPSYSTEMTIME
 
typedef struct IWinTypes::_SYSTEMTIMELPSYSTEMTIME
 
typedef struct IWinTypes::_FILETIME FILETIME
 
typedef struct IWinTypes::_FILETIMEPFILETIME
 
typedef struct IWinTypes::_FILETIMELPFILETIME
 
typedef struct IWinTypes::tagTEXTMETRICA TEXTMETRICA
 
typedef struct IWinTypes::tagTEXTMETRICALPTEXTMETRICA
 
typedef struct IWinTypes::tagTEXTMETRICAPTEXTMETRICA
 
typedef struct IWinTypes::tagTEXTMETRICW TEXTMETRICW
 
typedef struct IWinTypes::tagTEXTMETRICWLPTEXTMETRICW
 
typedef struct IWinTypes::tagTEXTMETRICWPTEXTMETRICW
 
typedef WCHAR OLECHAR
 
typedef OLECHARLPOLESTR
 
typedef const OLECHARLPCOLESTR
 
typedef LONG SCODE
 
typedef struct IWinTypes::_COAUTHIDENTITY COAUTHIDENTITY
 
typedef struct IWinTypes::_COAUTHINFO COAUTHINFO
 
typedef enum IWinTypes::tagMEMCTX MEMCTX
 
typedef enum IWinTypes::tagCLSCTX CLSCTX
 
typedef enum IWinTypes::tagMSHLFLAGS MSHLFLAGS
 
typedef enum IWinTypes::tagMSHCTX MSHCTX
 
typedef struct IWinTypes::_BYTE_BLOB BYTE_BLOB
 
typedef BYTE_BLOBUP_BYTE_BLOB
 
typedef struct IWinTypes::_FLAGGED_BYTE_BLOB FLAGGED_BYTE_BLOB
 
typedef FLAGGED_BYTE_BLOBUP_FLAGGED_BYTE_BLOB
 
typedef struct IWinTypes::_FLAGGED_WORD_BLOB FLAGGED_WORD_BLOB
 
typedef FLAGGED_WORD_BLOBUP_FLAGGED_WORD_BLOB
 
typedef struct IWinTypes::_BYTE_SIZEDARR BYTE_SIZEDARR
 
typedef struct IWinTypes::_SHORT_SIZEDARR WORD_SIZEDARR
 
typedef struct IWinTypes::_LONG_SIZEDARR DWORD_SIZEDARR
 
typedef struct IWinTypes::_HYPER_SIZEDARR HYPER_SIZEDARR
 
typedef union _userCLIPFORMAT IWinTypes::u userCLIPFORMAT
 
typedef userCLIPFORMATwireCLIPFORMAT
 
typedef WORD CLIPFORMAT
 
typedef struct IWinTypes::tagRemHGLOBAL RemHGLOBAL
 
typedef union _userHGLOBAL IWinTypes::u userHGLOBAL
 
typedef userHGLOBALwireHGLOBAL
 
typedef struct IWinTypes::tagRemHMETAFILEPICT RemHMETAFILEPICT
 
typedef union _userHMETAFILE IWinTypes::u userHMETAFILE
 
typedef userHMETAFILEwireHMETAFILE
 
typedef struct IWinTypes::_remoteMETAFILEPICT remoteMETAFILEPICT
 
typedef union _userHMETAFILEPICT IWinTypes::u userHMETAFILEPICT
 
typedef userHMETAFILEPICTwireHMETAFILEPICT
 
typedef struct IWinTypes::tagRemHENHMETAFILE RemHENHMETAFILE
 
typedef union _userHENHMETAFILE IWinTypes::u userHENHMETAFILE
 
typedef userHENHMETAFILEwireHENHMETAFILE
 
typedef struct IWinTypes::tagRemHBITMAP RemHBITMAP
 
typedef struct IWinTypes::_userBITMAP userBITMAP
 
typedef union _userHBITMAP IWinTypes::u userHBITMAP
 
typedef userHBITMAPwireHBITMAP
 
typedef struct IWinTypes::tagRemHPALETTE RemHPALETTE
 
typedef struct IWinTypes::tagrpcLOGPALETTE rpcLOGPALETTE
 
typedef union _userHPALETTE IWinTypes::u userHPALETTE
 
typedef userHPALETTEwireHPALETTE
 
typedef HGLOBAL HLOCAL
 
typedef union _RemotableHandle IWinTypes::u RemotableHandle
 
typedef RemotableHandlewireHACCEL
 
typedef RemotableHandlewireHBRUSH
 
typedef RemotableHandlewireHDC
 
typedef RemotableHandlewireHFONT
 
typedef RemotableHandlewireHICON
 
typedef RemotableHandlewireHMENU
 
typedef RemotableHandlewireHWND
 
typedef HICON HCURSOR
 
typedef struct IWinTypes::tagMSG MSG
 
typedef struct IWinTypes::tagMSGPMSG
 
typedef struct IWinTypes::tagMSGNPMSG
 
typedef struct IWinTypes::tagMSGLPMSG
 
typedef GUIDREFGUID
 
typedef IIDREFIID
 
typedef CLSIDREFCLSID
 
typedef FMTIDREFFMTID
 
typedef enum IWinTypes::tagDVASPECT DVASPECT
 
typedef enum IWinTypes::tagSTGC STGC
 
typedef enum IWinTypes::tagSTGMOVE STGMOVE
 
typedef enum IWinTypes::tagSTATFLAG STATFLAG
 
typedef double DATE
 
typedef double DECLSPEC_ALIGN(8) DATE
 
typedef struct IWinTypes::tagCY CY
 
typedef union IWinTypes::tagCY CY
 
typedef CYLPCY
 
typedef struct IWinTypes::tagDEC DECIMAL
 
typedef struct IWinTypes::tagDEC DECIMAL
 
typedef DECIMALLPDECIMAL
 
typedef FLAGGED_WORD_BLOBwireBSTR
 
typedef OLECHARBSTR
 
typedef BSTRLPBSTR
 
typedef short VARIANT_BOOL
 
typedef VARIANT_BOOL _VARIANT_BOOL
 
typedef struct IWinTypes::tagBSTRBLOB BSTRBLOB
 
typedef struct IWinTypes::tagBSTRBLOBLPBSTRBLOB
 
typedef struct IWinTypes::tagBLOB BLOB
 
typedef struct IWinTypes::tagBLOBLPBLOB
 
typedef struct IWinTypes::tagCLIPDATA CLIPDATA
 
typedef ULONG PROPID
 
typedef unsigned short VARTYPE
 
typedef struct IWinTypes::tagCSPLATFORM CSPLATFORM
 
typedef struct IWinTypes::tagQUERYCONTEXT QUERYCONTEXT
 
typedef enum IWinTypes::tagTYSPEC TYSPEC
 
typedef struct IWinTypes::_tagpropertykey PROPERTYKEY
 

Public Member Functions

 DECLARE_HANDLE (HMODULE)
 
 DECLARE_HANDLE (HINSTANCE)
 
 DECLARE_HANDLE (HRGN)
 
 DECLARE_HANDLE (HTASK)
 
 DECLARE_HANDLE (HKEY)
 
 DECLARE_HANDLE (HDESK)
 
 DECLARE_HANDLE (HMF)
 
 DECLARE_HANDLE (HEMF)
 
 DECLARE_HANDLE (HPEN)
 
 DECLARE_HANDLE (HRSRC)
 
 DECLARE_HANDLE (HSTR)
 
 DECLARE_HANDLE (HWINSTA)
 
 DECLARE_HANDLE (HKL)
 
 DECLARE_HANDLE (HGDIOBJ)
 
 DECLARE_WIREM_HANDLE (HGLOBAL)
 
 DECLARE_WIREM_HANDLE (HBITMAP)
 
 DECLARE_WIREM_HANDLE (HPALETTE)
 
 DECLARE_WIREM_HANDLE (HENHMETAFILE)
 
 DECLARE_WIREM_HANDLE (HMETAFILE)
 
 DECLARE_WIREM_HANDLE (HMETAFILEPICT)
 
 DECLARE_WIREM_HANDLE (HACCEL)
 
 DECLARE_WIREM_HANDLE (HBRUSH)
 
 DECLARE_WIREM_HANDLE (HDC)
 
 DECLARE_WIREM_HANDLE (HFONT)
 
 DECLARE_WIREM_HANDLE (HICON)
 
 DECLARE_WIREM_HANDLE (HMENU)
 
 DECLARE_WIREM_HANDLE (HWND)
 
union switch (DWORD tyspec)
 

Public Attributes

const unsigned long WDT_INPROC_CALL = 0x48746457
 
const unsigned long WDT_REMOTE_CALL = 0x52746457
 
const unsigned long WDT_INPROC64_CALL = 0x50746457
 
 uCLSSPEC
 

Detailed Description

Definition at line 40 of file wtypes.idl.

Member Typedef Documentation

◆ _VARIANT_BOOL

Definition at line 700 of file wtypes.idl.

◆ ACL

◆ BLOB

◆ BOOL

Definition at line 49 of file wtypes.idl.

◆ BOOLEAN

Definition at line 71 of file wtypes.idl.

◆ BSTR

Definition at line 696 of file wtypes.idl.

◆ BSTRBLOB

◆ BYTE

Definition at line 46 of file wtypes.idl.

◆ BYTE_BLOB

◆ BYTE_SIZEDARR

◆ CHAR

Definition at line 63 of file wtypes.idl.

◆ CLIPDATA

◆ CLIPFORMAT

Definition at line 436 of file wtypes.idl.

◆ CLSCTX

◆ COAUTHIDENTITY

◆ COAUTHINFO

◆ COLORREF

Definition at line 73 of file wtypes.idl.

◆ CSPLATFORM

◆ CY [1/2]

◆ CY [2/2]

◆ DATE

Definition at line 628 of file wtypes.idl.

◆ DECIMAL [1/2]

◆ DECIMAL [2/2]

◆ DECLSPEC_ALIGN [1/2]

typedef double IWinTypes::DECLSPEC_ALIGN(8) DATE

Definition at line 630 of file wtypes.idl.

◆ DECLSPEC_ALIGN [2/2]

typedef double IWinTypes::DECLSPEC_ALIGN(8) DOUBLE

Definition at line 198 of file wtypes.idl.

◆ DOUBLE

Definition at line 196 of file wtypes.idl.

◆ DVASPECT

◆ DWORD

Definition at line 48 of file wtypes.idl.

◆ DWORD_SIZEDARR

◆ DWORDLONG

Definition at line 102 of file wtypes.idl.

◆ FILETIME

◆ FLAGGED_BYTE_BLOB

◆ FLAGGED_WORD_BLOB

◆ FLOAT

Definition at line 57 of file wtypes.idl.

◆ HANDLE

Definition at line 75 of file wtypes.idl.

◆ HCURSOR

Definition at line 573 of file wtypes.idl.

◆ HDWP

Definition at line 94 of file wtypes.idl.

◆ HLOCAL

Definition at line 542 of file wtypes.idl.

◆ HRESULT

Definition at line 98 of file wtypes.idl.

◆ HYPER_SIZEDARR

◆ INT

Definition at line 51 of file wtypes.idl.

◆ LANGID

Definition at line 100 of file wtypes.idl.

◆ LARGE_INTEGER

◆ LCID

Definition at line 99 of file wtypes.idl.

◆ LOGPALETTE

◆ LONG

Definition at line 55 of file wtypes.idl.

◆ LONGLONG

Definition at line 103 of file wtypes.idl.

◆ LPARAM

Definition at line 191 of file wtypes.idl.

◆ LPBLOB

◆ LPBSTR

Definition at line 697 of file wtypes.idl.

◆ LPBSTRBLOB

◆ LPCOLESTR

Definition at line 298 of file wtypes.idl.

◆ LPCRECT

Definition at line 179 of file wtypes.idl.

◆ LPCRECTL

Definition at line 188 of file wtypes.idl.

◆ LPCSTR

Definition at line 65 of file wtypes.idl.

◆ LPCWSTR

Definition at line 69 of file wtypes.idl.

◆ LPCY

typedef CY* IWinTypes::LPCY

Definition at line 655 of file wtypes.idl.

◆ LPDECIMAL

Definition at line 693 of file wtypes.idl.

◆ LPDWORD

Definition at line 61 of file wtypes.idl.

◆ LPFILETIME

◆ LPLOGPALETTE

◆ LPMSG

◆ LPOLESTR

Definition at line 297 of file wtypes.idl.

◆ LPPALETTEENTRY

◆ LPPOINT

◆ LPRECT

◆ LPRECTL

◆ LPSECURITY_ATTRIBUTES

◆ LPSIZE

◆ LPSIZEL

Definition at line 158 of file wtypes.idl.

◆ LPSTR

Definition at line 64 of file wtypes.idl.

◆ LPSYSTEMTIME

◆ LPTEXTMETRICA

◆ LPTEXTMETRICW

◆ LPVOID

Definition at line 59 of file wtypes.idl.

◆ LPWSTR

Definition at line 68 of file wtypes.idl.

◆ LRESULT

Definition at line 96 of file wtypes.idl.

◆ MEMCTX

◆ MSG

◆ MSHCTX

◆ MSHLFLAGS

◆ NPMSG

◆ OLECHAR

Definition at line 296 of file wtypes.idl.

◆ PACL

typedef ACL* IWinTypes::PACL

Definition at line 134 of file wtypes.idl.

◆ PALETTEENTRY

◆ PFILETIME

◆ PLOGPALETTE

◆ PMSG

◆ POINT

◆ POINTL

◆ PPALETTEENTRY

◆ PPOINT

◆ PPOINTL

◆ PRECT

◆ PRECTL

◆ PROPERTYKEY

◆ PROPID

Definition at line 726 of file wtypes.idl.

◆ PSECURITY_ATTRIBUTES

◆ PSECURITY_DESCRIPTOR

◆ PSECURITY_DESCRIPTOR_CONTROL

Definition at line 125 of file wtypes.idl.

◆ PSID

◆ PSID_IDENTIFIER_AUTHORITY

◆ PSIZE

◆ PSIZEL

Definition at line 158 of file wtypes.idl.

◆ PSYSTEMTIME

◆ PTEXTMETRICA

◆ PTEXTMETRICW

◆ PVOID

Definition at line 59 of file wtypes.idl.

◆ QUERYCONTEXT

◆ RECT

◆ RECTL

◆ REFCLSID

Definition at line 592 of file wtypes.idl.

◆ REFFMTID

Definition at line 593 of file wtypes.idl.

◆ REFGUID

Definition at line 590 of file wtypes.idl.

◆ REFIID

Definition at line 591 of file wtypes.idl.

◆ RemHBITMAP

◆ RemHENHMETAFILE

◆ RemHGLOBAL

◆ RemHMETAFILEPICT

◆ RemHPALETTE

◆ RemotableHandle

typedef union _RemotableHandle IWinTypes::u IWinTypes::RemotableHandle

◆ remoteMETAFILEPICT

◆ rpcLOGPALETTE

◆ SCODE

Definition at line 303 of file wtypes.idl.

◆ SECURITY_ATTRIBUTES

◆ SECURITY_DESCRIPTOR

◆ SECURITY_DESCRIPTOR_CONTROL

Definition at line 125 of file wtypes.idl.

◆ SHORT

Definition at line 53 of file wtypes.idl.

◆ SID

◆ SID_IDENTIFIER_AUTHORITY

◆ SIZE

◆ SIZEL

Definition at line 158 of file wtypes.idl.

◆ STATFLAG

◆ STGC

◆ STGMOVE

◆ SYSTEMTIME

◆ TEXTMETRICA

◆ TEXTMETRICW

◆ TYSPEC

◆ UCHAR

Definition at line 50 of file wtypes.idl.

◆ UINT

Definition at line 52 of file wtypes.idl.

◆ ULARGE_INTEGER

◆ ULONG

Definition at line 56 of file wtypes.idl.

◆ ULONGLONG

Definition at line 104 of file wtypes.idl.

◆ UP_BYTE_BLOB

Definition at line 388 of file wtypes.idl.

◆ UP_FLAGGED_BYTE_BLOB

Definition at line 395 of file wtypes.idl.

◆ UP_FLAGGED_WORD_BLOB

Definition at line 402 of file wtypes.idl.

◆ userBITMAP

◆ userCLIPFORMAT

typedef union _userCLIPFORMAT IWinTypes::u IWinTypes::userCLIPFORMAT

◆ userHBITMAP

typedef union _userHBITMAP IWinTypes::u IWinTypes::userHBITMAP

◆ userHENHMETAFILE

typedef union _userHENHMETAFILE IWinTypes::u IWinTypes::userHENHMETAFILE

◆ userHGLOBAL

typedef union _userHGLOBAL IWinTypes::u IWinTypes::userHGLOBAL

◆ userHMETAFILE

typedef union _userHMETAFILE IWinTypes::u IWinTypes::userHMETAFILE

◆ userHMETAFILEPICT

typedef union _userHMETAFILEPICT IWinTypes::u IWinTypes::userHMETAFILEPICT

◆ userHPALETTE

typedef union _userHPALETTE IWinTypes::u IWinTypes::userHPALETTE

◆ USHORT

Definition at line 54 of file wtypes.idl.

◆ VARIANT_BOOL

Definition at line 699 of file wtypes.idl.

◆ VARTYPE

Definition at line 730 of file wtypes.idl.

◆ WCHAR

Definition at line 67 of file wtypes.idl.

◆ wireBSTR

Definition at line 695 of file wtypes.idl.

◆ wireCLIPFORMAT

Definition at line 435 of file wtypes.idl.

◆ wireHACCEL

Definition at line 556 of file wtypes.idl.

◆ wireHBITMAP

Definition at line 519 of file wtypes.idl.

◆ wireHBRUSH

Definition at line 557 of file wtypes.idl.

◆ wireHDC

Definition at line 558 of file wtypes.idl.

◆ wireHENHMETAFILE

Definition at line 494 of file wtypes.idl.

◆ wireHFONT

Definition at line 559 of file wtypes.idl.

◆ wireHGLOBAL

Definition at line 450 of file wtypes.idl.

◆ wireHICON

Definition at line 560 of file wtypes.idl.

◆ wireHMENU

Definition at line 561 of file wtypes.idl.

◆ wireHMETAFILE

Definition at line 466 of file wtypes.idl.

◆ wireHMETAFILEPICT

Definition at line 481 of file wtypes.idl.

◆ wireHPALETTE

Definition at line 538 of file wtypes.idl.

◆ wireHWND

Definition at line 562 of file wtypes.idl.

◆ WORD

Definition at line 47 of file wtypes.idl.

◆ WORD_SIZEDARR

◆ WPARAM

Definition at line 190 of file wtypes.idl.

Member Enumeration Documentation

◆ tagCLSCTX

Enumerator
CLSCTX_INPROC_SERVER 
CLSCTX_INPROC_HANDLER 
CLSCTX_LOCAL_SERVER 
CLSCTX_INPROC_SERVER16 
CLSCTX_REMOTE_SERVER 
CLSCTX_INPROC_HANDLER16 
CLSCTX_INPROC_SERVERX86 
CLSCTX_INPROC_HANDLERX86 
CLSCTX_ESERVER_HANDLER 
CLSCTX_NO_CODE_DOWNLOAD 
CLSCTX_NO_CUSTOM_MARSHAL 
CLSCTX_ENABLE_CODE_DOWNLOAD 
CLSCTX_NO_FAILURE_LOG 
CLSCTX_DISABLE_AAA 
CLSCTX_ENABLE_AAA 
CLSCTX_FROM_DEFAULT_CONTEXT 

Definition at line 344 of file wtypes.idl.

344 {
357 CLSCTX_NO_FAILURE_LOG = 0x4000,
358 CLSCTX_DISABLE_AAA = 0x8000,
359 CLSCTX_ENABLE_AAA = 0x10000,
361} CLSCTX;
enum IWinTypes::tagCLSCTX CLSCTX
@ CLSCTX_INPROC_HANDLER16
Definition: wtypes.idl:350
@ CLSCTX_NO_CODE_DOWNLOAD
Definition: wtypes.idl:354
@ CLSCTX_ENABLE_CODE_DOWNLOAD
Definition: wtypes.idl:356
@ CLSCTX_INPROC_SERVER16
Definition: wtypes.idl:348
@ CLSCTX_ENABLE_AAA
Definition: wtypes.idl:359
@ CLSCTX_FROM_DEFAULT_CONTEXT
Definition: wtypes.idl:360
@ CLSCTX_INPROC_HANDLERX86
Definition: wtypes.idl:352
@ CLSCTX_REMOTE_SERVER
Definition: wtypes.idl:349
@ CLSCTX_NO_CUSTOM_MARSHAL
Definition: wtypes.idl:355
@ CLSCTX_INPROC_SERVER
Definition: wtypes.idl:345
@ CLSCTX_NO_FAILURE_LOG
Definition: wtypes.idl:357
@ CLSCTX_INPROC_HANDLER
Definition: wtypes.idl:346
@ CLSCTX_DISABLE_AAA
Definition: wtypes.idl:358
@ CLSCTX_INPROC_SERVERX86
Definition: wtypes.idl:351
@ CLSCTX_LOCAL_SERVER
Definition: wtypes.idl:347
@ CLSCTX_ESERVER_HANDLER
Definition: wtypes.idl:353

◆ tagDVASPECT

Enumerator
DVASPECT_CONTENT 
DVASPECT_THUMBNAIL 
DVASPECT_ICON 
DVASPECT_DOCPRINT 

Definition at line 598 of file wtypes.idl.

598 {
601 DVASPECT_ICON = 4,
603} DVASPECT;
@ DVASPECT_ICON
Definition: wtypes.idl:601
@ DVASPECT_DOCPRINT
Definition: wtypes.idl:602
@ DVASPECT_THUMBNAIL
Definition: wtypes.idl:600
@ DVASPECT_CONTENT
Definition: wtypes.idl:599
enum IWinTypes::tagDVASPECT DVASPECT

◆ tagMEMCTX

Enumerator
MEMCTX_TASK 
MEMCTX_SHARED 
MEMCTX_MACSYSTEM 
MEMCTX_UNKNOWN 
MEMCTX_SAME 

Definition at line 325 of file wtypes.idl.

325 {
326 MEMCTX_TASK = 1,
327 MEMCTX_SHARED = 2,
329 MEMCTX_UNKNOWN = -1,
330 MEMCTX_SAME = -2
331} MEMCTX;
enum IWinTypes::tagMEMCTX MEMCTX
@ MEMCTX_MACSYSTEM
Definition: wtypes.idl:328
@ MEMCTX_SHARED
Definition: wtypes.idl:327
@ MEMCTX_TASK
Definition: wtypes.idl:326
@ MEMCTX_SAME
Definition: wtypes.idl:330
@ MEMCTX_UNKNOWN
Definition: wtypes.idl:329

◆ tagMSHCTX

Enumerator
MSHCTX_LOCAL 
MSHCTX_NOSHAREDMEM 
MSHCTX_DIFFERENTMACHINE 
MSHCTX_INPROC 
MSHCTX_CROSSCTX 

Definition at line 374 of file wtypes.idl.

374 {
375 MSHCTX_LOCAL = 0,
378 MSHCTX_INPROC = 3,
380} MSHCTX;
@ MSHCTX_LOCAL
Definition: wtypes.idl:375
@ MSHCTX_NOSHAREDMEM
Definition: wtypes.idl:376
@ MSHCTX_DIFFERENTMACHINE
Definition: wtypes.idl:377
@ MSHCTX_INPROC
Definition: wtypes.idl:378
@ MSHCTX_CROSSCTX
Definition: wtypes.idl:379
enum IWinTypes::tagMSHCTX MSHCTX

◆ tagMSHLFLAGS

Enumerator
MSHLFLAGS_NORMAL 
MSHLFLAGS_TABLESTRONG 
MSHLFLAGS_TABLEWEAK 
MSHLFLAGS_NOPING 

Definition at line 367 of file wtypes.idl.

367 {
372} MSHLFLAGS;
enum IWinTypes::tagMSHLFLAGS MSHLFLAGS
@ MSHLFLAGS_NORMAL
Definition: wtypes.idl:368
@ MSHLFLAGS_NOPING
Definition: wtypes.idl:371
@ MSHLFLAGS_TABLESTRONG
Definition: wtypes.idl:369
@ MSHLFLAGS_TABLEWEAK
Definition: wtypes.idl:370

◆ tagSTATFLAG

Enumerator
STATFLAG_DEFAULT 
STATFLAG_NONAME 
STATFLAG_NOOPEN 

Definition at line 619 of file wtypes.idl.

619 {
621 STATFLAG_NONAME = 1,
623} STATFLAG;
@ STATFLAG_NOOPEN
Definition: wtypes.idl:622
@ STATFLAG_NONAME
Definition: wtypes.idl:621
@ STATFLAG_DEFAULT
Definition: wtypes.idl:620
enum IWinTypes::tagSTATFLAG STATFLAG

◆ tagSTGC

Enumerator
STGC_DEFAULT 
STGC_OVERWRITE 
STGC_ONLYIFCURRENT 
STGC_DANGEROUSLYCOMMITMERELYTODISKCACHE 
STGC_CONSOLIDATE 

Definition at line 605 of file wtypes.idl.

605 {
606 STGC_DEFAULT = 0,
607 STGC_OVERWRITE = 1,
611} STGC;
@ STGC_OVERWRITE
Definition: wtypes.idl:607
@ STGC_DANGEROUSLYCOMMITMERELYTODISKCACHE
Definition: wtypes.idl:609
@ STGC_CONSOLIDATE
Definition: wtypes.idl:610
@ STGC_ONLYIFCURRENT
Definition: wtypes.idl:608
@ STGC_DEFAULT
Definition: wtypes.idl:606
enum IWinTypes::tagSTGC STGC

◆ tagSTGMOVE

Enumerator
STGMOVE_MOVE 
STGMOVE_COPY 
STGMOVE_SHALLOWCOPY 

Definition at line 613 of file wtypes.idl.

613 {
614 STGMOVE_MOVE = 0,
615 STGMOVE_COPY = 1,
617} STGMOVE;
enum IWinTypes::tagSTGMOVE STGMOVE
@ STGMOVE_MOVE
Definition: wtypes.idl:614
@ STGMOVE_COPY
Definition: wtypes.idl:615
@ STGMOVE_SHALLOWCOPY
Definition: wtypes.idl:616

◆ tagTYSPEC

Enumerator
TYSPEC_CLSID 
TYSPEC_FILEEXT 
TYSPEC_MIMETYPE 
TYSPEC_PROGID 
TYSPEC_FILENAME 
TYSPEC_PACKAGENAME 
TYSPEC_OBJECTID 

Definition at line 803 of file wtypes.idl.

804{
812} TYSPEC;
enum IWinTypes::tagTYSPEC TYSPEC
@ TYSPEC_PROGID
Definition: wtypes.idl:808
@ TYSPEC_FILEEXT
Definition: wtypes.idl:806
@ TYSPEC_FILENAME
Definition: wtypes.idl:809
@ TYSPEC_MIMETYPE
Definition: wtypes.idl:807
@ TYSPEC_CLSID
Definition: wtypes.idl:805
@ TYSPEC_PACKAGENAME
Definition: wtypes.idl:810
@ TYSPEC_OBJECTID
Definition: wtypes.idl:811

◆ VARENUM

Enumerator
VT_EMPTY 
VT_NULL 
VT_I2 
VT_I4 
VT_R4 
VT_R8 
VT_CY 
VT_DATE 
VT_BSTR 
VT_DISPATCH 
VT_ERROR 
VT_BOOL 
VT_VARIANT 
VT_UNKNOWN 
VT_DECIMAL 
VT_I1 
VT_UI1 
VT_UI2 
VT_UI4 
VT_I8 
VT_UI8 
VT_INT 
VT_UINT 
VT_VOID 
VT_HRESULT 
VT_PTR 
VT_SAFEARRAY 
VT_CARRAY 
VT_USERDEFINED 
VT_LPSTR 
VT_LPWSTR 
VT_RECORD 
VT_INT_PTR 
VT_UINT_PTR 
VT_FILETIME 
VT_BLOB 
VT_STREAM 
VT_STORAGE 
VT_STREAMED_OBJECT 
VT_STORED_OBJECT 
VT_BLOB_OBJECT 
VT_CF 
VT_CLSID 
VT_VERSIONED_STREAM 
VT_BSTR_BLOB 
VT_VECTOR 
VT_ARRAY 
VT_BYREF 
VT_RESERVED 
VT_ILLEGAL 
VT_ILLEGALMASKED 
VT_TYPEMASK 

Definition at line 731 of file wtypes.idl.

731 {
732 VT_EMPTY = 0,
733 VT_NULL = 1,
734 VT_I2 = 2,
735 VT_I4 = 3,
736 VT_R4 = 4,
737 VT_R8 = 5,
738 VT_CY = 6,
739 VT_DATE = 7,
740 VT_BSTR = 8,
741 VT_DISPATCH = 9,
742 VT_ERROR = 10,
743 VT_BOOL = 11,
744 VT_VARIANT = 12,
745 VT_UNKNOWN = 13,
746 VT_DECIMAL = 14,
747 VT_I1 = 16,
748 VT_UI1 = 17,
749 VT_UI2 = 18,
750 VT_UI4 = 19,
751 VT_I8 = 20,
752 VT_UI8 = 21,
753 VT_INT = 22,
754 VT_UINT = 23,
755 VT_VOID = 24,
756 VT_HRESULT = 25,
757 VT_PTR = 26,
758 VT_SAFEARRAY = 27,
759 VT_CARRAY = 28,
760 VT_USERDEFINED = 29,
761 VT_LPSTR = 30,
762 VT_LPWSTR = 31,
763 VT_RECORD = 36,
764 VT_INT_PTR = 37,
765 VT_UINT_PTR = 38,
766 VT_FILETIME = 64,
767 VT_BLOB = 65,
768 VT_STREAM = 66,
769 VT_STORAGE = 67,
771 VT_STORED_OBJECT = 69,
772 VT_BLOB_OBJECT = 70,
773 VT_CF = 71,
774 VT_CLSID = 72,
776 VT_BSTR_BLOB = 0x0fff,
777 VT_VECTOR = 0x1000,
778 VT_ARRAY = 0x2000,
779 VT_BYREF = 0x4000,
780 VT_RESERVED = 0x8000,
781 VT_ILLEGAL = 0xffff,
782 VT_ILLEGALMASKED = 0x0fff,
783 VT_TYPEMASK = 0x0fff
784};
@ VT_RESERVED
Definition: wtypes.idl:780
@ VT_HRESULT
Definition: wtypes.idl:756
@ VT_CARRAY
Definition: wtypes.idl:759
@ VT_VARIANT
Definition: wtypes.idl:744
@ VT_UNKNOWN
Definition: wtypes.idl:745
@ VT_RECORD
Definition: wtypes.idl:763
@ VT_STREAM
Definition: wtypes.idl:768
@ VT_CLSID
Definition: wtypes.idl:774
@ VT_BLOB_OBJECT
Definition: wtypes.idl:772
@ VT_EMPTY
Definition: wtypes.idl:732
@ VT_SAFEARRAY
Definition: wtypes.idl:758
@ VT_TYPEMASK
Definition: wtypes.idl:783
@ VT_DISPATCH
Definition: wtypes.idl:741
@ VT_ERROR
Definition: wtypes.idl:742
@ VT_DECIMAL
Definition: wtypes.idl:746
@ VT_STREAMED_OBJECT
Definition: wtypes.idl:770
@ VT_LPWSTR
Definition: wtypes.idl:762
@ VT_USERDEFINED
Definition: wtypes.idl:760
@ VT_ARRAY
Definition: wtypes.idl:778
@ VT_FILETIME
Definition: wtypes.idl:766
@ VT_LPSTR
Definition: wtypes.idl:761
@ VT_ILLEGALMASKED
Definition: wtypes.idl:782
@ VT_VECTOR
Definition: wtypes.idl:777
@ VT_INT_PTR
Definition: wtypes.idl:764
@ VT_BSTR_BLOB
Definition: wtypes.idl:776
@ VT_VERSIONED_STREAM
Definition: wtypes.idl:775
@ VT_STORED_OBJECT
Definition: wtypes.idl:771
@ VT_STORAGE
Definition: wtypes.idl:769
@ VT_BYREF
Definition: wtypes.idl:779
@ VT_UINT_PTR
Definition: wtypes.idl:765
@ VT_ILLEGAL
Definition: wtypes.idl:781

Member Function Documentation

◆ DECLARE_HANDLE() [1/14]

IWinTypes::DECLARE_HANDLE ( HDESK  )

◆ DECLARE_HANDLE() [2/14]

IWinTypes::DECLARE_HANDLE ( HEMF  )

◆ DECLARE_HANDLE() [3/14]

IWinTypes::DECLARE_HANDLE ( HGDIOBJ  )

◆ DECLARE_HANDLE() [4/14]

IWinTypes::DECLARE_HANDLE ( HINSTANCE  )

◆ DECLARE_HANDLE() [5/14]

IWinTypes::DECLARE_HANDLE ( HKEY  )

◆ DECLARE_HANDLE() [6/14]

IWinTypes::DECLARE_HANDLE ( HKL  )

◆ DECLARE_HANDLE() [7/14]

IWinTypes::DECLARE_HANDLE ( HMF  )

◆ DECLARE_HANDLE() [8/14]

IWinTypes::DECLARE_HANDLE ( HMODULE  )

◆ DECLARE_HANDLE() [9/14]

IWinTypes::DECLARE_HANDLE ( HPEN  )

◆ DECLARE_HANDLE() [10/14]

IWinTypes::DECLARE_HANDLE ( HRGN  )

◆ DECLARE_HANDLE() [11/14]

IWinTypes::DECLARE_HANDLE ( HRSRC  )

◆ DECLARE_HANDLE() [12/14]

IWinTypes::DECLARE_HANDLE ( HSTR  )

◆ DECLARE_HANDLE() [13/14]

IWinTypes::DECLARE_HANDLE ( HTASK  )

◆ DECLARE_HANDLE() [14/14]

IWinTypes::DECLARE_HANDLE ( HWINSTA  )

◆ DECLARE_WIREM_HANDLE() [1/13]

IWinTypes::DECLARE_WIREM_HANDLE ( HACCEL  )

◆ DECLARE_WIREM_HANDLE() [2/13]

IWinTypes::DECLARE_WIREM_HANDLE ( HBITMAP  )

◆ DECLARE_WIREM_HANDLE() [3/13]

IWinTypes::DECLARE_WIREM_HANDLE ( HBRUSH  )

◆ DECLARE_WIREM_HANDLE() [4/13]

IWinTypes::DECLARE_WIREM_HANDLE ( HDC  )

◆ DECLARE_WIREM_HANDLE() [5/13]

IWinTypes::DECLARE_WIREM_HANDLE ( HENHMETAFILE  )

◆ DECLARE_WIREM_HANDLE() [6/13]

IWinTypes::DECLARE_WIREM_HANDLE ( HFONT  )

◆ DECLARE_WIREM_HANDLE() [7/13]

IWinTypes::DECLARE_WIREM_HANDLE ( HGLOBAL  )

◆ DECLARE_WIREM_HANDLE() [8/13]

IWinTypes::DECLARE_WIREM_HANDLE ( HICON  )

◆ DECLARE_WIREM_HANDLE() [9/13]

IWinTypes::DECLARE_WIREM_HANDLE ( HMENU  )

◆ DECLARE_WIREM_HANDLE() [10/13]

IWinTypes::DECLARE_WIREM_HANDLE ( HMETAFILE  )

◆ DECLARE_WIREM_HANDLE() [11/13]

IWinTypes::DECLARE_WIREM_HANDLE ( HMETAFILEPICT  )

◆ DECLARE_WIREM_HANDLE() [12/13]

IWinTypes::DECLARE_WIREM_HANDLE ( HPALETTE  )

◆ DECLARE_WIREM_HANDLE() [13/13]

IWinTypes::DECLARE_WIREM_HANDLE ( HWND  )

◆ switch()

union IWinTypes::switch ( DWORD  tyspec)
inline

Definition at line 730 of file wtypes.idl.

815{
816 case TYSPEC_CLSID:
817 CLSID clsid;
818 case TYSPEC_FILEEXT:
819 LPOLESTR pFileExt;
820 case TYSPEC_MIMETYPE:
821 LPOLESTR pMimeType;
822 case TYSPEC_PROGID:
823 LPOLESTR pProgId;
824 case TYSPEC_FILENAME:
825 LPOLESTR pFileName;
827 struct
828 {
829 LPOLESTR pPackageName;
830 GUID PolicyId;
831 } ByName;
832 case TYSPEC_OBJECTID:
833 struct
834 {
835 GUID ObjectId;
836 GUID PolicyId;
837 } ByObjectId;
838} uCLSSPEC;
OLECHAR * LPOLESTR
Definition: wtypes.idl:297
REFCLSID clsid
Definition: msctf.c:82

Member Data Documentation

◆ uCLSSPEC

IWinTypes::uCLSSPEC

Definition at line 838 of file wtypes.idl.

◆ WDT_INPROC64_CALL

const unsigned long IWinTypes::WDT_INPROC64_CALL = 0x50746457

Definition at line 428 of file wtypes.idl.

◆ WDT_INPROC_CALL

const unsigned long IWinTypes::WDT_INPROC_CALL = 0x48746457

Definition at line 426 of file wtypes.idl.

◆ WDT_REMOTE_CALL

const unsigned long IWinTypes::WDT_REMOTE_CALL = 0x52746457

Definition at line 427 of file wtypes.idl.


The documentation for this interface was generated from the following file: