ReactOS 0.4.15-dev-8138-g1e75ea8
nsIRequestObserver Interface Reference
Inheritance diagram for nsIRequestObserver:
Collaboration diagram for nsIRequestObserver:

Public Member Functions

nsresult OnStartRequest (nsIRequest *aRequest, nsISupports *aContext)
 
nsresult OnStopRequest (nsIRequest *aRequest, nsISupports *aContext, nsresult aStatusCode)
 
- Public Member Functions inherited from nsISupports
nsresult QueryInterface (nsIIDRef riid, void **result)
 
nsrefcnt AddRef ()
 
nsrefcnt Release ()
 

Detailed Description

Definition at line 519 of file nsiface.idl.

Member Function Documentation

◆ OnStartRequest()

nsresult nsIRequestObserver::OnStartRequest ( nsIRequest aRequest,
nsISupports aContext 
)

◆ OnStopRequest()

nsresult nsIRequestObserver::OnStopRequest ( nsIRequest aRequest,
nsISupports aContext,
nsresult  aStatusCode 
)

The documentation for this interface was generated from the following file: