ReactOS 0.4.15-dev-8339-g4028de8
sq-AL.h
Go to the documentation of this file.
1// This file is converted by code7bit.
2// code7bit: https://github.com/katahiromz/code7bit
3// To revert conversion, please execute "code7bit -r <file>".
4/* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
5 * DATE OF TR: 29-11-2013
6*/
7
8#pragma once
9
11{
12 {
13 4,
14 3,
15 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
18 },
19 {
20 0,
21 20,
22 "Please wait while the ReactOS Setup initializes itself",
25 },
26 {
27 0,
28 21,
29 "and discovers your devices...",
32 },
33 {
34 0,
35 0,
36 "Please wait...",
39 },
40 {
41 0,
42 0,
43 NULL,
44 0
45 }
46};
47
49{
50 {
51 4,
52 3,
53 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
56 },
57 {
58 6,
59 8,
60 "P\211rzgjedhja e Gjuh\211s",
63 },
64 {
65 8,
66 10,
67 "\x07 Ju lutem p\211rzgjedhni gjuh\211n p\211r p\211rdorim gjat\211 instalimit.",
70 },
71 {
72 8,
73 11,
74 " Kliko ENTER.",
77 },
78 {
79 8,
80 13,
81 "\x07 Kjo gjuh\211 do j\211te e parazgjedhur p\211r sistemin final.",
84 },
85 {
86 0,
87 0,
88 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
91 },
92 {
93 0,
94 0,
95 NULL,
96 0
97 }
98};
99
101{
102 {
103 4,
104 3,
105 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
108 },
109 {
110 6,
111 8,
112 "Mir\211 se vini n\211 instalimin e ReactOS",
115 },
116 {
117 6,
118 11,
119 "Kjo pjese e instalimit kopjon Sistemin Opererativ t\211 ReactOS",
122 },
123 {
124 6,
125 12,
126 "n\211 kompjuter dhe pergatit pjesen e dyt\211 t\211 instalimit.",
129 },
130 {
131 8,
132 15,
133 "\x07 Press ENTER to install or upgrade ReactOS.",
136 },
137 {
138 8,
139 17,
140 "\x07 Kliko R p\211r t\211 riparuar ose apdejtuar ReactOS.",
143 },
144 {
145 8,
146 19,
147 "\x07 Kliko L p\211r t\211 v\211zhguar Termat e Li\211enses dhe kushtet e ReactOS.",
150 },
151 {
152 8,
153 21,
154 "\x07 Kliko F3 t\211 dilni pa instaluar ReactOS.",
157 },
158 {
159 6,
160 23,
161 "P\211r m\211 shum\211 informacione mbi ReactOS, ju lutem vizitoni:",
164 },
165 {
166 6,
167 24,
168 "https://reactos.org/",
171 },
172 {
173 0,
174 0,
175 "ENTER = Vazhdo R = Riparo L = Li\211ens\211 F3 = Dil",
178 },
179 {
180 0,
181 0,
182 NULL,
183 0
184 }
185};
186
188{
189 {
190 4,
191 3,
192 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
195 },
196 {
197 6,
198 8,
199 "ReactOS Version Status",
202 },
203 {
204 6,
205 11,
206 "ReactOS is in Alpha stage, meaning it is not feature-complete",
209 },
210 {
211 6,
212 12,
213 "and is under heavy development. It is recommended to use it only for",
216 },
217 {
218 6,
219 13,
220 "evaluation and testing purposes and not as your daily-usage OS.",
223 },
224 {
225 6,
226 15,
227 "Backup your data or test on a secondary computer if you attempt",
230 },
231 {
232 6,
233 16,
234 "to run ReactOS on real hardware.",
237 },
238 {
239 8,
240 19,
241 "\x07 Press ENTER to continue ReactOS Setup.",
244 },
245 {
246 8,
247 21,
248 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
251 },
252 {
253 0,
254 0,
255 "ENTER = Continue F3 = Quit",
258 },
259 {
260 0,
261 0,
262 NULL,
263 0
264 }
265};
266
268{
269 {
270 4,
271 3,
272 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
275 },
276 {
277 6,
278 6,
279 "Li\211ensa:",
282 },
283 {
284 8,
285 8,
286 "Sistemi ReactOS \211sht\211 i li\211ensuar nd\211r termat e",
289 },
290 {
291 8,
292 9,
293 "GNU GPL me pjes\211 q\211 p\211rmbajn\211 kode nga li\211ensa t\211 tjera",
296 },
297 {
298 8,
299 10,
300 "n\211 p\211rputhje me X11 apo BSD dhe GNU LGPL li\211ens.",
303 },
304 {
305 8,
306 11,
307 "T\211 gjitha programet q\211 jan\211 pjes\211 e sistemit ReactOS jan\211",
310 },
311 {
312 8,
313 12,
314 "t\211 l\211shuara si dhe t\211 mirembajtura n\211n GNU GPL t\211",
317 },
318 {
319 8,
320 13,
321 "li\211enses origjinale.",
324 },
325 {
326 8,
327 15,
328 "Ky sistem vjen me asnj\211 garanci opo kufizim mbi p\211rdorimin e tij,",
331 },
332 {
333 8,
334 16,
335 "ruani ligjin e aplikueshem vendor dhe nd\211rkombetar. Li\211encimi i",
338 },
339 {
340 8,
341 17,
342 "ReactOS vet\211m mbulon shp\211rndarjen e pal\211ve t\211 treta.",
345 },
346 {
347 8,
348 18,
349 "N\211se p\211r ndonj\211 arsye ju nuk keni marr\211 nj\211 kopje t\211",
352 },
353 {
354 8,
355 19,
356 "GNU General Public Li\211ense me ReactOS ju lutem vizitoni",
359 },
360 {
361 8,
362 20,
363 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
366 },
367 {
368 8,
369 22,
370 "Garanci:",
373 },
374 {
375 8,
376 24,
377 "Ky sistem \211sht\211 falas; shih burimet dhe kushtet p\211r kopjim.",
380 },
381 {
382 8,
383 25,
384 "Nuk ka asnj\211 GARNCI; as edhe p\211r TREGTUESHMERINE ose",
387 },
388 {
389 8,
390 26,
391 "P\205RDORIMIT P\205R NJ\205 Q\205LLIM T\205 CAKTUAR",
394 },
395 {
396 0,
397 0,
398 "ENTER = Kthehu",
401 },
402 {
403 0,
404 0,
405 NULL,
406 0
407 }
408};
409
411{
412 {
413 4,
414 3,
415 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
418 },
419 {
420 6,
421 8,
422 "Lista e meposhtme tregon parametrat aktuale t\211 pajisjeve.",
425 },
426 {
427 24,
428 11,
429 "Komputer:",
432 },
433 {
434 24,
435 12,
436 "Ekran:",
439 },
440 {
441 24,
442 13,
443 "Tastier\211:",
446 },
447 {
448 24,
449 14,
450 "Paraqitja e Tastier\211s:",
453 },
454 {
455 24,
456 16,
457 "Prano:",
460 },
461 {
462 25,
463 16, "Prano k\211to konfigurime t\211 pajisjeve",
466 },
467 {
468 6,
469 19,
470 "Ju mund t\211 ndryshoni parametrat e pajisjeve me butonat UP ose DOWN",
473 },
474 {
475 6,
476 20,
477 "p\211r t\211 zgjedhur nj\211 hyrje. Pastaj ENTER t\211 p\211rzgjedhni alternativat",
480 },
481 {
482 6,
483 21,
484 "konfiguruse.",
487 },
488 {
489 6,
490 23,
491 "N?se cilesimet jan\211 t\211 sakta, zgjidhni\"Prano konfigurimin e pajisjeve\"",
494 },
495 {
496 6,
497 24,
498 "dhe klikoni ENTER.",
501 },
502 {
503 0,
504 0,
505 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
508 },
509 {
510 0,
511 0,
512 NULL,
513 0
514 }
515};
516
518{
519 {
520 4,
521 3,
522 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
525 },
526 {
527 6,
528 8,
529 "Instalimi i ReactOS \211sht\211 n\211 fazat e zhvillimit. Ajo ende nuk i",
532 },
533 {
534 6,
535 9,
536 "mb\211shtet t\211 gjitha funksionet e nj\211 instalimi plot\211sisht t\211 p\211rdorsh\211m.",
539 },
540 {
541 6,
542 12,
543 "Funksionet e riparim nuk jan\211 implem\211ntuar ende.",
546 },
547 {
548 8,
549 15,
550 "\x07 Klikoni U p\211r t\211 Apdejtuar OS'in.",
553 },
554 {
555 8,
556 17,
557 "\x07 Klikoni R p\211r modulin e riparimit.",
560 },
561 {
562 8,
563 19,
564 "\x07 Kliko ESC p\211r ty kthyer tek menuja kryesore.",
567 },
568 {
569 8,
570 21,
571 "\x07 Kliko ENTER t\211 rinisni kompjuterin tuaj.",
574 },
575 {
576 0,
577 0,
578 "ESC = Menuja Kryesore U = Apdejto R = Riparo ENTER = Rinis sistemin",
581 },
582 {
583 0,
584 0,
585 NULL,
586 0
587 }
588};
589
591{
592 {
593 4,
594 3,
595 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
598 },
599 {
600 6,
601 8,
602 "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations",
605 },
606 {
607 6,
608 9,
609 "listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program",
612 },
613 {
614 6,
615 10,
616 "can attempt to repair it.",
619 },
620 {
621 6,
622 12,
623 "The repair functions are not all implemented yet.",
626 },
627 {
628 8,
629 15,
630 "\x07 Press UP or DOWN to select an OS installation.",
633 },
634 {
635 8,
636 17,
637 "\x07 Press U for upgrading the selected OS installation.",
640 },
641 {
642 8,
643 19,
644 "\x07 Press ESC to continue with a new installation.",
647 },
648 {
649 8,
650 21,
651 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
654 },
655 {
656 0,
657 0,
658 "U = Upgrade ESC = Do not upgrade F3 = Quit",
661 },
662 {
663 0,
664 0,
665 NULL,
666 0
667 }
668};
669
671{
672 {
673 4,
674 3,
675 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
678 },
679 {
680 6,
681 8,
682 "D\211shironi t\211 ndryshoni llojin e kompjuterit p\211r t\211 instaluar.",
685 },
686 {
687 8,
688 10,
689 "\x07 Klikoni butonat UP ose DOWN p\211r t\211 p\211rzgjedhur tipin e kompjuterit t\211 deshiruar.",
692 },
693 {
694 8,
695 11,
696 " Pastaj klikoni ENTER.",
699 },
700 {
701 8,
702 13,
703 "\x07 Klikoni butonin ESC p\211r tu kthyer tek menuja e meparshme pa b\211r\211 ndryshime",
706 },
707 {
708 8,
709 14,
710 " tipin e kompjuterit.",
713 },
714 {
715 0,
716 0,
717 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
720 },
721 {
722 0,
723 0,
724 NULL,
725 0
726 }
727};
728
730{
731 {
732 4,
733 3,
734 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
737 },
738 {
739 10,
740 6,
741 "Sistemi \211sht\211 tani duke u siguruar t\211 gjitha te dh\211nat jan\211 ruajtur n\211 diskun tuaj.",
744 },
745 {
746 10,
747 8,
748 "Kjo mund te marr\211 nje minut\211.",
751 },
752 {
753 10,
754 9,
755 "Kur te p\211rfundoi, kompjuteri juaj do t\211 riniset automatikisht.",
758 },
759 {
760 0,
761 0,
762 "Pastro mbetjet",
765 },
766 {
767 0,
768 0,
769 NULL,
770 0
771 }
772};
773
775{
776 {
777 4,
778 3,
779 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
782 },
783 {
784 10,
785 6,
786 "ReactOS nuk \211sht\211 instaluar plot\211sisht.",
789 },
790 {
791 10,
792 8,
793 "Hiq floppy disk nga Drive A: dhe",
796 },
797 {
798 10,
799 9,
800 "t\211 gjith\211 CD-ROMs nga CD-Drives.",
803 },
804 {
805 10,
806 11,
807 "Kliko ENTER t\211 rinisni kompjuterin tuaj.",
810 },
811 {
812 0,
813 0,
814 "Ju lutem prisni...",
817 },
818 {
819 0,
820 0,
821 NULL,
822 0
823 }
824};
825
827{
828 {
829 4,
830 3,
831 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
834 },
835 {
836 6,
837 8,
838 "Ju deshironi t\211 ndryshoje llojin e ekranit p\211r t\211 instaluar.",
841 },
842 {
843 8,
844 10,
845 "\x07 Klikoni butonat UP aso DOWN p\211r t\211 p\211rzgjedhur tipin e ekranin t\211 d\211shiruar.",
848 },
849 {
850 8,
851 11,
852 " Pastaj klikoni ENTER.",
855 },
856 {
857 8,
858 13,
859 "\x07 Klikoni butonin ESC p\211r tu kthyer te menuja e meparshme pa b\211r\211 ndryshime",
862 },
863 {
864 8,
865 14,
866 " tipin e ekranit.",
869 },
870 {
871 0,
872 0,
873 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
876 },
877 {
878 0,
879 0,
880 NULL,
881 0
882 }
883};
884
886{
887 {
888 4,
889 3,
890 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
893 },
894 {
895 10,
896 6,
897 "Komponent\211t themelore t\211 ReactOS jan\211 instaluar me sukses.",
900 },
901 {
902 10,
903 8,
904 "Hiqni floppy disk nga Drive A: dhe",
907 },
908 {
909 10,
910 9,
911 "te gjith CD-ROMs nga CD-Drive.",
914 },
915 {
916 10,
917 11,
918 "Klikoni ENTER p\211r t\211 rinisur kompjuterin tuaj.",
921 },
922 {
923 0,
924 0,
925 "ENTER = Rinis kompjuterin",
928 },
929 {
930 0,
931 0,
932 NULL,
933 0
934 }
935};
936
938{
939 {
940 4,
941 3,
942 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
945 },
946 {
947 6,
948 8,
949 "Lista meposht tregon particionet dhe pjes\211n e paperdorur t\211 harddiskut",
952 },
953 {
954 6,
955 9,
956 "p\211r particione t\211 reja.",
959 },
960 {
961 8,
962 11,
963 "\x07 Kliko butonin UP ose DOWN p\211r t\211 zgjedhur listen hyr\211se.",
966 },
967 {
968 8,
969 13,
970 "\x07 Kliko ENTER p\211r t\211 instaluar ReactOS n\211 particionin e p\211rzgjedhur.",
973 },
974 {
975 8,
976 15,
977 "\x07 Press C to create a primary/logical partition.",
980 },
981 {
982 8,
983 17,
984 "\x07 Press E to create an extended partition.",
987 },
988 {
989 8,
990 19,
991 "\x07 Kliko D p\211r t\211 fshir\211 nj\211 particion ekzistues.",
994 },
995 {
996 0,
997 0,
998 "Ju luttem prisni...",
1001 },
1002 {
1003 0,
1004 0,
1005 NULL,
1006 0
1007 }
1008};
1009
1011{
1012 {
1013 4,
1014 3,
1015 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1018 },
1019 {
1020 6,
1021 8,
1022 "The current system partition of your computer",
1025 },
1026 {
1027 6,
1028 12,
1029 "on the system disk",
1032 },
1033 {
1034 6,
1035 16,
1036 "uses a format not supported by ReactOS.",
1039 },
1040 {
1041 6,
1042 18,
1043 "In order to successfully install ReactOS, the Setup program must change",
1046 },
1047 {
1048 6,
1049 19,
1050 "the current system partition to a new one.",
1053 },
1054 {
1055 6,
1056 21,
1057 "The new candidate system partition is:",
1060 },
1061 {
1062 8,
1063 25,
1064 "\x07 To accept this choice, press ENTER.",
1067 },
1068 {
1069 8,
1070 27,
1071 "\x07 To manually change the system partition, press ESC to go back to",
1074 },
1075 {
1076 8,
1077 28,
1078 " the partition selection list, then select or create a new system",
1081 },
1082 {
1083 8,
1084 29,
1085 " partition on the system disk.",
1088 },
1089 {
1090 6,
1091 32,
1092 "In case there are other operating systems that depend on the original",
1095 },
1096 {
1097 6,
1098 33,
1099 "system partition, you may need to either reconfigure them for the new",
1102 },
1103 {
1104 6,
1105 34,
1106 "system partition, or you may need to change the system partition back",
1109 },
1110 {
1111 6,
1112 35,
1113 "to the original one after finishing the installation of ReactOS.",
1116 },
1117 {
1118 0,
1119 0,
1120 "ENTER = Continue ESC = Cancel",
1123 },
1124 {
1125 0,
1126 0,
1127 NULL,
1128 0
1129 }
1130};
1131
1133{
1134 {
1135 4,
1136 3,
1137 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1140 },
1141 {
1142 6,
1143 8,
1144 "You have chosen to delete the system partition.",
1147 },
1148 {
1149 6,
1150 10,
1151 "System partitions can contain diagnostic programs, hardware configuration",
1154 },
1155 {
1156 6,
1157 11,
1158 "programs, programs to start an operating system (like ReactOS) or other",
1161 },
1162 {
1163 6,
1164 12,
1165 "programs provided by the hardware manufacturer.",
1168 },
1169 {
1170 6,
1171 14,
1172 "Delete a system partition only when you are sure that there are no such",
1175 },
1176 {
1177 6,
1178 15,
1179 "programs on the partition, or when you are sure you want to delete them.",
1182 },
1183 {
1184 6,
1185 16,
1186 "When you delete the partition, you might not be able to boot the",
1189 },
1190 {
1191 6,
1192 17,
1193 "computer from the harddisk until you finished the ReactOS Setup.",
1196 },
1197 {
1198 8,
1199 20,
1200 "\x07 Press ENTER to delete the system partition. You will be asked",
1203 },
1204 {
1205 8,
1206 21,
1207 " to confirm the deletion of the partition again later.",
1210 },
1211 {
1212 8,
1213 24,
1214 "\x07 Press ESC to return to the previous page. The partition will",
1217 },
1218 {
1219 8,
1220 25,
1221 " not be deleted.",
1224 },
1225 {
1226 0,
1227 0,
1228 "ENTER=Continue ESC=Cancel",
1231 },
1232 {
1233 0,
1234 0,
1235 NULL,
1236 0
1237 }
1238};
1239
1241{
1242 {
1243 4,
1244 3,
1245 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1248 },
1249 {
1250 6,
1251 8,
1252 "Formato particionin",
1255 },
1256 {
1257 6,
1258 16,
1259 "Instalimi tani do t\211 formatoj\211 particionin. Kliko ENTER p\211r t\211 vazhduar.",
1262 },
1263 {
1264 0,
1265 0,
1266 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1269 },
1270 {
1271 0,
1272 0,
1273 NULL,
1274 0
1275 }
1276};
1277
1279{
1280 {
1281 4,
1282 3,
1283 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1286 },
1287 {
1288 6,
1289 8,
1290 "Instalimi tani \211sht\211 duke kontrolluar particionin e p\211rzgjedhur.",
1293 },
1294 {
1295 0,
1296 0,
1297 "Ju lutem prisni...",
1300 },
1301 {
1302 0,
1303 0,
1304 NULL,
1305 0
1306 }
1307};
1308
1310{
1311 {
1312 4,
1313 3,
1314 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1317 },
1318 {
1319 6,
1320 8,
1321 "Instalimi i ReactOS n\211 particionet e p\211rzgjedhura. Zgjidh nj\211",
1324 },
1325 {
1326 6,
1327 9,
1328 "skede ku deshironi t\211 instaloni ReactOS:",
1331 },
1332 {
1333 6,
1334 14,
1335 "P\211r t\211 ndryshuar skeden e sygjeruar, klikoni BACKSPACE p\211r t\211 fshir\211",
1338 },
1339 {
1340 6,
1341 15,
1342 "karakteret dhe pastaj shkruani skeden q\211 d\211shironi q\211 ReactOS",
1345 },
1346 {
1347 6,
1348 16,
1349 "t\211 instalohet.",
1352 },
1353 {
1354 0,
1355 0,
1356 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1359 },
1360 {
1361 0,
1362 0,
1363 NULL,
1364 0
1365 }
1366};
1367
1369{
1370 {
1371 4,
1372 3,
1373 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1376 },
1377 {
1378 0,
1379 12,
1380 "Ju lutem prisni nderkohe q\211 instaluesi i ReactOS kopjon dokumentat tuaj",
1383 },
1384 {
1385 0,
1386 13,
1387 "n\211 skedat p\211rkatese.",
1390 },
1391 {
1392 0,
1393 14,
1394 "Kjo mund t\211 marr\211 disa minuta p\211r t\211 p\211rfunduar.",
1397 },
1398 {
1399 50,
1400 0,
1401 "\xB3 Ju lutem prisni... ",
1404 },
1405 {
1406 0,
1407 0,
1408 NULL,
1409 0
1410 }
1411};
1412
1414{
1415 {
1416 4,
1417 3,
1418 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1421 },
1422 {
1423 6,
1424 8,
1425 "Please select where Setup should install the bootloader:",
1428 },
1429 {
1430 8,
1431 12,
1432 "Instalo programin bootloader mbi harddisk (MBR dhe VBR).",
1435 },
1436 {
1437 8,
1438 13,
1439 "Instalo programin bootloader mbi harddisk (vetem VBR).",
1442 },
1443 {
1444 8,
1445 14,
1446 "Instalo bootloaderin ne nje floppy disk.",
1449 },
1450 {
1451 8,
1452 15,
1453 "Kalo instalimin e bootloaderit.",
1456 },
1457 {
1458 0,
1459 0,
1460 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1463 },
1464 {
1465 0,
1466 0,
1467 NULL,
1468 0
1469 }
1470};
1471
1473{
1474 {
1475 4,
1476 3,
1477 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1480 },
1481 {
1482 6,
1483 8,
1484 "Instalimi po instalon bootloaderin.",
1487 },
1488 {
1489 0,
1490 0,
1491 "Installing the bootloader onto the media, please wait...",
1494 },
1495 {
1496 0,
1497 0,
1498 NULL,
1499 0
1500 }
1501};
1502
1504{
1505 {
1506 4,
1507 3,
1508 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1511 },
1512 {
1513 6,
1514 8,
1515 "Instalimi nuk mund t\211 instaloj\211 programin e bootloaderit ne kompjuterin tuaj",
1518 },
1519 {
1520 6,
1521 9,
1522 "harddisku.",
1525 },
1526 {
1527 6,
1528 13,
1529 "Ju lutem fusni nje floppy disk t\211 formatuar n\211 drive A:",
1532 },
1533 {
1534 6,
1535 14,
1536 "dhe klikoni ENTER.",
1539 },
1540 {
1541 0,
1542 0,
1543 "ENTER = Vazhdo F3 = Dil",
1546 },
1547 {
1548 0,
1549 0,
1550 NULL,
1551 0
1552 }
1553
1554};
1555
1557{
1558 {
1559 4,
1560 3,
1561 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1564 },
1565 {
1566 6,
1567 8,
1568 "Ju deshironi t\211 ndryshoni llojin e tasti\211res p\211r t\211 instaluar.",
1571 },
1572 {
1573 8,
1574 10,
1575 "\x07 Klikoni butonin UP ose DOWN p\211r t\211 p\211rzgjedhur tastieren e deshiruar.",
1578 },
1579 {
1580 8,
1581 11,
1582 " Kliko ENTER.",
1585 },
1586 {
1587 8,
1588 13,
1589 "\x07 Kliko butonin ESC p\211r tu kthyer tek menuja e m\211parshme pa b\211r\211 ndryshimet e",
1592 },
1593 {
1594 8,
1595 14,
1596 " tipit t\211 tastier\211s.",
1599 },
1600 {
1601 0,
1602 0,
1603 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1606 },
1607 {
1608 0,
1609 0,
1610 NULL,
1611 0
1612 }
1613};
1614
1616{
1617 {
1618 4,
1619 3,
1620 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1623 },
1624 {
1625 6,
1626 8,
1627 "Ju lutem zgjidhni nj\211 p\211rzgjedhje t\211 instalimit.",
1630 },
1631 {
1632 8,
1633 10,
1634 "\x07 Klikoni butoin UP ose DOWN p\211r t\211 p\211rzgjedhur paraqitjen e tastier\211s",
1637 },
1638 {
1639 8,
1640 11,
1641 " s\211 deshiruar. Pastaj Klikoni ENTER.",
1644 },
1645 {
1646 8,
1647 13,
1648 "\x07 Klikoni butonin ESC p\211r tu kthyer tek menuja e m\211parshme pa b\211r\211 ndryshimet e",
1651 },
1652 {
1653 8,
1654 14,
1655 " perzgjedhura te tastier\211s.",
1658 },
1659 {
1660 0,
1661 0,
1662 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1665 },
1666 {
1667 0,
1668 0,
1669 NULL,
1670 0
1671 },
1672
1673};
1674
1676{
1677 {
1678 4,
1679 3,
1680 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1683 },
1684 {
1685 6,
1686 8,
1687 "Instalimi pergatit kompjuterin tuaj p\211r kopjimin e dokumentave t\211 ReactOS.",
1690 },
1691 {
1692 0,
1693 0,
1694 "Ndertimi i list\211s s\211 dokumentave p\211r tu kopjuar...",
1697 },
1698 {
1699 0,
1700 0,
1701 NULL,
1702 0
1703 },
1704
1705};
1706
1708{
1709 {
1710 4,
1711 3,
1712 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1715 },
1716 {
1717 6,
1718 17,
1719 "Zgjidh nj\211 sistem dokumentesh nga lista e meposhtme.",
1720 0
1721 },
1722 {
1723 8,
1724 19,
1725 "\x07 Klikoni UP ose DOWN p\211r tv p\211rzgjedhur sistemin e dokumentave.",
1726 0
1727 },
1728 {
1729 8,
1730 21,
1731 "\x07 Kliko ENTER p\211r t\211 formatuar particionin.",
1732 0
1733 },
1734 {
1735 8,
1736 23,
1737 "\x07 Kliko ESC p\211r t\211 p\211rzgjedhur nj\211 particion tjet\211r.",
1738 0
1739 },
1740 {
1741 0,
1742 0,
1743 "ENTER = Vazhdo ESC = Anulo F3 = Dil",
1746 },
1747 {
1748 0,
1749 0,
1750 NULL,
1751 0
1752 }
1753};
1754
1756{
1757 {
1758 4,
1759 3,
1760 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1763 },
1764 {
1765 6,
1766 8,
1767 "Ju keni zgjedhur p\211r t\211 fshir\211 particionin",
1770 },
1771 {
1772 8,
1773 18,
1774 "\x07 Kliko L p\211r t\211 fshir\211 particionin.",
1777 },
1778 {
1779 11,
1780 19,
1781 "KUJDES: T\211 gjitha t\211 dh\211nat n\211 k\211t\211 PARTICION do t\211 humbin!",
1784 },
1785 {
1786 8,
1787 21,
1788 "\x07 Kliko ESC p\211r ta anuluar.",
1791 },
1792 {
1793 0,
1794 0,
1795 "L = Fshi Particionin ESC = Anulo F3 = Dil",
1798 },
1799 {
1800 0,
1801 0,
1802 NULL,
1803 0
1804 }
1805};
1806
1808{
1809 {
1810 4,
1811 3,
1812 " Instalimi i ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1815 },
1816 {
1817 6,
1818 8,
1819 "Instalimi po apdejton sistemin e konfigurimit.",
1822 },
1823 {
1824 0,
1825 0,
1826 "Krijimi i kosheres s\211 rregjistrit...",
1829 },
1830 {
1831 0,
1832 0,
1833 NULL,
1834 0
1835 },
1836
1837};
1838
1840{
1841 {
1842 // NOT_AN_ERROR
1843 "Success\n"
1844 },
1845 {
1846 // ERROR_NOT_INSTALLED
1847 "ReactOS nuk \211shte instaluar plotesisht ne kompjuterin\n"
1848 "tuaj. N\211se dilni nga instalimi tani, ju do t\211 duhet t\211\n"
1849 "rifilloni instalimin e ReactOS p\211rs\211ri.\n"
1850 "\n"
1851 " \x07 Kliko ENTER p\211r t\211 vazhduar instalimin.\n"
1852 " \x07 Kliko F3 t\211 dal\211sh nga instalimi.",
1853 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"
1854 },
1855 {
1856 // ERROR_NO_BUILD_PATH
1857 "Failed to build the installation paths for the ReactOS installation directory!\n"
1858 "ENTER = Reboot computer"
1859 },
1860 {
1861 // ERROR_SOURCE_PATH
1862 "You cannot delete the partition containing the installation source!\n"
1863 "ENTER = Reboot computer"
1864 },
1865 {
1866 // ERROR_SOURCE_DIR
1867 "You cannot install ReactOS within the installation source directory!\n"
1868 "ENTER = Reboot computer"
1869 },
1870 {
1871 // ERROR_NO_HDD
1872 "Instalimi nuk mund t\211 gjej nj\211 harddisk.\n",
1873 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1874 },
1875 {
1876 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1877 "Instalimi nuk mund t\211 gjej burimin e t\211 dh\211nave/drive.\n",
1878 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1879 },
1880 {
1881 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1882 "Instalimi d\211shtoj p\211r t\211 ngarkuar dokumentin TXTSETUP.SIF.\n",
1883 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1884 },
1885 {
1886 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1887 "Instalimi zbuloj nj\211 dokument t\211 korruptuar TXTSETUP.SIF.\n",
1888 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1889 },
1890 {
1891 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1892 "Instalimi zbuloj nj\211 firm\211 t\211 pavleshm\211 ne TXTSETUP.SIF.\n",
1893 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1894 },
1895 {
1896 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1897 "Instalimi nuk gjeti informacionet n\211 drive'rin e systemit.\n",
1898 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1899 },
1900 {
1901 // ERROR_WRITE_BOOT,
1902 "Instalimi deshtoj n\211 instalimin e %S bootcode n\211 particionin e sistemit.",
1903 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1904 },
1905 {
1906 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1907 "Instalimi d\211shtoj n\211 ngarkimin e list\211s s\211 kompjuterit.\n",
1908 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1909 },
1910 {
1911 // ERROR_LOAD_DISPLAY,
1912 "Instalimi d\211shtoj n\211 ngarkimin e list\211s s\211 konfigurimit t\211 ekranit.\n",
1913 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1914 },
1915 {
1916 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1917 "Instalimi d\211shtoj n\211 ngarkimin e list\211s s\211 tipit t\211 p\211rzgjsdhjes t\211 tastier\211s.\n",
1918 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1919 },
1920 {
1921 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1922 "Instalimi d\211shtoj n\211 ngarkimin e list\211s s\211 tipit t\211 p\211rzgjedhjes t\211 tastier\211s.\n",
1923 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1924 },
1925 {
1926 // ERROR_WARN_PARTITION,
1927 "Instalimi zbuloi q\211 t\211 pakten nj\211 harddisk p\211rmban nj\211 mosp\211rputhshmeri\n"
1928 "n\211 tabel\211n e particionit q\211 nuk mund t\211 trajtohet tamam!\n"
1929 "\n"
1930 "Krijimi apo fshirja e particionit mund t\211 shkat\211rroi tabelen e partiocioneve.\n"
1931 "\n"
1932 " \x07 Kliko F3 p\211r daljen nga instalimi.\n"
1933 " \x07 Kliko ENTER p\211r t\211 vazhduar.",
1934 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"
1935 },
1936 {
1937 // ERROR_NEW_PARTITION,
1938 "Tani ju mund t\211 krijoni nj\211 particion brenda\n"
1939 "nj\211 particioni ekzistues!\n"
1940 "\n"
1941 " * Shtypni nj\211 tast \211far\211do p\211r t\211 vazhduar.",
1942 NULL
1943 },
1944 {
1945 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1946 "Instalimi d\211shtoj n\211 instalimin e %S bootcode n\211 particionin e sistemit.",
1947 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1948 },
1949 {
1950 // ERROR_NO_FLOPPY,
1951 "Ska disk n\211 drive A:.",
1952 "ENTER = Vazhdo"
1953 },
1954 {
1955 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1956 "Instalimi d\211shtoj n\211 ngarkimin e list\211s s\211 tipit tv p\211rzgjsdhjes t\211 tastier\211s.",
1957 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1958 },
1959 {
1960 // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1961 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 rinovuar konfigurimet e regjistrit.",
1962 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1963 },
1964 {
1965 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1966 "Instalimi d\211shtoi n\211 importimin e skedes koshere.",
1967 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1968 },
1969 {
1970 // ERROR_FIND_REGISTRY
1971 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 gjetur dokumentat e regjistrit t\211 t\211 dh\211nave.",
1972 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1973 },
1974 {
1975 // ERROR_CREATE_HIVE,
1976 "Instalimi d\211shtoi p\211r t krijuar rgjistrin e koshere.",
1977 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1978 },
1979 {
1980 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1981 "Instalimi d\211shtoi n\211 nisjen e regjistrit.",
1982 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1983 },
1984 {
1985 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1986 "Kabineti nuk ka t\211 vlefshme dokumentin inf.\n",
1987 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1988 },
1989 {
1990 // ERROR_CABINET_MISSING,
1991 "Kabineti nuk u gj\211nd.\n",
1992 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1993 },
1994 {
1995 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
1996 "Kabineti ska asnj\211 skript konfigurimi.\n",
1997 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
1998 },
1999 {
2000 // ERROR_COPY_QUEUE,
2001 "Installimi d\211shtoi rradh\211n e kopjimit t\211 dokumentave.\n",
2002 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
2003 },
2004 {
2005 // ERROR_CREATE_DIR,
2006 "Instalimi nuk mund t\211 krijoj\211 skedat p\211r instalim.",
2007 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
2008 },
2009 {
2010 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
2011 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 gjetur '%S' seksionin\n"
2012 "ne TXTSETUP.SIF.\n",
2013 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
2014 },
2015 {
2016 // ERROR_CABINET_SECTION,
2017 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 gjetur '%S' seksionin\n"
2018 "ne kabinet.\n",
2019 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
2020 },
2021 {
2022 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
2023 "Instalimi nuk mund t\211 krijoj\211 skedat p\211r instalim.",
2024 "\211NT\211R = Ristarto kompjuterin"
2025 },
2026 {
2027 //‰RROR_FIND_S‰TUPDATA,
2028 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 gjetur seksionin e 'SetupData'\n"
2029 "ne TXTSETUP.SIF.\n",
2030 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
2031 },
2032 {
2033 // ERROR_WRITE_PTABLE,
2034 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 shkruar tabelen e particionit.\n"
2035 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
2036 },
2037 {
2038 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
2039 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 shtuar codepage n\211 regjister.\n"
2040 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
2041 },
2042 {
2043 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
2044 "Instalimi nuk mund t\211 v\211ndosi v\211ndnoshjen n\211 sistem.\n"
2045 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
2046 },
2047 {
2048 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
2049 "Instalimi d\211shtoi p\211r t\211 shtuar zgj\211dhjen e tastier\211s n\211 regjister.\n"
2050 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
2051 },
2052 {
2053 // ERROR_UPDATE_GEOID,
2054 "Instalimi nuk mund t\211 vendosni id geo.\n"
2055 "ENTER = Ristarto kompjuterin"
2056 },
2057 {
2058 // ERROR_DIRECTORY_NAME,
2059 "Invalid directory name.\n"
2060 "\n"
2061 " * Press any key to continue."
2062 },
2063 {
2064 // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
2065 "The selected partition is not large enough to install ReactOS.\n"
2066 "The install partition must have a size of at least %lu MB.\n"
2067 "\n"
2068 " * Shtypni nj\211 tast cfar\211do p\211r t\211 vazhduar.",
2069 NULL
2070 },
2071 {
2072 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
2073 "You cannot create a new primary or extended partition in the\n"
2074 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
2075 "\n"
2076 " * Press any key to continue."
2077 },
2078 {
2079 // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
2080 "You cannot create more than one extended partition per disk.\n"
2081 "\n"
2082 " * Press any key to continue."
2083 },
2084 {
2085 // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
2086 "Setup is unable to format the partition:\n"
2087 " %S\n"
2088 "\n"
2089 "ENTER = Reboot computer"
2090 },
2091 {
2092 NULL,
2093 NULL
2094 }
2095};
2096
2098{
2099 {
2102 },
2103 {
2106 },
2107 {
2110 },
2111 {
2114 },
2115 {
2118 },
2119 {
2122 },
2123 {
2126 },
2127 {
2130 },
2131 {
2134 },
2135 {
2138 },
2139 {
2140 FLUSH_PAGE,
2142 },
2143 {
2146 },
2147 {
2150 },
2151 {
2154 },
2155 {
2158 },
2159 {
2162 },
2163 {
2166 },
2167 {
2170 },
2171 {
2174 },
2175 {
2178 },
2179 {
2182 },
2183 {
2186 },
2187 {
2190 },
2191 {
2194 },
2195 {
2196 QUIT_PAGE,
2198 },
2199 {
2202 },
2203 {
2206 },
2207 {
2210 },
2211 {
2214 },
2215 {
2216 -1,
2217 NULL
2218 }
2219};
2220
2222{
2224 " Ju lutem prisni..."},
2226 " ENTER = Instalo C = Create Primary E = Create Extended F3 = Dil"},
2227// " ENTER = Instalo C = Krijo Particion F3 = Dil"},
2229 " ENTER = Instalo C = Create Logical Partition F3 = Dil"},
2231 " ENTER = Instalo D = Fshi Particion F3 = Dil"},
2233 " D = Fshi Particion F3 = Dil"},
2235 "Madh\211sia e particionit t\211 ri:"},
2237// "You have chosen to create a primary partition on"},
2238 "Ju keni zgjedhur p\211r t\211 krijuar nj\211 ndarje t\211 re n\211"},
2240 "You have chosen to create an extended partition on"},
2242 "You have chosen to create a logical partition on"},
2244 "Ju lutem, jepini madh\211sin\211 e particionit t\211 ri n\211 megabajt."},
2246 " ENTER = Krijo Particion ESC = Anulo F3 = Dil"},
2248 "Instalimi krijoj nj\211 particion t\211 ri n\211"},
2250 "Ky particion do t\211 formatohet tani."},
2252 "Ju zgjodh\211t ReactOS p\211r tu instaluar n\211 nj\211 particion t'ri t\211 paformatuar."},
2254 "The system partition is not formatted yet."},
2256 "The new partition is not formatted yet."},
2258 "Instalimi i ReactOS ne Particion"},
2260 "ENTER = Vazhdo"},
2262 "F3 = Dil ENTER = Vazhdo"},
2264 "ENTER = Ristarto kompjuterin"},
2266 " Deleting file: %S"},
2268 " Moving file: %S to: %S"},
2270 " Renaming file: %S to: %S"},
2272 " Kopjo dokumentat: %S"},
2274 "Instalimi po kopjon dokumentat..."},
2276 " Apdejtimi i kosheres s\211 regjistrit..."},
2278 " Importimi %S..."},
2280 " Apdejtimi i regjistrit p\211r ekranin..."},
2282 " Apdejtimi i konfigurimit vendas..."},
2284 " Apdejtimi i p\211rzgjedhj\211s se konfigurimit t\211 tastier\211s..."},
2286 " Shtimi i informacioneve codepage n\211 regjister..."},
2287 {STRING_DONE,
2288 " Mbaruam..."},
2290 " ENTER = Ristarto kompjuterin"},
2292 " Your computer will reboot in %li second(s)... "},
2294 "N\211 pamundesi p\211r t\211 hapur konsollin\r\n\r\n"},
2296 "Shkaku m\211 i zakonsh\211m i k\211saj \211sht\211 arsyea e perdorimit t\211 nj\211 tastiere USB\r\n"},
2298 "Tastierat USB nuk jan\211 t\211 mb\211shtetura ende plot\211sisht\r\n"},
2300 "Instalimi po formaton particionin..."},
2302 "Instalimi \211sht\211 duke kontrolluar diskun..."},
2304 " Formato particionin si %S dokumentat e sistemit (formatim i shpejt\211) "},
2306 " Formato particionin si %S dokumentat e sistemit"},
2308 " Mbaj dokumentat e sistemit siq jan\211 (pa ndryshime) "},
2310 "%s."},
2312 "on %s."},
2314 "Tipi 0x%02x"},
2316 // "Harddisku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]"
2317 "%I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ [%s]"},
2319 // "Harddisku %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu [%s]"
2320 "%I64u %s Harddisku %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]"},
2322 "Hap\211sire e papjesesezuar"},
2324 "MB (max. %lu MB)"},
2326 "Extended Partition"},
2328 "I ri (papjesesezuar)"},
2330 "E paperdorur"},
2332 "E paditur"},
2333 {STRING_KB,
2334 "KB"},
2335 {STRING_MB,
2336 "MB"},
2337 {STRING_GB,
2338 "GB"},
2340 "Shtim e p\211rzgjedhjes s\211 tastier\211s"},
2341 {0, 0}
2342};
#define TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
Definition: consup.h:35
#define TEXT_TYPE_STATUS
Definition: consup.h:40
#define TEXT_PADDING_BIG
Definition: consup.h:51
#define TEXT_ALIGN_CENTER
Definition: consup.h:46
#define TEXT_STYLE_NORMAL
Definition: consup.h:34
#define TEXT_ALIGN_RIGHT
Definition: consup.h:44
#define TEXT_STYLE_UNDERLINE
Definition: consup.h:36
#define NULL
Definition: types.h:112
Definition: mui.h:4
Definition: mui.h:13
Definition: mui.h:19
Definition: mui.h:25
MUI_ERROR sqALErrorEntries[]
Definition: sq-AL.h:1839
static MUI_ENTRY sqALQuitPageEntries[]
Definition: sq-AL.h:774
static MUI_ENTRY sqALWelcomePageEntries[]
Definition: sq-AL.h:100
static MUI_ENTRY sqALKeyboardSettingsEntries[]
Definition: sq-AL.h:1556
static MUI_ENTRY sqALSelectPartitionEntries[]
Definition: sq-AL.h:937
static MUI_ENTRY sqALConfirmDeleteSystemPartitionEntries[]
Definition: sq-AL.h:1132
static MUI_ENTRY sqALFileCopyEntries[]
Definition: sq-AL.h:1368
static MUI_ENTRY sqALFormatPartitionEntries[]
Definition: sq-AL.h:1240
static MUI_ENTRY sqALDeletePartitionEntries[]
Definition: sq-AL.h:1755
static MUI_ENTRY sqALFlushPageEntries[]
Definition: sq-AL.h:729
static MUI_ENTRY sqALInstallDirectoryEntries[]
Definition: sq-AL.h:1309
static MUI_ENTRY sqALBootLoaderRemovableDiskPageEntries[]
Definition: sq-AL.h:1503
static MUI_ENTRY sqALDisplayPageEntries[]
Definition: sq-AL.h:826
static MUI_ENTRY sqALLanguagePageEntries[]
Definition: sq-AL.h:48
static MUI_ENTRY sqALLicensePageEntries[]
Definition: sq-AL.h:267
static MUI_ENTRY sqALChangeSystemPartition[]
Definition: sq-AL.h:1010
static MUI_ENTRY sqALCheckFSEntries[]
Definition: sq-AL.h:1278
static MUI_ENTRY sqALIntroPageEntries[]
Definition: sq-AL.h:187
static MUI_ENTRY sqALSuccessPageEntries[]
Definition: sq-AL.h:885
static MUI_ENTRY sqALComputerPageEntries[]
Definition: sq-AL.h:670
static MUI_ENTRY sqALSelectFSEntries[]
Definition: sq-AL.h:1707
MUI_STRING sqALStrings[]
Definition: sq-AL.h:2221
MUI_PAGE sqALPages[]
Definition: sq-AL.h:2097
static MUI_ENTRY sqALRepairPageEntries[]
Definition: sq-AL.h:517
static MUI_ENTRY sqALBootLoaderInstallPageEntries[]
Definition: sq-AL.h:1472
static MUI_ENTRY sqALDevicePageEntries[]
Definition: sq-AL.h:410
static MUI_ENTRY sqALBootLoaderSelectPageEntries[]
Definition: sq-AL.h:1413
static MUI_ENTRY sqALPrepareCopyEntries[]
Definition: sq-AL.h:1675
static MUI_ENTRY sqALRegistryEntries[]
Definition: sq-AL.h:1807
static MUI_ENTRY sqALLayoutSettingsEntries[]
Definition: sq-AL.h:1615
static MUI_ENTRY sqALSetupInitPageEntries[]
Definition: sq-AL.h:10
static MUI_ENTRY sqALUpgradePageEntries[]
Definition: sq-AL.h:590
#define STRING_FORMATTINGPART
Definition: mui.h:168
#define STRING_REBOOTCOMPUTER
Definition: mui.h:151
#define STRING_CONSOLEFAIL1
Definition: mui.h:165
#define STRING_CONSOLEFAIL3
Definition: mui.h:167
#define STRING_MAXSIZE
Definition: mui.h:179
#define STRING_CHECKINGDISK
Definition: mui.h:169
#define STRING_CREATEPARTITION
Definition: mui.h:142
#define STRING_HDDINFO2
Definition: mui.h:177
#define STRING_CONTINUE
Definition: mui.h:149
#define STRING_FORMATDISK2
Definition: mui.h:171
#define TEXT_ID_STATIC
Definition: mui.h:126
#define STRING_DELETEPARTITION
Definition: mui.h:136
#define STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION
Definition: mui.h:139
#define STRING_UNPSPACE
Definition: mui.h:178
#define STRING_FORMATUNUSED
Definition: mui.h:182
#define TEXT_ID_FORMAT_PROMPT
Definition: mui.h:129
#define STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE
Definition: mui.h:161
#define STRING_PARTITIONSIZE
Definition: mui.h:137
#define STRING_CODEPAGEINFOUPDATE
Definition: mui.h:162
#define STRING_LOCALESETTINGSUPDATE
Definition: mui.h:160
#define STRING_GB
Definition: mui.h:186
#define STRING_FORMATUNKNOWN
Definition: mui.h:183
#define STRING_KEEPFORMAT
Definition: mui.h:172
#define STRING_IMPORTFILE
Definition: mui.h:158
#define STRING_UNFORMATTED
Definition: mui.h:180
#define STRING_ADDKBLAYOUTS
Definition: mui.h:187
#define STRING_COPYING
Definition: mui.h:155
#define STRING_REBOOTCOMPUTER2
Definition: mui.h:164
#define STRING_HDDISK1
Definition: mui.h:173
#define STRING_CHOOSE_NEW_PARTITION
Definition: mui.h:138
#define STRING_HDPARTSIZE
Definition: mui.h:141
#define STRING_INSTALLCREATELOGICAL
Definition: mui.h:134
#define STRING_HDDINFO1
Definition: mui.h:176
#define STRING_DONE
Definition: mui.h:163
#define STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART
Definition: mui.h:146
#define STRING_PLEASEWAIT
Definition: mui.h:132
#define STRING_CONSOLEFAIL2
Definition: mui.h:166
#define STRING_INSTALLDELETEPARTITION
Definition: mui.h:135
#define STRING_NONFORMATTEDOTHERPART
Definition: mui.h:147
#define STRING_MOVING
Definition: mui.h:153
#define STRING_FORMATDISK1
Definition: mui.h:170
#define STRING_PARTFORMAT
Definition: mui.h:144
#define STRING_MB
Definition: mui.h:185
#define STRING_SETUPCOPYINGFILES
Definition: mui.h:156
#define STRING_REBOOTPROGRESSBAR
Definition: mui.h:188
#define STRING_DELETING
Definition: mui.h:152
#define STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE
Definition: mui.h:159
#define STRING_RENAMING
Definition: mui.h:154
#define STRING_INSTALLCREATEPARTITION
Definition: mui.h:133
#define STRING_HDDISK2
Definition: mui.h:174
#define STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION
Definition: mui.h:140
#define STRING_EXTENDED_PARTITION
Definition: mui.h:181
#define STRING_REGHIVEUPDATE
Definition: mui.h:157
#define STRING_INSTALLONPART
Definition: mui.h:148
#define STRING_QUITCONTINUE
Definition: mui.h:150
#define STRING_NEWPARTITION
Definition: mui.h:143
#define STRING_KB
Definition: mui.h:184
#define STRING_NONFORMATTEDPART
Definition: mui.h:145
#define STRING_PARTTYPE
Definition: mui.h:175
@ BOOTLOADER_SELECT_PAGE
Definition: usetup.h:106
@ SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE
Definition: usetup.h:103
@ SUCCESS_PAGE
Definition: usetup.h:115
@ LAYOUT_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:94
@ COMPUTER_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:91
@ CHECK_FILE_SYSTEM_PAGE
Definition: usetup.h:105
@ LICENSE_PAGE
Definition: usetup.h:81
@ DELETE_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:100
@ SELECT_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:96
@ WELCOME_PAGE
Definition: usetup.h:80
@ UPGRADE_REPAIR_PAGE
Definition: usetup.h:88
@ DEVICE_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:90
@ FLUSH_PAGE
Definition: usetup.h:117
@ PREPARE_COPY_PAGE
Definition: usetup.h:108
@ CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:99
@ FILE_COPY_PAGE
Definition: usetup.h:110
@ REGISTRY_PAGE
Definition: usetup.h:111
@ CHANGE_SYSTEM_PARTITION
Definition: usetup.h:98
@ QUIT_PAGE
Definition: usetup.h:116
@ FORMAT_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:104
@ SETUP_INIT_PAGE
Definition: usetup.h:78
@ INSTALL_DIRECTORY_PAGE
Definition: usetup.h:109
@ DISPLAY_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:92
@ LANGUAGE_PAGE
Definition: usetup.h:79
@ KEYBOARD_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:93
@ BOOTLOADER_INSTALL_PAGE
Definition: usetup.h:112
@ REPAIR_INTRO_PAGE
Definition: usetup.h:87
@ INSTALL_INTRO_PAGE
Definition: usetup.h:82
@ BOOTLOADER_REMOVABLE_DISK_PAGE
Definition: usetup.h:113