ReactOS 0.4.15-dev-8339-g4028de8
hr-HR.h
Go to the documentation of this file.
1// This file is converted by code7bit.
2// code7bit: https://github.com/katahiromz/code7bit
3// To revert conversion, please execute "code7bit -r <file>".
4#pragma once
5
7{
8 {
9 4,
10 3,
11 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
14 },
15 {
16 0,
17 20,
18 "Pri\237ekajte da se instalacija u\237ita",
21 },
22 {
23 0,
24 21,
25 "i otkrije va\347e ure\320aje",
28 },
29 {
30 0,
31 0,
32 "Molimo pri\237ekajte",
35 },
36 {
37 0,
38 0,
39 NULL,
40 0
41 }
42};
43
45{
46 {
47 4,
48 3,
49 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
52 },
53 {
54 6,
55 8,
56 "Odabir jezika",
59 },
60 {
61 8,
62 10,
63 "\x07 Molimo odaberite jezik koji \206e se koristiti za vrijeme instalacije",
66 },
67 {
68 8,
69 11,
70 " I pritisnite ENTER",
73 },
74 {
75 8,
76 13,
77 "\x07 Ovaj jezik \206e biti zadan za cijeli sustav",
80 },
81 {
82 0,
83 0,
84 "ENTER = Nastavi F3 = Iza\320i",
87 },
88 {
89 0,
90 0,
91 NULL,
92 0
93 }
94};
95
97{
98 {
99 4,
100 3,
101 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
104 },
105 {
106 6,
107 8,
108 "Dobrodo\347li u ReactOS instalaciju",
111 },
112 {
113 6,
114 11,
115 "Ovaj dio instalacije kopira ReactOS na va\347e",
118 },
119 {
120 6,
121 12,
122 "ra\237unalo i priprema se za drugi dio instalacije.",
125 },
126 {
127 8,
128 15,
129 "\x07 Pritisnite ENTER za instalaciju ili nadogradnju ReactOS-a.",
132 },
133 {
134 8,
135 17,
136 // "\x07 Pritisnite R za popravak ReactOS instalacije koristeći Recovery Console.",
137 "\x07 Pritisnite R za popravak ReactOS instalacije.",
140 },
141 {
142 8,
143 19,
144 "\x07 Pritisnite L da vidite ReactOS licencni ugovor.",
147 },
148 {
149 8,
150 21,
151 "\x07 Pritisnite F3 da biste iza\347li bez instalacije ReactOS-a.",
154 },
155 {
156 6,
157 23,
158 "Za vi\347e informacija o ReactOS-a, posjetite:",
161 },
162 {
163 6,
164 24,
165 "https://reactos.org/",
168 },
169 {
170 0,
171 0,
172 "ENTER = Nastavi R = Popravi L = Licenca F3 = Iza\320i",
175 },
176 {
177 0,
178 0,
179 NULL,
180 0
181 }
182};
183
185{
186 {
187 4,
188 3,
189 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
192 },
193 {
194 6,
195 8,
196 "ReactOS Status Verzije",
199 },
200 {
201 6,
202 11,
203 "ReactOS je u Alphi, \347to zna\237i da nije potpun svih funkcija",
206 },
207 {
208 6,
209 12,
210 "i nalazi se u intezivnom razvoju. Preporu\237uje se da se koristi",
213 },
214 {
215 6,
216 13,
217 "za testiranje te se ne preporu\237uje da se koristi kao dnevni",
220 },
221 {
222 6,
223 14,
224 "operativan sustav.",
227 },
228 {
229 6,
230 16,
231 "Sigurnosno kopirajte svoje datoteke ili testirajte na pomo\206nom",
234 },
235 {
236 6,
237 17,
238 "ra\237unalu da biste pokrenuli ReactOS na fizi\237kom ra\237unalu.",
241 },
242 {
243 8,
244 20,
245 "\x07 Pritisnite ENTER da biste nastavili ReactOS instalaciju.",
248 },
249 {
250 8,
251 22,
252 "\x07 Pritisnite F3 da biste iza\347li bez instalacije ReactOS-a.",
255 },
256 {
257 0,
258 0,
259 "ENTER = Nastavi F3 = Iza\320i",
262 },
263 {
264 0,
265 0,
266 NULL,
267 0
268 }
269};
270
272{
273 {
274 4,
275 3,
276 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
279 },
280 {
281 6,
282 6,
283 "Licenca:",
286 },
287 {
288 8,
289 8,
290 "ReactOS je pod licencom",
293 },
294 {
295 8,
296 9,
297 "GNU GPL s dijelovima koji sadr\247i kod iz drugih kompatibilnih",
300 },
301 {
302 8,
303 10,
304 "licenci kao X11 or BSD i GNU LGPL licence.",
307 },
308 {
309 8,
310 11,
311 "Sav software je dio ReactOS sustava",
314 },
315 {
316 8,
317 12,
318 "te je objavljen pod GNU GPL licencom kao i odr\247avanje",
321 },
322 {
323 8,
324 13,
325 "originalne licence.",
328 },
329 {
330 8,
331 15,
332 "Ovaj software dolazi BEZ GARANCIJE ili restrikcija kori\347tenja",
335 },
336 {
337 8,
338 16,
339 "osim primjenjivog lokalnog i me\320unarodnog prava. Licenciranje",
342 },
343 {
344 8,
345 17,
346 "ReactOS-a pokriva distribuciju samo tre\206im stranama.",
349 },
350 {
351 8,
352 18,
353 "Ako za neki slu\237aj niste primili kopiju",
356 },
357 {
358 8,
359 19,
360 "GNU General Public licence s ReactOS molimo posjetite",
363 },
364 {
365 8,
366 20,
367 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
370 },
371 {
372 8,
373 22,
374 "Garancija:",
377 },
378 {
379 8,
380 24,
381 "Ovo je besplatan software; pogledajte izvor za uvjete kopiranja.",
384 },
385 {
386 8,
387 25,
388 "Ovdje NEMA garancije; \237ak ni za TRGOVINU ili za",
391 },
392 {
393 8,
394 26,
395 "PRIKLADNOST ZA ODRE\321ENU NAMJENU",
398 },
399 {
400 0,
401 0,
402 "ENTER = Povratak",
405 },
406 {
407 0,
408 0,
409 NULL,
410 0
411 }
412};
413
415{
416 {
417 4,
418 3,
419 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
422 },
423 {
424 6,
425 8,
426 "Lista ispod prikazuje trenutne postavke ure\320aja.",
429 },
430 {
431 24,
432 11,
433 "Ra\237unalo:",
436 },
437 {
438 24,
439 12,
440 "Zaslon:",
443 },
444 {
445 24,
446 13,
447 "Tipkovnica:",
450 },
451 {
452 24,
453 14,
454 "Izgled tipkovnice:",
457 },
458 {
459 24,
460 16,
461 "Prihvati:",
464 },
465 {
466 25,
467 16, "Prihvati ove postavke ure\320aja",
470 },
471 {
472 6,
473 19,
474 "Mo\247ete promijeniti postavki hardware-a koriste\206i UP ili DOWN tipke",
477 },
478 {
479 6,
480 20,
481 "da biste ozna\237ili odrednicu. I pritisnite ENTER tipku da biste",
484 },
485 {
486 6,
487 21,
488 "ozna\237ili altrenativu postavki.",
491 },
492 {
493 6,
494 23,
495 "Kada su sve postavke to\237ne, odaberite \"Prihva\206am ove postavke ure\320aja\"",
498 },
499 {
500 6,
501 24,
502 "i pritisnite ENTER.",
505 },
506 {
507 0,
508 0,
509 "ENTER = Nastavi F3 = Iza\320i",
512 },
513 {
514 0,
515 0,
516 NULL,
517 0
518 }
519};
520
522{
523 {
524 4,
525 3,
526 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
529 },
530 {
531 6,
532 8,
533 "ReactOS instalacija je u ranoj fazi razvijanja. Jo\347 nema",
536 },
537 {
538 6,
539 9,
540 "podr\347ku svih funkcija potupne aplikacije za instalaciju.",
543 },
544 {
545 6,
546 12,
547 "Funkcije popravka nisu jo\347 napravljene.",
550 },
551 {
552 8,
553 15,
554 "\x07 Pritisnite U za a\247uriranje operativnog sustava.",
557 },
558 {
559 8,
560 17,
561 "\x07 Pritisnite R za Recovery Console.",
564 },
565 {
566 8,
567 19,
568 "\x07 Pritisnite ESC da biste se vartili na glavnu stranicu.",
571 },
572 {
573 8,
574 21,
575 "\x07 Pritisnite ENTER za ponovno pokretanje ra\237unala.",
578 },
579 {
580 0,
581 0,
582 "ESC = glavna stranica U = A\247uriranje R = Oporavak ENTER = Ponovno pokretanje",
585 },
586 {
587 0,
588 0,
589 NULL,
590 0
591 }
592};
593
595{
596 {
597 4,
598 3,
599 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
602 },
603 {
604 6,
605 8,
606 "ReactOS instalacija mo\247e a\247urirati jednu postoje\206u ReactOS instalaciju",
609 },
610 {
611 6,
612 9,
613 "napisanu ispod, ili, ako je ReactOS instalacija je o\347te\206ena,",
616 },
617 {
618 6,
619 10,
620 "instalacijski program mo\247e poku\347ati popraviti je.",
623 },
624 {
625 6,
626 12,
627 "Funkcije popravka nisu jo\347 napravljene.",
630 },
631 {
632 8,
633 15,
634 "\x07 Pritisnite UP ili DOWN tipke da biste odabrali instalaciju operativnog sustava",
637 },
638 {
639 8,
640 17,
641 "\x07 Pritisnite U za nadogradnju odabrane instalacije operativnog sustava.",
644 },
645 {
646 8,
647 19,
648 "\x07 Pritisnite ESC da biste nastavili s novom instalacijom.",
651 },
652 {
653 8,
654 21,
655 "\x07 Pritisnite F3 da biste iza\347li bez instalacije ReactOS-a.",
658 },
659 {
660 0,
661 0,
662 "U = A\247uriraj ESC = Nemoj a\247urirati F3 = Iza\320i",
665 },
666 {
667 0,
668 0,
669 NULL,
670 0
671 }
672};
673
675{
676 {
677 4,
678 3,
679 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
682 },
683 {
684 6,
685 8,
686 "\246elite promijeniti vrstu ra\237unala da bi se moglo instalirati.",
689 },
690 {
691 8,
692 10,
693 "\x07 Pritisnite tipku UP ili DOWN za odabir \247eljene vrste ra\237unala.",
696 },
697 {
698 8,
699 11,
700 " I pritisnite ENTER.",
703 },
704 {
705 8,
706 13,
707 "\x07 Pritisnite ESC tipku da biste se vartili na prija\347nju stranicu bez promjena",
710 },
711 {
712 8,
713 14,
714 " vrste ra\237unala.",
717 },
718 {
719 0,
720 0,
721 "ENTER = Nastavi ESC = Odustani F3 = Iza\320i",
724 },
725 {
726 0,
727 0,
728 NULL,
729 0
730 }
731};
732
734{
735 {
736 4,
737 3,
738 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
741 },
742 {
743 10,
744 6,
745 "Sustav se brine da sve datoteke skaldi\347tu na va\347em disku.",
748 },
749 {
750 10,
751 8,
752 "Ovo \206e potrajati jednu minutu.",
755 },
756 {
757 10,
758 9,
759 "Kada zavr\347i, va\347e \206e se ra\237unalo automatski ponovo pokrenuti.",
762 },
763 {
764 0,
765 0,
766 "\254i\347\206enje predmemorije",
769 },
770 {
771 0,
772 0,
773 NULL,
774 0
775 }
776};
777
779{
780 {
781 4,
782 3,
783 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
786 },
787 {
788 10,
789 6,
790 "ReactOS nije potpuno instaliran.",
793 },
794 {
795 10,
796 8,
797 "Uklonite disketu iz Diska A: i",
800 },
801 {
802 10,
803 9,
804 "sve CD-ROM-ove iz CD utora.",
807 },
808 {
809 10,
810 11,
811 "Pritisnite ENTER da biste ponovo pokrenuli ra\237unalo.",
814 },
815 {
816 0,
817 0,
818 "Molimo pri\237ekajte...",
821 },
822 {
823 0,
824 0,
825 NULL,
826 0
827 }
828};
829
831{
832 {
833 4,
834 3,
835 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
838 },
839 {
840 6,
841 8,
842 "\246elite promijeniti vrstu zaslona da bi se moglo instalirati.",
845 },
846 {
847 8,
848 10,
849 "\x07 Pritisnite UP ili DOWN tipke za odabir \247eljene vrste prikaza.",
852 },
853 {
854 8,
855 11,
856 " I pritisnite ENTER.",
859 },
860 {
861 8,
862 13,
863 "\x07 Pritisnite ESC tipku da biste se vartili na prija\347nju stranicu bez promjene",
866 },
867 {
868 8,
869 14,
870 " vrste prikaza.",
873 },
874 {
875 0,
876 0,
877 "ENTER = Nastavi ESC = Odustani F3 = Iza\320i",
880 },
881 {
882 0,
883 0,
884 NULL,
885 0
886 }
887};
888
890{
891 {
892 4,
893 3,
894 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
897 },
898 {
899 10,
900 6,
901 "Osnovni dijelovi ReactOS-a su se uspje\347no instalirali.",
904 },
905 {
906 10,
907 8,
908 "Uklonite disketu iz Diska A: i",
911 },
912 {
913 10,
914 9,
915 "sve CD-ROM-ove iz CD utora.",
918 },
919 {
920 10,
921 11,
922 "Pritisnite ENTER da biste ponovno pokrenuli ra\237unalo.",
925 },
926 {
927 0,
928 0,
929 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo",
932 },
933 {
934 0,
935 0,
936 NULL,
937 0
938 }
939};
940
942{
943 {
944 4,
945 3,
946 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
949 },
950 {
951 6,
952 8,
953 "Lista ispod prikazuje postoje\206e particije i ne kori\347teni diskovni",
956 },
957 {
958 6,
959 9,
960 "prostor za nove particije.",
963 },
964 {
965 8,
966 11,
967 "\x07 Pritisnite UP ili DOWN tipke da biste odabrali unos u popis.",
970 },
971 {
972 8,
973 13,
974 "\x07 Pritisnite ENTER da biste instalirali ReactOS na odabranu particiju.",
977 },
978 {
979 8,
980 15,
981 "\x07 Pritisnite C da biste stvorili primarnu/logi\237ku particiju.",
984 },
985 {
986 8,
987 17,
988 "\x07 Pritisnite E da biste stvorili pro\347irenu particiju.",
991 },
992 {
993 8,
994 19,
995 "\x07 Pritisnite D da biste izbrisali postoje\206u particiju.",
998 },
999 {
1000 0,
1001 0,
1002 "Molimo pri\237ekajte...",
1005 },
1006 {
1007 0,
1008 0,
1009 NULL,
1010 0
1011 }
1012};
1013
1015{
1016 {
1017 4,
1018 3,
1019 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
1022 },
1023 {
1024 6,
1025 8,
1026 "Trenutna sistemska particija na va\347em ra\237unalu",
1029 },
1030 {
1031 6,
1032 12,
1033 "na sistemskom disku",
1036 },
1037 {
1038 6,
1039 16,
1040 "koristi format koji nije podr\247an od strane ReactOS-a.",
1043 },
1044 {
1045 6,
1046 18,
1047 "Da bi se provela uspje\347na instalacija ReactOS-a, instalacijski program mora promijeniti",
1050 },
1051 {
1052 6,
1053 19,
1054 "trenutnu sistemsku particiju u novi sustav particija.",
1057 },
1058 {
1059 6,
1060 21,
1061 "Opcije novog sustava particija:",
1064 },
1065 {
1066 8,
1067 25,
1068 "\x07 Da biste prihavtili ovaj odabir, pritisnite ENTER.",
1071 },
1072 {
1073 8,
1074 27,
1075 "\x07 Da biste ru\237no promijenili sistemsku particiju, pritisnite ESC tipku da biste se vratili natrag",
1078 },
1079 {
1080 8,
1081 28,
1082 " na listu odabiranje particija, te odaberite ili stvorite novi sustav",
1085 },
1086 {
1087 8,
1088 29,
1089 " particija na sistemskom disku.",
1092 },
1093 {
1094 6,
1095 32,
1096 "U slu\237aju da ima i drugih operativnih sustava koji se oslanjaju na original",
1099 },
1100 {
1101 6,
1102 33,
1103 "sistemske particije, mo\247da trebate njih rekonfigurirati ih za novu",
1106 },
1107 {
1108 6,
1109 34,
1110 "sistemsku particiju, ili mo\247da trebate vratiti sustav partcija na",
1113 },
1114 {
1115 6,
1116 35,
1117 "original nakon \347to se instalacija ReactOS-a zavr\347i.",
1120 },
1121 {
1122 0,
1123 0,
1124 "ENTER = Nastavi ESC = Odustani",
1127 },
1128 {
1129 0,
1130 0,
1131 NULL,
1132 0
1133 }
1134};
1135
1137{
1138 {
1139 4,
1140 3,
1141 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
1144 },
1145 {
1146 6,
1147 8,
1148 "Odabarli ste izbrisati sistemsku particiju.",
1151 },
1152 {
1153 6,
1154 10,
1155 "Sistemska particija mo\247e sadr\247avati dijagnosti\237ke programe, konfiguraciju hardware-a",
1158 },
1159 {
1160 6,
1161 11,
1162 "programe, programi koji pokre\206u operativa sustav (npr. ReactOS) ili drugi",
1165 },
1166 {
1167 6,
1168 12,
1169 "programi koje pru\247a proizvo\320a\237 hardware-a.",
1172 },
1173 {
1174 6,
1175 14,
1176 "Mo\247ete izbrisati sistemsku particiju samo ako ste sigurni da nema",
1179 },
1180 {
1181 6,
1182 15,
1183 "programa na particji, ili ako ste sigurni u brisanje.",
1186 },
1187 {
1188 6,
1189 16,
1190 "Kada izbri\347ete particju, mo\247da ne\206ete mo\206i pokrenuti operativni sustav",
1193 },
1194 {
1195 6,
1196 17,
1197 " s trvdog diska u ra\237unalu until dok ne zavr\347ite instalaciju ReactOS-a.",
1200 },
1201 {
1202 8,
1203 20,
1204 "\x07 Pritisnite ENTER da biste izbrisali sistemsku particju. Biti \206ete pitani",
1207 },
1208 {
1209 8,
1210 21,
1211 " ponovno da potvrdite brisanje particije kasnije.",
1214 },
1215 {
1216 8,
1217 24,
1218 "\x07 Pritisnite ESC tipku da se vartite na prija\347nju stranicu. Particija",
1221 },
1222 {
1223 8,
1224 25,
1225 " se ne\206e izbrisati.",
1228 },
1229 {
1230 0,
1231 0,
1232 "ENTER=Nastavi ESC=Odustani",
1235 },
1236 {
1237 0,
1238 0,
1239 NULL,
1240 0
1241 }
1242};
1243
1245{
1246 {
1247 4,
1248 3,
1249 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
1252 },
1253 {
1254 6,
1255 8,
1256 "Formatiraj particiju",
1259 },
1260 {
1261 6,
1262 16,
1263 "Instalacijski program \206e sada formatirati particiju.",
1266 },
1267 {
1268 6,
1269 11,
1270 "Pritisnite ENTER da bsite nastavili.",
1273 },
1274 {
1275 0,
1276 0,
1277 "ENTER = Nastavi F3 = Iza\320i",
1280 },
1281 {
1282 0,
1283 0,
1284 NULL,
1285 0
1286 }
1287};
1288
1290{
1291 {
1292 4,
1293 3,
1294 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
1297 },
1298 {
1299 6,
1300 8,
1301 "Instalacijski program provjerava odabranu particiju.",
1304 },
1305 {
1306 0,
1307 0,
1308 "Molimo pri\237ekajte...",
1311 },
1312 {
1313 0,
1314 0,
1315 NULL,
1316 0
1317 }
1318};
1319
1321{
1322 {
1323 4,
1324 3,
1325 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
1328 },
1329 {
1330 6,
1331 8,
1332 "Instalacijski program kopira datoteke ReactOS-a na odabranu particju.",
1335 },
1336 {
1337 6,
1338 9,
1339 "Odaberite direktorij gdje \247elite da se ReactOS instalira:",
1342 },
1343 {
1344 6,
1345 14,
1346 "Da biste promijenili preporu\237en dikterorij instalacije, pritisnite",
1349 },
1350 {
1351 6,
1352 15,
1353 "BACKSPACE da biste izbrisali preporu\237en direktorij i unesite direktorij",
1356 },
1357 {
1358 6,
1359 16,
1360 "u kojem \247elite da se ReactOS instalira.",
1363 },
1364 {
1365 0,
1366 0,
1367 "ENTER = Nastavi F3 = Iza\320i",
1370 },
1371 {
1372 0,
1373 0,
1374 NULL,
1375 0
1376 }
1377};
1378
1380{
1381 {
1382 4,
1383 3,
1384 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
1387 },
1388 {
1389 0,
1390 12,
1391 "Pri\237ekajte dok ReactOS instalacijski program kopira datoteke u Va\347 ReactOS",
1394 },
1395 {
1396 0,
1397 13,
1398 "instalacijski direktorij.",
1401 },
1402 {
1403 0,
1404 14,
1405 "Ovo mo\247da potraje nekoliko minuta dok se proces ne zavr\347i.",
1408 },
1409 {
1410 50,
1411 0,
1412 "\xB3 Molimo pri\237ekajte... ",
1415 },
1416 {
1417 0,
1418 0,
1419 NULL,
1420 0
1421 }
1422};
1423
1425{
1426 {
1427 4,
1428 3,
1429 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
1432 },
1433 {
1434 6,
1435 8,
1436 "Please select where Setup should install the bootloader:",
1439 },
1440 {
1441 8,
1442 12,
1443 "Instaliraj bootloader na tvrdi disk (MBR i VBR).",
1446 },
1447 {
1448 8,
1449 13,
1450 "Instaliraj bootloader na tvrdi disk (VBR samo).",
1453 },
1454 {
1455 8,
1456 14,
1457 "Instaliraj bootloader na disketu.",
1460 },
1461 {
1462 8,
1463 15,
1464 "Presko\237i instalaciju bootloader-a.",
1467 },
1468 {
1469 0,
1470 0,
1471 "ENTER = Nastavi F3 = Iza\320i",
1474 },
1475 {
1476 0,
1477 0,
1478 NULL,
1479 0
1480 }
1481};
1482
1484{
1485 {
1486 4,
1487 3,
1488 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
1491 },
1492 {
1493 6,
1494 8,
1495 "Instalacijski program instalirava bootloader",
1498 },
1499 {
1500 6,
1501 9,
1502 "(pokreta\237a operativnog sustava).",
1505 },
1506 {
1507 0,
1508 0,
1509 "Instalacija bootloader-a, molimo pri\237elajte...",
1512 },
1513 {
1514 0,
1515 0,
1516 NULL,
1517 0
1518 }
1519};
1520
1522{
1523 {
1524 4,
1525 3,
1526 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
1529 },
1530 {
1531 6,
1532 8,
1533 "Instalacijski program ne mo\247e instalirati bootloader (pokreta\237 operativnog sustava) na va\347",
1536 },
1537 {
1538 6,
1539 9,
1540 "tvrdi disk u ra\237unalu.",
1543 },
1544 {
1545 6,
1546 13,
1547 "Ubacite formatiranu disketu u Disk A:",
1550 },
1551 {
1552 6,
1553 14,
1554 "i pritisnite ENTER.",
1557 },
1558 {
1559 0,
1560 0,
1561 "ENTER = Nastavi F3 = Iza\320i",
1564 },
1565 {
1566 0,
1567 0,
1568 NULL,
1569 0
1570 }
1571
1572};
1573
1575{
1576 {
1577 4,
1578 3,
1579 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
1582 },
1583 {
1584 6,
1585 8,
1586 "Ako \247elite promijeniti vrtu tipkovnice koji \206e se instalirati",
1589 },
1590 {
1591 8,
1592 10,
1593 "\x07 pritisnite UP ili DOWN tipke za odabir \247eljene vrste tipkovnice.",
1596 },
1597 {
1598 8,
1599 11,
1600 " I pritisnite ENTER.",
1603 },
1604 {
1605 8,
1606 13,
1607 "\x07 Pritisnite ESC tipku da biste se vratili na prija\347nju stranicu bez promjena",
1610 },
1611 {
1612 8,
1613 14,
1614 " vrste tipkovnice.",
1617 },
1618 {
1619 0,
1620 0,
1621 "ENTER = Nastavi ESC = Odustani F3 = iza\320i",
1624 },
1625 {
1626 0,
1627 0,
1628 NULL,
1629 0
1630 }
1631};
1632
1634{
1635 {
1636 4,
1637 3,
1638 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
1641 },
1642 {
1643 6,
1644 8,
1645 "Please select a layout to be installed by default.",
1648 },
1649 {
1650 8,
1651 10,
1652 "\x07 Pritisnite UP ili DOWN tipke da biste odabrali \247eljeni raspored",
1655 },
1656 {
1657 8,
1658 11,
1659 " tipkovnice. Tada pritisnite ENTER.",
1662 },
1663 {
1664 8,
1665 13,
1666 "\x07 Pritisnite ESC tipku da biste se vratili na prija\347nju stranicu bez promjena",
1669 },
1670 {
1671 8,
1672 14,
1673 " rasporeda tipkovnice.",
1676 },
1677 {
1678 0,
1679 0,
1680 "ENTER = Nastavi ESC = Odustani F3 = Iza\320i",
1683 },
1684 {
1685 0,
1686 0,
1687 NULL,
1688 0
1689 },
1690
1691};
1692
1694{
1695 {
1696 4,
1697 3,
1698 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
1701 },
1702 {
1703 6,
1704 8,
1705 "Instalacijski sustav priprema ra\237unalo na kopiranje datoteke ReactOS-a.",
1708 },
1709 {
1710 0,
1711 0,
1712 "Izrada popisa kopija datoteka...",
1715 },
1716 {
1717 0,
1718 0,
1719 NULL,
1720 0
1721 },
1722
1723};
1724
1726{
1727 {
1728 4,
1729 3,
1730 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
1733 },
1734 {
1735 6,
1736 17,
1737 "Odaberite sustav datoteka iz donje liste.",
1738 0
1739 },
1740 {
1741 8,
1742 19,
1743 "\x07 Pritisnite UP ili DOWN da biste odabrali \247eljeni sustav datoteka.",
1744 0
1745 },
1746 {
1747 8,
1748 21,
1749 "\x07 Pritisnite ENTER da biste formatirali particiju.",
1750 0
1751 },
1752 {
1753 8,
1754 23,
1755 "\x07 Pritisnite ESC da biste odabrali drugu particju.",
1756 0
1757 },
1758 {
1759 0,
1760 0,
1761 "ENTER = Nastavi ESC = Odustani F3 = Iza\320i",
1764 },
1765 {
1766 0,
1767 0,
1768 NULL,
1769 0
1770 }
1771};
1772
1774{
1775 {
1776 4,
1777 3,
1778 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
1781 },
1782 {
1783 6,
1784 8,
1785 "Odabrali ste izbrisati particiju",
1788 },
1789 {
1790 8,
1791 18,
1792 "\x07 Pritisnite L da biste izbrisali particiju.",
1795 },
1796 {
1797 11,
1798 19,
1799 "UPOZORENJE: Svi podaci na particiji \206e biti izgubljeni",
1802 },
1803 {
1804 8,
1805 21,
1806 "\x07 Pritisnite ESC da biste odustali.",
1809 },
1810 {
1811 0,
1812 0,
1813 "L = Izbri\347i particiju ESC = Odustani F3 = Iza\320i",
1816 },
1817 {
1818 0,
1819 0,
1820 NULL,
1821 0
1822 }
1823};
1824
1826{
1827 {
1828 4,
1829 3,
1830 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " instalacija ",
1833 },
1834 {
1835 6,
1836 8,
1837 "Instalacijski program a\247urira konfiguraciju sustava.",
1840 },
1841 {
1842 0,
1843 0,
1844 "Stvaranje registry klju\237eva",
1847 },
1848 {
1849 0,
1850 0,
1851 NULL,
1852 0
1853 },
1854
1855};
1856
1858{
1859 {
1860 // NOT_AN_ERROR
1861 "Uspje\347no\n"
1862 },
1863 {
1864 // ERROR_NOT_INSTALLED
1865 "ReactOS nije u potpunosti instaliran na Va\347em\n"
1866 "ra\237unalu. Ako sada iza\320ete iz Instalacijskog programa, trebati \206ete ponovno\n"
1867 "pokrenuti Instalacijski program da biste instalirali ReactOS.\n"
1868 "\n"
1869 " \x07 Pritisnite ENTER da nasatvite.\n"
1870 " \x07 Pritisnite F3 da iza\320ete iz Instalacijskog programa.",
1871 "F3 = Iza\320i ENTER = Nastavi"
1872 },
1873 {
1874 // ERROR_NO_BUILD_PATH
1875 "Neuspje\347nja gradnja instalacijskih putanja za ReactOS instalacijski direktorij!\n"
1876 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1877 },
1878 {
1879 // ERROR_SOURCE_PATH
1880 "Ne mo\247ete izbrisati particiju koja sadr\247i instalaciju!\n"
1881 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1882 },
1883 {
1884 // ERROR_SOURCE_DIR
1885 "You cannot install ReactOS within the installation source directory!\n"
1886 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1887 },
1888 {
1889 // ERROR_NO_HDD
1890 "Instalacijski program ne mo\247e prona\206i tvrdi disk.\n",
1891 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1892 },
1893 {
1894 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1895 "Instalacijski program nije mogap prona\206i izvorni disk.\n",
1896 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1897 },
1898 {
1899 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1900 "Instalacijski program ne mo\247e prona\206i datoteku TXTSETUP.SIF.\n",
1901 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1902 },
1903 {
1904 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1905 "Instalacijski program je prona\347ao korumpiranu datoteku TXTSETUP.SIF.\n",
1906 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1907 },
1908 {
1909 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1910 "Instalacijski program je na\347ao neva\247e\206i potpis (signaturu) u datoteci TXTSETUP.SIF.\n",
1911 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1912 },
1913 {
1914 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1915 "Instalacijski program nije mogao dohvatiti informacije o pogonu sustava.\n",
1916 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1917 },
1918 {
1919 // ERROR_WRITE_BOOT,
1920 "Instalacijski program je neuspje\347no instalirao %S bootcode na sistemsku particiju.",
1921 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1922 },
1923 {
1924 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1925 "Instalacijski program je neuspje\347no u\237itato popis vrste ra\237unala.\n",
1926 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1927 },
1928 {
1929 // ERROR_LOAD_DISPLAY,
1930 "Instalacijski program je neuspje\347no u\237itato popis postavki zaslona.\n",
1931 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1932 },
1933 {
1934 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1935 "Instalacijski program je neuspje\347no u\237itato popis vrste tipkovnice.\n",
1936 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1937 },
1938 {
1939 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1940 "Instalacijski program je neuspje\347no u\237itato popis rasporeda tipkovnice.\n",
1941 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1942 },
1943 {
1944 // ERROR_WARN_PARTITION,
1945 "Instalacijski program je otkrio da barem jedan tvrdi disk sadr\247i nekompatibilanu\n"
1946 "particijsku tablicu s kojim se ne mo\247e pravilno postupati!\n"
1947 "\n"
1948 "Stvaranje or ili brisanje particija mo\247e uni\347titi particijsku tablicu.\n"
1949 "\n"
1950 " \x07 Pritisnite F3 da iza\320ete iz Instalacijskog programa.\n"
1951 " \x07 Pritisnite ENTER da nastavite.",
1952 "F3 = Iza\320i ENTER = Nastavi"
1953 },
1954 {
1955 // ERROR_NEW_PARTITION,
1956 "Ne mo\247ete stvoriti novu particiju unutar\n"
1957 "postoje\206e particije!\n"
1958 "\n"
1959 " * Pritisnite bilo koju tipku za nastavak.",
1960 NULL
1961 },
1962 {
1963 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1964 "Instalacijski program je neuspje\347no instalirao %S bootcode na sistemsku particiju.",
1965 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1966 },
1967 {
1968 // ERROR_NO_FLOPPY,
1969 "Nema diska (diskete) u Disku A:",
1970 "ENTER = Nastavi"
1971 },
1972 {
1973 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1974 "Instalacijski program je neuspje\347no a\247urirao popis rasporeda tipkovnice.",
1975 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1976 },
1977 {
1978 // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1979 "Instalacijski program je neuspje\347no a\247urirao popis postavki zaslona registry-a.",
1980 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1981 },
1982 {
1983 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1984 "Instalacijski program je neuspje\347no uvezao hive datoteku (hive file).",
1985 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1986 },
1987 {
1988 // ERROR_FIND_REGISTRY
1989 "Setup failed to find the registry data files.",
1990 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1991 },
1992 {
1993 // ERROR_CREATE_HIVE,
1994 "Setup failed to create the registry hives.",
1995 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
1996 },
1997 {
1998 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1999 "Setup failed to initialize the registry.",
2000 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
2001 },
2002 {
2003 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
2004 "Cabinet nema valjane inf datoteke.\n",
2005 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
2006 },
2007 {
2008 // ERROR_CABINET_MISSING,
2009 "Cabinet nije prona\320en.\n",
2010 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
2011 },
2012 {
2013 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
2014 "Kabinet (Cabinet) nema setup skriptu.\n",
2015 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
2016 },
2017 {
2018 // ERROR_COPY_QUEUE,
2019 "Instalacijski program je neuspje\347no otvorio kopiju datoteke queue.\n",
2020 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
2021 },
2022 {
2023 // ERROR_CREATE_DIR,
2024 "Instalacijski program ne mo\247e stvoriti instalacijske direktorije.",
2025 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
2026 },
2027 {
2028 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
2029 "Instalacijski program ne mo\247e na\206i '%S' sekciju\n"
2030 "u TXTSETUP.SIF.\n",
2031 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
2032 },
2033 {
2034 // ERROR_CABINET_SECTION,
2035 "Instalacijski program ne mo\247e na\206i '%S' sekciju\n"
2036 "u kabinetu (cabinet).\n",
2037 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
2038 },
2039 {
2040 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
2041 "Instalacijski program ne mo\247e stvoriti instalacijski direktorij.",
2042 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
2043 },
2044 {
2045 // ERROR_WRITE_PTABLE,
2046 "Instalacijski program je neuspje\347no upsiao u particijsku tablicu.\n"
2047 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
2048 },
2049 {
2050 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
2051 "Instalacijski program nije uspjelo dodati kodnu stranicu u registry.\n"
2052 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
2053 },
2054 {
2055 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
2056 "Instalacijski program nije mogao postaviti lokalizaciju sustava.\n"
2057 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
2058 },
2059 {
2060 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
2061 "Instalacijski program nije mogao postaviti raspored tipkovnice u registry.\n"
2062 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
2063 },
2064 {
2065 // ERROR_UPDATE_GEOID,
2066 "Instalacijski program nije mogao postaviti GEO ID (geografski polo\247aj).\n"
2067 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"
2068 },
2069 {
2070 // ERROR_DIRECTORY_NAME,
2071 "Neva\247e\206e ime direktorija.\n"
2072 "\n"
2073 " * Pritisnite bilo koju tipku da biste nastavili."
2074 },
2075 {
2076 // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
2077 "Odabrana particija nije dovoljno velika za instalaciju ReactOS-a.\n"
2078 "Instalacijska partcija mora biti velika minimalno %lu MB.\n"
2079 "\n"
2080 " * Pritisnite bilo koju tipku da biste nastavite.",
2081 NULL
2082 },
2083 {
2084 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
2085 "Ne mo\247ete stvoriti primarnu ili pro\347irenu particiju u\n"
2086 "tablici particija diska jer je tablica particija puna.\n"
2087 "\n"
2088 " * Pritisnite bilo koju tipku da biste nastavite."
2089 },
2090 {
2091 // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
2092 "Ne mo\247te stvoriti vi\347e od jedne pro\347irene particije po disku.\n"
2093 "\n"
2094 " * Pritisnite bilo koju tipku da biste nastavite."
2095 },
2096 {
2097 // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
2098 "Instalacijski program ne mo\247e foramtirati:\n"
2099 " %S\n"
2100 "\n"
2101 "ENTER = Ponovno pokrenite ra\237unalo"
2102 },
2103 {
2104 NULL,
2105 NULL
2106 }
2107};
2108
2110{
2111 {
2114 },
2115 {
2118 },
2119 {
2122 },
2123 {
2126 },
2127 {
2130 },
2131 {
2134 },
2135 {
2138 },
2139 {
2142 },
2143 {
2146 },
2147 {
2150 },
2151 {
2152 FLUSH_PAGE,
2154 },
2155 {
2158 },
2159 {
2162 },
2163 {
2166 },
2167 {
2170 },
2171 {
2174 },
2175 {
2178 },
2179 {
2182 },
2183 {
2186 },
2187 {
2190 },
2191 {
2194 },
2195 {
2198 },
2199 {
2202 },
2203 {
2206 },
2207 {
2208 QUIT_PAGE,
2210 },
2211 {
2214 },
2215 {
2218 },
2219 {
2222 },
2223 {
2226 },
2227 {
2228 -1,
2229 NULL
2230 }
2231};
2232
2234{
2236 " Molimo pri\237ekajte..."},
2238 " ENTER = Instaliraj C = Stvori Primarnu E = Stvori Pro\347irenu F3 = Iza\320i"},
2240 " ENTER = Instaliraj C = Stvori Logi\237ku particiju F3 = Iza\320i"},
2242 " ENTER = Instaliraj D = Izbri\347i particiju F3 = Iza\320i"},
2244 " D = Izbri\347i particiju F3 = Iza\320i"},
2246 "Veli\237ina nove particije:"},
2248 "Odabrali ste stvoriti primarnu particiju na"},
2250 "Odabrali ste stvoriti pro\347irenu particiju na"},
2252 "Odabrali ste stvoriti logi\237ku particiju na"},
2254 "Molimo da unesite veli\237inu nove particije u MB."},
2256 " ENTER = Stvori particiju ESC = Odustani F3 = Iza\320i"},
2258 "Instalacijski program je stvorio novu particiju na"},
2260 "Ova \206e particija biti sljede\206a formatirana."},
2262 "Odabrali ste instalirati ReactOS na novu ili neformatiranu particiju."},
2264 "Sistemska particija nije jo\347 formatirana."},
2266 "Nova partcija nije jo\347 formatirana."},
2268 "Instalacijski program instalirava ReactOS na particiju"},
2270 "ENTER = Nastavi"},
2272 "F3 = Iza\320i ENTER = Nastavi"},
2274 "ENTER = Ponovno pokreni ra\237unalo"},
2276 " Brisanje datoteka: %S"},
2278 " Premje\347tanje datoteka: %S u: %S"},
2280 " Preimenovanje datoteka: %S u: %S"},
2282 " Kopiranje datoteka: %S"},
2284 "Instalacijski program kopira datoteke..."},
2286 " A\247uriranje registry hives..."},
2288 " Uvoz %S..."},
2290 " A\247uriranje registry postavke zaslona..."},
2292 " A\247uriranje postavki lokalizacije..."},
2294 " A\247uriranje postavki rasporeda tipkovnice..."},
2296 " Dodavanje codepage inforamcija u registry..."},
2297 {STRING_DONE,
2298 " Gotovo..."},
2300 " ENTER = Ponvono pokreni ra\237uanlo"},
2302 " Va\347e \206e se ra\237unalo ponovno pokrenuti za %li sekundi... "},
2304 "Neuspje\347no otvaranje konzole (console)\r\n\r\n"},
2306 "Naj\237e\347\206i uzrok tome je kori\347tenje USB tipkovnice\r\n"},
2308 "USB tipkovnice nisu jo\347 potupuno podr\247ane\r\n"},
2310 "Instalacijski program formatira particiju..."},
2312 "Instalacijski program provjerava disk..."},
2314 " Formatiraj particiju kao %S sustav datoteka (brzo formatiranje) "},
2316 " Formatiraj particiju kao %S sustav datoteka "},
2318 " \254uvaj trenutni sustav datoteka (bez promjene) "},
2320 "%s."},
2322 "na %s."},
2324 "Vrsta 0x%02x"},
2326 // "Harddisk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]"
2327 "%I64u %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) on %wZ [%s]"},
2329 // "Harddisk %lu (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu [%s]"
2330 "%I64u %s Harddisk %lu (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]"},
2332 "neparticiranom prostoru"},
2334 "MB (max. %lu MB)"},
2336 "Pro\347irena Particija"},
2338 "Nova (neformatirana)"},
2340 "Nekori\347tena"},
2342 "Nepozanto"},
2343 {STRING_KB,
2344 "KB"},
2345 {STRING_MB,
2346 "MB"},
2347 {STRING_GB,
2348 "GB"},
2350 "Dodavanje rasporeda tipkovnice"},
2351 {0, 0}
2352};
#define TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
Definition: consup.h:35
#define TEXT_TYPE_STATUS
Definition: consup.h:40
#define TEXT_PADDING_BIG
Definition: consup.h:51
#define TEXT_ALIGN_CENTER
Definition: consup.h:46
#define TEXT_STYLE_NORMAL
Definition: consup.h:34
#define TEXT_ALIGN_RIGHT
Definition: consup.h:44
#define TEXT_STYLE_UNDERLINE
Definition: consup.h:36
#define NULL
Definition: types.h:112
Definition: mui.h:4
Definition: mui.h:13
Definition: mui.h:19
Definition: mui.h:25
static MUI_ENTRY hrHRSelectFSEntries[]
Definition: hr-HR.h:1725
MUI_STRING hrHRStrings[]
Definition: hr-HR.h:2233
static MUI_ENTRY hrHRCheckFSEntries[]
Definition: hr-HR.h:1289
static MUI_ENTRY hrHRDevicePageEntries[]
Definition: hr-HR.h:414
static MUI_ENTRY hrHRKeyboardSettingsEntries[]
Definition: hr-HR.h:1574
MUI_ERROR hrHRErrorEntries[]
Definition: hr-HR.h:1857
static MUI_ENTRY hrHRSuccessPageEntries[]
Definition: hr-HR.h:889
static MUI_ENTRY hrHRFormatPartitionEntries[]
Definition: hr-HR.h:1244
static MUI_ENTRY hrHRInstallDirectoryEntries[]
Definition: hr-HR.h:1320
static MUI_ENTRY hrHRRegistryEntries[]
Definition: hr-HR.h:1825
static MUI_ENTRY hrHRPrepareCopyEntries[]
Definition: hr-HR.h:1693
static MUI_ENTRY hrHRDeletePartitionEntries[]
Definition: hr-HR.h:1773
static MUI_ENTRY hrHRRepairPageEntries[]
Definition: hr-HR.h:521
static MUI_ENTRY hrHRLayoutSettingsEntries[]
Definition: hr-HR.h:1633
static MUI_ENTRY hrHRLicensePageEntries[]
Definition: hr-HR.h:271
static MUI_ENTRY hrHRConfirmDeleteSystemPartitionEntries[]
Definition: hr-HR.h:1136
static MUI_ENTRY hrHRBootLoaderSelectPageEntries[]
Definition: hr-HR.h:1424
static MUI_ENTRY hrHRWelcomePageEntries[]
Definition: hr-HR.h:96
static MUI_ENTRY hrHRQuitPageEntries[]
Definition: hr-HR.h:778
static MUI_ENTRY hrHRSetupInitPageEntries[]
Definition: hr-HR.h:6
static MUI_ENTRY hrHRFileCopyEntries[]
Definition: hr-HR.h:1379
static MUI_ENTRY hrHRBootLoaderRemovableDiskPageEntries[]
Definition: hr-HR.h:1521
static MUI_ENTRY hrHRBootLoaderInstallPageEntries[]
Definition: hr-HR.h:1483
static MUI_ENTRY hrHRDisplayPageEntries[]
Definition: hr-HR.h:830
static MUI_ENTRY hrHRUpgradePageEntries[]
Definition: hr-HR.h:594
static MUI_ENTRY hrHRLanguagePageEntries[]
Definition: hr-HR.h:44
static MUI_ENTRY hrHRComputerPageEntries[]
Definition: hr-HR.h:674
MUI_PAGE hrHRPages[]
Definition: hr-HR.h:2109
static MUI_ENTRY hrHRFlushPageEntries[]
Definition: hr-HR.h:733
static MUI_ENTRY hrHRChangeSystemPartition[]
Definition: hr-HR.h:1014
static MUI_ENTRY hrHRSelectPartitionEntries[]
Definition: hr-HR.h:941
static MUI_ENTRY hrHRIntroPageEntries[]
Definition: hr-HR.h:184
#define STRING_FORMATTINGPART
Definition: mui.h:168
#define STRING_REBOOTCOMPUTER
Definition: mui.h:151
#define STRING_CONSOLEFAIL1
Definition: mui.h:165
#define STRING_CONSOLEFAIL3
Definition: mui.h:167
#define STRING_MAXSIZE
Definition: mui.h:179
#define STRING_CHECKINGDISK
Definition: mui.h:169
#define STRING_CREATEPARTITION
Definition: mui.h:142
#define STRING_HDDINFO2
Definition: mui.h:177
#define STRING_CONTINUE
Definition: mui.h:149
#define STRING_FORMATDISK2
Definition: mui.h:171
#define TEXT_ID_STATIC
Definition: mui.h:126
#define STRING_DELETEPARTITION
Definition: mui.h:136
#define STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION
Definition: mui.h:139
#define STRING_UNPSPACE
Definition: mui.h:178
#define STRING_FORMATUNUSED
Definition: mui.h:182
#define TEXT_ID_FORMAT_PROMPT
Definition: mui.h:129
#define STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE
Definition: mui.h:161
#define STRING_PARTITIONSIZE
Definition: mui.h:137
#define STRING_CODEPAGEINFOUPDATE
Definition: mui.h:162
#define STRING_LOCALESETTINGSUPDATE
Definition: mui.h:160
#define STRING_GB
Definition: mui.h:186
#define STRING_FORMATUNKNOWN
Definition: mui.h:183
#define STRING_KEEPFORMAT
Definition: mui.h:172
#define STRING_IMPORTFILE
Definition: mui.h:158
#define STRING_UNFORMATTED
Definition: mui.h:180
#define STRING_ADDKBLAYOUTS
Definition: mui.h:187
#define STRING_COPYING
Definition: mui.h:155
#define STRING_REBOOTCOMPUTER2
Definition: mui.h:164
#define STRING_HDDISK1
Definition: mui.h:173
#define STRING_CHOOSE_NEW_PARTITION
Definition: mui.h:138
#define STRING_HDPARTSIZE
Definition: mui.h:141
#define STRING_INSTALLCREATELOGICAL
Definition: mui.h:134
#define STRING_HDDINFO1
Definition: mui.h:176
#define STRING_DONE
Definition: mui.h:163
#define STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART
Definition: mui.h:146
#define STRING_PLEASEWAIT
Definition: mui.h:132
#define STRING_CONSOLEFAIL2
Definition: mui.h:166
#define STRING_INSTALLDELETEPARTITION
Definition: mui.h:135
#define STRING_NONFORMATTEDOTHERPART
Definition: mui.h:147
#define STRING_MOVING
Definition: mui.h:153
#define STRING_FORMATDISK1
Definition: mui.h:170
#define STRING_PARTFORMAT
Definition: mui.h:144
#define STRING_MB
Definition: mui.h:185
#define STRING_SETUPCOPYINGFILES
Definition: mui.h:156
#define STRING_REBOOTPROGRESSBAR
Definition: mui.h:188
#define STRING_DELETING
Definition: mui.h:152
#define STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE
Definition: mui.h:159
#define STRING_RENAMING
Definition: mui.h:154
#define STRING_INSTALLCREATEPARTITION
Definition: mui.h:133
#define STRING_HDDISK2
Definition: mui.h:174
#define STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION
Definition: mui.h:140
#define STRING_EXTENDED_PARTITION
Definition: mui.h:181
#define STRING_REGHIVEUPDATE
Definition: mui.h:157
#define STRING_INSTALLONPART
Definition: mui.h:148
#define STRING_QUITCONTINUE
Definition: mui.h:150
#define STRING_NEWPARTITION
Definition: mui.h:143
#define STRING_KB
Definition: mui.h:184
#define STRING_NONFORMATTEDPART
Definition: mui.h:145
#define STRING_PARTTYPE
Definition: mui.h:175
@ BOOTLOADER_SELECT_PAGE
Definition: usetup.h:106
@ SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE
Definition: usetup.h:103
@ SUCCESS_PAGE
Definition: usetup.h:115
@ LAYOUT_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:94
@ COMPUTER_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:91
@ CHECK_FILE_SYSTEM_PAGE
Definition: usetup.h:105
@ LICENSE_PAGE
Definition: usetup.h:81
@ DELETE_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:100
@ SELECT_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:96
@ WELCOME_PAGE
Definition: usetup.h:80
@ UPGRADE_REPAIR_PAGE
Definition: usetup.h:88
@ DEVICE_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:90
@ FLUSH_PAGE
Definition: usetup.h:117
@ PREPARE_COPY_PAGE
Definition: usetup.h:108
@ CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:99
@ FILE_COPY_PAGE
Definition: usetup.h:110
@ REGISTRY_PAGE
Definition: usetup.h:111
@ CHANGE_SYSTEM_PARTITION
Definition: usetup.h:98
@ QUIT_PAGE
Definition: usetup.h:116
@ FORMAT_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:104
@ SETUP_INIT_PAGE
Definition: usetup.h:78
@ INSTALL_DIRECTORY_PAGE
Definition: usetup.h:109
@ DISPLAY_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:92
@ LANGUAGE_PAGE
Definition: usetup.h:79
@ KEYBOARD_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:93
@ BOOTLOADER_INSTALL_PAGE
Definition: usetup.h:112
@ REPAIR_INTRO_PAGE
Definition: usetup.h:87
@ INSTALL_INTRO_PAGE
Definition: usetup.h:82
@ BOOTLOADER_REMOVABLE_DISK_PAGE
Definition: usetup.h:113