ReactOS 0.4.15-dev-8339-g4028de8
pl-PL.h
Go to the documentation of this file.
1// This file is converted by code7bit.
2// code7bit: https://github.com/katahiromz/code7bit
3// To revert conversion, please execute "code7bit -r <file>".
4/*
5 * translated by Caemyr (Jan-Feb, Apr, 2008)
6 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
7 * https://reactos.org/
8 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
9 * Updated by Wojo664 (July, 2014)
10 * Updated by Saibamen (July, 2015)
11 * Updated by Piotr Hetnarowicz (June, 2021)
12 */
13
14#pragma once
15
17{
18 {
19 4,
20 3,
21 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
24 },
25 {
26 0,
27 20,
28 "Poczekaj, a\276 uruchomi si\251 Instalator systemu ReactOS",
31 },
32 {
33 0,
34 21,
35 "i wykryje wszystkie twoje urz\245dzenia...",
38 },
39 {
40 0,
41 0,
42 "Prosz\251 czeka\206...",
45 },
46 {
47 0,
48 0,
49 NULL,
50 0
51 }
52};
53
55{
56 {
57 4,
58 3,
59 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
62 },
63 {
64 6,
65 8,
66 "Wyb\242r j\251zyka",
69 },
70 {
71 8,
72 10,
73 "\x07 Prosz\251 wybra\206 j\251zyk dla procesu instalacji systemu",
76 },
77 {
78 8,
79 11,
80 " i nacisn\245\206 ENTER.",
83 },
84 {
85 8,
86 13,
87 "\x07 Wybrany j\251zyk b\251dzie domy\230lnym dla zainstalowanego systemu.",
90 },
91 {
92 0,
93 0,
94 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
97 },
98 {
99 0,
100 0,
101 NULL,
102 0
103 }
104};
105
107{
108 {
109 4,
110 3,
111 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
114 },
115 {
116 6,
117 8,
118 "Witamy w programie instalacyjnym systemu ReactOS",
121 },
122 {
123 6,
124 11,
125 " Na tym etapie, instalator skopiuje niezb\251dne pliki systemu operacyjnego",
128 },
129 {
130 6,
131 12,
132 "na tw\242j komputer i rozpocznie kolejny etap procesu instalacji.",
135 },
136 {
137 8,
138 15,
139 "\x07 Naci\230nij ENTER, aby zainstalowa\206 lub uaktualni\206 system ReactOS.",
142 },
143 {
144 8,
145 17,
146 "\x07 Naci\230nij R, aby naprawi\206 istniej\245c\245 instalacj\251 systemu ReactOS.",
149 },
150 {
151 8,
152 19,
153 "\x07 Naci\230nij L, aby zapozna\206 si\251 z licencj\245 systemu ReactOS",
156 },
157 {
158 8,
159 21,
160 "\x07 Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 bez instalacji systemu ReactOS.",
163 },
164 {
165 6,
166 23,
167 "Wi\251cej informacji o systemie ReactOS mo\276na znale\253\206 na stronie:",
170 },
171 {
172 6,
173 24,
174 "https://reactos.org/",
177 },
178 {
179 0,
180 0,
181 "ENTER = Kontynuacja R = Naprawa F3 = Wyj\230cie",
184 },
185 {
186 0,
187 0,
188 NULL,
189 0
190 }
191};
192
194{
195 {
196 4,
197 3,
198 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
201 },
202 {
203 6,
204 8,
205 "Stan rozwoju systemu ReactOS",
208 },
209 {
210 6,
211 11,
212 "System ReactOS jest w fazie Alpha, co oznacza, \276e jest niekompletny",
215 },
216 {
217 6,
218 12,
219 "i wci\245\276 intensywnie rozwijany. Zaleca si\251 u\276ywania systemu wy\210\245cznie",
222 },
223 {
224 6,
225 13,
226 "w celach ewauluacji i testowania, nie jako system codziennego u\276ytku.",
229 },
230 {
231 6,
232 15,
233 "Wykonaj kopi\251 zapasow\245 danych lub testuj na dodatkowym komputerze,",
236 },
237 {
238 6,
239 16,
240 "je\230li pr\242bujesz uruchomi\206 system ReactOS poza maszyn\245 wirtualn\245.",
243 },
244 {
245 8,
246 19,
247 "\x07 Naci\230nij ENTER, aby zainstalowa\206 system ReactOS.",
250 },
251 {
252 8,
253 21,
254 "\x07 Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 bez instalacji systemu ReactOS.",
257 },
258 {
259 0,
260 0,
261 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
264 },
265 {
266 0,
267 0,
268 NULL,
269 0
270 }
271};
272
274{
275 {
276 4,
277 3,
278 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
281 },
282 {
283 6,
284 6,
285 "Licencja:",
288 },
289 {
290 8,
291 8,
292 "System ReactOS jest licencjonowany na warunkach licencji",
295 },
296 {
297 8,
298 9,
299 "GNU GPL z elementami kodu pochodz\245cego z kompatybilnych",
302 },
303 {
304 8,
305 10,
306 "licencji, takich jak X11 czy BSD albo GNU LGPL. Ca\210e",
309 },
310 {
311 8,
312 11,
313 "oprogramowanie, b\251d\245ce cz\251\230ci\245 systemu ReactOS podlega wi\251c",
316 },
317 {
318 8,
319 12,
320 "licencji GNU GPL jak i odpowiedniej licencji oryginalnej.",
323 },
324 {
325 8,
326 13,
327 "To oprogramowanie wydawane jest BEZ JAKIEJKOLWIEK gwarancji",
330 },
331 {
332 8,
333 15,
334 "czy te\276 ogranicze\344 w u\276yciu, poza przepisami prawa lokalnego",
337 },
338 {
339 8,
340 16,
341 "b\245d\253 mi\251dzynarodowego. Licencja systemu ReactOS",
344 },
345 {
346 8,
347 17,
348 "reguluje wy\210\245cznie zasady dystrybucji dla os\242b trzecich.",
351 },
352 {
353 8,
354 18,
355 "Je\230li z jakiego\230 powodu nie otrzyma\210e\230 kopii licencji",
358 },
359 {
360 8,
361 19,
362 "GNU GPL wraz z systemem ReactOS, prosimy odwiedzi\206 stron\251:",
365 },
366 {
367 8,
368 20,
369 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
372 },
373 {
374 8,
375 22,
376 "Gwarancja:",
379 },
380 {
381 8,
382 24,
383 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; szczeg\242\210y",
386 },
387 {
388 8,
389 25,
390 "dotycz\245ce kopiowania w \253r\242d\210ach. Nie ma \275ADNEJ gwarancji",
393 },
394 {
395 8,
396 26,
397 "PRZYDATNO\227CI HANDLOWEJ LUB DO OKRE\227LONYCH ZASTOSOWA\343",
400 },
401 {
402 0,
403 0,
404 "ENTER = Powr\242t",
407 },
408 {
409 0,
410 0,
411 NULL,
412 0
413 }
414};
415
417{
418 {
419 4,
420 3,
421 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
424 },
425 {
426 6,
427 8,
428 "Poni\276sza lista zawiera obecne ustawienia sprz\251tu.",
431 },
432 {
433 24,
434 11,
435 "Komputer:",
438 },
439 {
440 24,
441 12,
442 "Monitor:",
445 },
446 {
447 24,
448 13,
449 "Klawiatura:",
452 },
453 {
454 24,
455 14,
456 "Uk\210. klawiatury:",
459 },
460 {
461 24,
462 16,
463 "Zapisz:",
466 },
467 {
468 25,
469 16, "Akceptuj ustawienia sprz\251tu",
472 },
473 {
474 6,
475 19,
476 "Mo\276esz zmieni\206 poszczeg\242lne ustawienia za pomoc\245 klawiszy G\340RA i D\340\235,",
479 },
480 {
481 6,
482 20,
483 "aby wybra\206 kategori\251. Potem naci\230nij ENTER, by przej\230\206 do menu z ",
486 },
487 {
488 6,
489 21,
490 "ustawieniami szczeg\242\210owymi do wyboru.",
493 },
494 {
495 6,
496 23,
497 "Gdy wszystkie ustawienia s\245 poprawne, wybierz: ",
500 },
501 {
502 6,
503 24,
504 "\"Akceptuj ustawienia sprz\251tu\" i naci\230nij ENTER.",
507 },
508 {
509 0,
510 0,
511 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
514 },
515 {
516 0,
517 0,
518 NULL,
519 0
520 }
521};
522
524{
525 {
526 4,
527 3,
528 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
531 },
532 {
533 6,
534 8,
535 "Instalator systemu ReactOS wci\245\276 jest we wczesnej fazie rozwoju. Nadal nie",
538 },
539 {
540 6,
541 9,
542 "obs\210uguje wszystkich funkcji, niezb\251dnych dla programu instalacyjnego.",
545 },
546 {
547 6,
548 12,
549 "Naprawa istniej\245cej instalacji systemu nie jest jeszcze mo\276liwa.",
552 },
553 {
554 8,
555 15,
556 "\x07 Naci\230nij U \276eby uaktualni\206 system.",
559 },
560 {
561 8,
562 17,
563 "\x07 Naci\230nij R, by uruchomi\206 Konsol\251 Odtwarzania.",
566 },
567 {
568 8,
569 19,
570 "\x07 Naci\230nij ESC, by powr\242ci\206 do g\210\242wnego menu.",
573 },
574 {
575 8,
576 21,
577 "\x07 Naci\230nij ENTER, by uruchomi\206 ponownie komputer.",
580 },
581 {
582 0,
583 0,
584 "ESC = Menu g\210\242wne ENTER = Ponowne uruchomienie komputera",
587 },
588 {
589 0,
590 0,
591 NULL,
592 0
593 }
594};
595
597{
598 {
599 4,
600 3,
601 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
604 },
605 {
606 6,
607 8,
608 "Instalator mo\276e uaktualni\206 jedn\245 z poni\276szych instalacji systemu ReactOS.",
611 },
612 {
613 6,
614 9,
615 "Je\230li instalacja systemu ReactOS jest uszkodzona, instalator mo\276e",
618 },
619 {
620 6,
621 10,
622 "podj\245\206 pr\242b\251 jej naprawy.",
625 },
626 {
627 6,
628 12,
629 "Funkcje naprawcze nie s\245 jeszcze zaimplementowane.",
632 },
633 {
634 8,
635 15,
636 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz instalacj\251 systemu.",
639 },
640 {
641 8,
642 17,
643 "\x07 Naci\230nij U, aby uaktualni\206 wybran\245 instalacj\251 systemu.",
646 },
647 {
648 8,
649 19,
650 "\x07 Naci\230nij ESC, aby wykona\206 now\245 instalacj\251 systemu.",
653 },
654 {
655 8,
656 21,
657 "\x07 Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 bez instalacji systemu ReactOS.",
660 },
661 {
662 0,
663 0,
664 "U = Uaktualnienie ESC = Nowa instalacja F3 = Wyj\230cie",
667 },
668 {
669 0,
670 0,
671 NULL,
672 0
673 }
674};
675
677{
678 {
679 4,
680 3,
681 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
684 },
685 {
686 6,
687 8,
688 "Aby zmieni\206 typ komputera, na kt\242rym chcesz zainstalowa\206 system ReactOS",
691 },
692 {
693 8,
694 10,
695 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz odpowiedni typ komputera.",
698 },
699 {
700 8,
701 11,
702 " a nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
705 },
706 {
707 8,
708 13,
709 "\x07 Naci\230nij klawisz ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
712 },
713 {
714 8,
715 14,
716 " typu komputera.",
719 },
720 {
721 0,
722 0,
723 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
726 },
727 {
728 0,
729 0,
730 NULL,
731 0
732 }
733};
734
736{
737 {
738 4,
739 3,
740 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
743 },
744 {
745 10,
746 6,
747 "System ReactOS sprawdza, czy dane s\245 poprawnie zapisane na dysku.",
750 },
751 {
752 10,
753 8,
754 "To mo\276e potrwa\206 kilka minut.",
757 },
758 {
759 10,
760 9,
761 "Po zako\344czeniu, komputer automatycznie zostanie ponownie uruchomiony.",
764 },
765 {
766 0,
767 0,
768 "Czyszczenie pami\251ci podr\251cznej",
771 },
772 {
773 0,
774 0,
775 NULL,
776 0
777 }
778};
779
781{
782 {
783 4,
784 3,
785 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
788 },
789 {
790 10,
791 6,
792 "System ReactOS nie zosta\210 zainstalowany na tym komputerze.",
795 },
796 {
797 10,
798 8,
799 "Upewnij si\251 \276e w nap\251dzie A: nie ma dyskietki, a",
802 },
803 {
804 10,
805 9,
806 "w nap\251dach optycznych - \276adnych p\210yt.",
809 },
810 {
811 10,
812 11,
813 "Naci\230nij ENTER, by ponownie uruchomi\206 komputer.",
816 },
817 {
818 0,
819 0,
820 "Prosz\251 czeka\206...",
823 },
824 {
825 0,
826 0,
827 NULL,
828 0
829 }
830};
831
833{
834 {
835 4,
836 3,
837 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
840 },
841 {
842 6,
843 8,
844 "Chcesz zmieni\206 rozdzielczo\230\206 monitora.",
847 },
848 {
849 8,
850 10,
851 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz rozdzielczo\230\206 i llo\230\206",
854 },
855 {
856 8,
857 11,
858 " kolor\242w, a nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
861 },
862 {
863 8,
864 13,
865 "\x07 Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
868 },
869 {
870 8,
871 14,
872 " rozdzielczo\230ci czy ilo\230ci kolor\242w.",
875 },
876 {
877 0,
878 0,
879 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
882 },
883 {
884 0,
885 0,
886 NULL,
887 0
888 }
889};
890
892{
893 {
894 4,
895 3,
896 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
899 },
900 {
901 10,
902 6,
903 "Podstawowe sk\210adniki systemu ReactOS zosta\210y zainstalowane.",
906 },
907 {
908 10,
909 8,
910 "Upewnij si\251 \276e w nap\251dzie A: nie ma dyskietki, a",
913 },
914 {
915 10,
916 9,
917 "w nap\251dach optycznych - \276adnych p\210yt.",
920 },
921 {
922 10,
923 11,
924 "Naci\230nij ENTER, by ponownie uruchomi\206 komputer.",
927 },
928 {
929 0,
930 0,
931 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera",
934 },
935 {
936 0,
937 0,
938 NULL,
939 0
940 }
941};
942
944{
945 {
946 4,
947 3,
948 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
951 },
952 {
953 6,
954 8,
955 "Poni\276sza lista pokazuje istniej\245ce partycje i nieprzydzielone",
958 },
959 {
960 6,
961 9,
962 "miejsce na nowe partycje.",
965 },
966 {
967 8,
968 11,
969 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz pozycj\251 z listy.",
972 },
973 {
974 8,
975 13,
976 "\x07 Naci\230nij ENTER, by zainstalowa\206 system ReactOS na wybranej partycji.",
979 },
980 {
981 8,
982 15,
983 "\x07 Naci\230nij C, by utworzy\206 partycj\251 podstawow\245/logiczn\245.",
986 },
987 {
988 8,
989 17,
990 "\x07 Naci\230nij E, by utworzy\206 partycj\251 rozszerzon\245.",
993 },
994 {
995 8,
996 19,
997 "\x07 Naci\230nij D, by usun\245\206 istniej\245c\245 partycj\251.",
1000 },
1001 {
1002 0,
1003 0,
1004 "Prosz\251 czeka\206...",
1007 },
1008 {
1009 0,
1010 0,
1011 NULL,
1012 0
1013 }
1014};
1015
1017{
1018 {
1019 4,
1020 3,
1021 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1024 },
1025 {
1026 6,
1027 8,
1028 "Bie\276\245ca partycja systemowa twojego komputera",
1031 },
1032 {
1033 6,
1034 12,
1035 "na dysku systemowym",
1038 },
1039 {
1040 6,
1041 16,
1042 "u\276ywa formatu nie obs\210ugiwanego przez system ReactOS.",
1045 },
1046 {
1047 6,
1048 18,
1049 "Aby pomy\230lnie zainstalowa\206 system ReactOS, Instalator musi zmieni\206",
1052 },
1053 {
1054 6,
1055 19,
1056 "bi\251\276\245c\245 partycj\251 systemow\245 na now\245.",
1059 },
1060 {
1061 6,
1062 21,
1063 "Nowa proponowana partycja systemowa to:",
1066 },
1067 {
1068 8,
1069 25,
1070 "\x07 Naci\230nij ENTER, aby zaakceptowa\206 ten wyb\242r.",
1073 },
1074 {
1075 8,
1076 27,
1077 "\x07 Je\230li chcesz r\251cznie zmieni\206 partycj\251 systemow\245, nacisnij ESC, by powr\242ci\206",
1080 },
1081 {
1082 8,
1083 28,
1084 " do listy wyboru partycji, i wybierz istniej\245c\245 lub utw\242rz now\245 partycj\251",
1087 },
1088 {
1089 8,
1090 29,
1091 " systemow\245 na dysku systemowym.",
1094 },
1095 {
1096 6,
1097 32,
1098 "Je\230li na twoim komputerze s\245 zainstalowane inne systemy operacyjne, kt\242re",
1101 },
1102 {
1103 6,
1104 33,
1105 "wymagaj\245 poprzedniej partycji systemowej, mo\276e zaistnie\206 potrzeba",
1108 },
1109 {
1110 6,
1111 34,
1112 "skonfigurowania ich dla nowej partycji systemowej, albo zmiana partycji",
1115 },
1116 {
1117 6,
1118 35,
1119 "systemowej do poprzednej po zako\344czeniu instalacji systemu ReactOS.",
1122 },
1123 {
1124 0,
1125 0,
1126 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie",
1129 },
1130 {
1131 0,
1132 0,
1133 NULL,
1134 0
1135 }
1136};
1137
1139{
1140 {
1141 4,
1142 3,
1143 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1146 },
1147 {
1148 6,
1149 8,
1150 "Za\276\245dano usuni\251cia partycji systemowej",
1153 },
1154 {
1155 6,
1156 10,
1157 "Partycje systemowe mog\245 zawiera\206 programy diagnostyczne, konfiguruj\245ce",
1160 },
1161 {
1162 6,
1163 11,
1164 "urz\245dzenia, programy uruchamiaj\245ce systemy operacyjne (na przyk\210ad",
1167 },
1168 {
1169 6,
1170 12,
1171 "ReactOS) i inne programy dostarczane przez producent\242w.",
1174 },
1175 {
1176 6,
1177 14,
1178 "Partycj\251 systemow\245 mo\276esz usun\245\206 tylko wtedy, gdy masz pewno\230\206, \276e nie",
1181 },
1182 {
1183 6,
1184 15,
1185 "zawiera ona takich program\242w albo gdy chcesz je usun\245\206. Usuni\251cie",
1188 },
1189 {
1190 6,
1191 16,
1192 "partycji systemowej mo\276e uniemo\276liwi\206 uruchomienie komputera z dysku",
1195 },
1196 {
1197 6,
1198 17,
1199 "twardego do czasu zako\344czenia instalacji systemu ReactOS.",
1202 },
1203 {
1204 8,
1205 20,
1206 "\x07 Naci\230nij ENTER, aby usun\245\206 t\251 partycj\251. Instalator wy\230wietli monit",
1209 },
1210 {
1211 8,
1212 21,
1213 " o potwierdzenie, przed usuni\251ciem tej partycji.",
1216 },
1217 {
1218 8,
1219 24,
1220 "\x07 Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniego ekranu",
1223 },
1224 {
1225 8,
1226 25,
1227 " nie usuwaj\245c partycji.",
1230 },
1231 {
1232 0,
1233 0,
1234 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie",
1237 },
1238 {
1239 0,
1240 0,
1241 NULL,
1242 0
1243 }
1244};
1245
1247{
1248 {
1249 4,
1250 3,
1251 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1254 },
1255 {
1256 6,
1257 8,
1258 "Formatowanie partycji",
1261 },
1262 {
1263 6,
1264 16,
1265 "Instalator sformatuje teraz partycj\251. Naci\230nij ENTER, aby kontynuowa\206.",
1268 },
1269 {
1270 0,
1271 0,
1272 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
1274 0
1275 },
1276 {
1277 0,
1278 0,
1279 NULL,
1281 }
1282};
1283
1285{
1286 {
1287 4,
1288 3,
1289 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1292 },
1293 {
1294 6,
1295 8,
1296 "Instalator sprawdza wybran\245 partycj\251.",
1299 },
1300 {
1301 0,
1302 0,
1303 "Prosz\251 czeka\206...",
1306 },
1307 {
1308 0,
1309 0,
1310 NULL,
1311 0
1312 }
1313};
1314
1316{
1317 {
1318 4,
1319 3,
1320 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1323 },
1324 {
1325 6,
1326 8,
1327 "Instalator skopiuje pliki systemu na wybran\245 partycj\251. Wybierz",
1330 },
1331 {
1332 6,
1333 9,
1334 "katalog, do kt\242rego chcesz zainstalowa\206 system ReactOS:",
1337 },
1338 {
1339 6,
1340 14,
1341 "Aby zmieni\206 domy\230lny katalog, u\276yj klawisza BACKSPACE, by usun\245\206",
1344 },
1345 {
1346 6,
1347 15,
1348 "a nast\251pnie wprowad\253 now\245 \230cie\276k\251 do katalogu, do kt\242rego system",
1351 },
1352 {
1353 6,
1354 16,
1355 "ma zosta\206 zainstalowany.",
1358 },
1359 {
1360 0,
1361 0,
1362 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
1365 },
1366 {
1367 0,
1368 0,
1369 NULL,
1370 0
1371 }
1372};
1373
1375{
1376 {
1377 4,
1378 3,
1379 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1382 },
1383 {
1384 11,
1385 12,
1386 "Prosz\251 czeka\206, Instalator systemu ReactOS kopiuje pliki do wybranego",
1389 },
1390 {
1391 30,
1392 13,
1393 "katalogu.",
1396 },
1397 {
1398 20,
1399 14,
1400 "To mo\276e potrwa\206 kilka minut.",
1403 },
1404 {
1405 50,
1406 0,
1407 "\xB3 Prosz\251 czeka\206... ",
1410 },
1411 {
1412 0,
1413 0,
1414 NULL,
1415 0
1416 }
1417};
1418
1420{
1421 {
1422 4,
1423 3,
1424 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1427 },
1428 {
1429 6,
1430 8,
1431 "Please select where Setup should install the bootloader:",
1434 },
1435 {
1436 8,
1437 12,
1438 "Instaluj mened\276er rozruchu na dysku twardym (MBR i VBR).",
1441 },
1442 {
1443 8,
1444 13,
1445 "Instaluj mened\276er rozruchu na dysku twardym (tylko VBR).",
1448 },
1449 {
1450 8,
1451 14,
1452 "Instaluj mened\276er rozruchu na dyskietce.",
1455 },
1456 {
1457 8,
1458 15,
1459 "Pomi\344 instalacj\251 mened\276era rozruchu.",
1462 },
1463 {
1464 0,
1465 0,
1466 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
1469 },
1470 {
1471 0,
1472 0,
1473 NULL,
1474 0
1475 }
1476};
1477
1479{
1480 {
1481 4,
1482 3,
1483 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1486 },
1487 {
1488 6,
1489 8,
1490 "Instalator musi teraz zainstalowa\206 mened\276er rozruchu.",
1493 },
1494 {
1495 0,
1496 0,
1497 "Instalacja mened\276era rozruchu na no\230niku, prosz\251 czeka\206...",
1500 },
1501 {
1502 0,
1503 0,
1504 NULL,
1505 0
1506 }
1507};
1508
1510{
1511 {
1512 4,
1513 3,
1514 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1517 },
1518 {
1519 6,
1520 8,
1521 "Instalator systemu ReactOS nie mo\276e zainstalowa\206",
1524 },
1525 {
1526 6,
1527 9,
1528 "mened\276era rozruchu na dysku twardym.",
1531 },
1532 {
1533 6,
1534 13,
1535 "W\210\242\276 sformatowan\245 dyskietk\251 do nap\251du A:",
1538 },
1539 {
1540 6,
1541 14,
1542 "i nacisnij klawisz ENTER.",
1545 },
1546 {
1547 0,
1548 0,
1549 "ENTER = Kontynuacja F3 = Wyj\230cie",
1552 },
1553 {
1554 0,
1555 0,
1556 NULL,
1557 0
1558 }
1559
1560};
1561
1563{
1564 {
1565 4,
1566 3,
1567 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1570 },
1571 {
1572 6,
1573 8,
1574 "Chcesz zmieni\206 typ klawiatury, jaki ma by\206 zainstalowany.",
1577 },
1578 {
1579 8,
1580 10,
1581 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz odpowiedni typ klawiatury.",
1584 },
1585 {
1586 8,
1587 11,
1588 " a nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
1591 },
1592 {
1593 8,
1594 13,
1595 "\x07 Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
1598 },
1599 {
1600 8,
1601 14,
1602 " typu klawiatury.",
1605 },
1606 {
1607 0,
1608 0,
1609 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
1612 },
1613 {
1614 0,
1615 0,
1616 NULL,
1617 0
1618 }
1619};
1620
1622{
1623 {
1624 4,
1625 3,
1626 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1629 },
1630 {
1631 6,
1632 8,
1633 "Wybierz domy\230lnie instalowany uk\210ad klawiatury.",
1636 },
1637 {
1638 8,
1639 10,
1640 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz odpowiedni uk\210ad",
1643 },
1644 {
1645 8,
1646 11,
1647 " klawiatury. Nast\251pnie naci\230nij ENTER.",
1650 },
1651 {
1652 8,
1653 13,
1654 "\x07 Naci\230nij ESC, aby powr\242ci\206 do poprzedniej strony bez zmiany",
1657 },
1658 {
1659 8,
1660 14,
1661 " uk\210adu klawiatury.",
1664 },
1665 {
1666 0,
1667 0,
1668 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
1671 },
1672 {
1673 0,
1674 0,
1675 NULL,
1676 0
1677 },
1678
1679};
1680
1682{
1683 {
1684 4,
1685 3,
1686 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1689 },
1690 {
1691 6,
1692 8,
1693 "Instalator przygotuje tw\242j komputer do skopiowania plik\242w systemu.",
1696 },
1697 {
1698 0,
1699 0,
1700 "Tworzenie listy plik\242w do skopiowania...",
1703 },
1704 {
1705 0,
1706 0,
1707 NULL,
1708 0
1709 },
1710
1711};
1712
1714{
1715 {
1716 4,
1717 3,
1718 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1721 },
1722 {
1723 6,
1724 17,
1725 "Wybierz system plik\242w z listy poni\276ej.",
1726 0
1727 },
1728 {
1729 8,
1730 19,
1731 "\x07 U\276ywaj\245c klawiszy G\340RA lub D\340\235, wybierz system plik\242w.",
1732 0
1733 },
1734 {
1735 8,
1736 21,
1737 "\x07 Naci\230nij ENTER, aby sformatowa\206 partycj\251.",
1738 0
1739 },
1740 {
1741 8,
1742 23,
1743 "\x07 Naci\230nij ESC, aby wybra\206 inn\245 partycj\251.",
1744 0
1745 },
1746 {
1747 0,
1748 0,
1749 "ENTER = Kontynuacja ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
1752 },
1753 {
1754 0,
1755 0,
1756 NULL,
1757 0
1758 }
1759};
1760
1762{
1763 {
1764 4,
1765 3,
1766 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1769 },
1770 {
1771 6,
1772 8,
1773 "Chcesz usun\245\206 wybran\245 partycj\251.",
1776 },
1777 {
1778 8,
1779 18,
1780 "\x07 Naci\230nij L, by usun\245\206 partycj\251.",
1783 },
1784 {
1785 11,
1786 19,
1787 "UWAGA: Wszystkie dane, zapisane na tej partycji zostan\245 utracone!",
1790 },
1791 {
1792 8,
1793 21,
1794 "\x07 Naci\230nij ESC, aby anulowa\206.",
1797 },
1798 {
1799 0,
1800 0,
1801 "L = Usuni\251cie partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie",
1804 },
1805 {
1806 0,
1807 0,
1808 NULL,
1809 0
1810 }
1811};
1812
1814{
1815 {
1816 4,
1817 3,
1818 " Instalator ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " ",
1821 },
1822 {
1823 6,
1824 8,
1825 "Instalator uaktualnia w\210a\230nie konfiguracj\251 systemu.",
1828 },
1829 {
1830 0,
1831 0,
1832 "Tworzenie ga\210\251zi rejestru...",
1835 },
1836 {
1837 0,
1838 0,
1839 NULL,
1840 0
1841 },
1842
1843};
1844
1846{
1847 {
1848 // NOT_AN_ERROR
1849 "Sukces\n"
1850 },
1851 {
1852 // ERROR_NOT_INSTALLED
1853 "System ReactOS nie zosta\210 w pe\210ni zainstalowany na twoim\n"
1854 "komputerze. Je\230li wyjdziesz teraz, trzeba b\251dzie\n"
1855 "ponownie uruchomi\206 instalatora, by zainstalowa\206 system ReactOS.\n"
1856 "\n"
1857 " \x07 Naci\230nij ENTER, aby kontynuowa\206 instalacj\251.\n"
1858 " \x07 Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 z instalatora.",
1859 "F3 = Wyj\230cie ENTER = Kontynuacja"
1860 },
1861 {
1862 // ERROR_NO_BUILD_PATH
1863 "Nie mo\276na utworzy\206 scie\276ek instalacji dla katalogu instalacji systemu ReactOS!\n"
1864 "ENTER = Reboot computer"
1865 },
1866 {
1867 // ERROR_SOURCE_PATH
1868 "Nie mo\276na usun\245\206 partycji zawieraj\245cej \253r\242d\210o instalacji!\n"
1869 "ENTER = Reboot computer"
1870 },
1871 {
1872 // ERROR_SOURCE_DIR
1873 "Nie mo\276na zainstalowa\206 systemu ReactOS w katalogu \253r\242d\210owym instalacji!\n"
1874 "ENTER = Reboot computer"
1875 },
1876 {
1877 // ERROR_NO_HDD
1878 "Instalator nie wykry\210 \276adnego dysku twardego.\n",
1879 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1880 },
1881 {
1882 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1883 "Instalator nie wykry\210 nap\251du \253r\242d\210owego.\n",
1884 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1885 },
1886 {
1887 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1888 "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1889 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1890 },
1891 {
1892 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1893 "Instalator wykry\210, \276e TXTSETUP.SIF jest uszkodzony.\n",
1894 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1895 },
1896 {
1897 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1898 "Instalator wykry\210 nieprawid\210owy wpis w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
1899 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1900 },
1901 {
1902 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1903 "Instalator nie m\242g\210 odczyta\206 informacji o nap\251dzie.\n",
1904 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1905 },
1906 {
1907 // ERROR_WRITE_BOOT,
1908 "Instalator nie m\242g\210 zapisa\206 kodu rozruchowego FAT na partycji systemowej.",
1909 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1910 },
1911 {
1912 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1913 "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy typ\242w komputera.\n",
1914 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1915 },
1916 {
1917 // ERROR_LOAD_DISPLAY,
1918 "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy ustawie\344 monitora.\n",
1919 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1920 },
1921 {
1922 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1923 "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy typ\242w klawiatury.\n",
1924 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1925 },
1926 {
1927 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1928 "Instalator nie m\242g\210 za\210adowa\206 listy uk\210ad\242w klawiatury.\n",
1929 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1930 },
1931 {
1932 // ERROR_WARN_PARTITION,
1933 "Instalator wykry\210, \276e co najmniej jeden dysk twardy zawiera niekompatybiln\245\n"
1934 "tabel\251 partycji, kt\242ra nie b\251dzie poprawnie obs\210ugiwana!\n"
1935 "\n"
1936 "Tworzenie lub usuwanie partycji mo\276e nieodwracalnie uszkodi\206 tabel\251 partycji.\n"
1937 "\n"
1938 " \x07 Naci\230nij F3, aby wyj\230\206 z instalatora.\n"
1939 " \x07 Naci\230nij ENTER, aby kontynuowa\206.",
1940 "F3 = Wyj\230cie ENTER = Kontynuacja"
1941 },
1942 {
1943 // ERROR_NEW_PARTITION,
1944 "Nie mo\276na utworzy\206 nowej partycji w miejscu ju\276\n"
1945 "istniej\245cej!\n"
1946 "\n"
1947 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206.",
1948 NULL
1949 },
1950 {
1951 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1952 "Instalator nie m\242g\210 zapisa\206 kodu rozruchowego %S na partycji systemowej.",
1953 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1954 },
1955 {
1956 // ERROR_NO_FLOPPY,
1957 "Brak dyskietki w nap\251dzie A:.",
1958 "ENTER = Kontynuacja"
1959 },
1960 {
1961 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1962 "Instalator nie m\242g\210 zmieni\206 uk\210adu klawiatury.",
1963 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1964 },
1965 {
1966 // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1967 "Instalator nie m\242g\210 zmieni\206 ustawie\344 monitora w rejestrze.",
1968 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1969 },
1970 {
1971 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1972 "Instalator nie by\210 w stanie zaimportowa\206 pliku ga\210\251zi rejestru.",
1973 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1974 },
1975 {
1976 // ERROR_FIND_REGISTRY
1977 "Instalator nie m\242g\210 odnale\253\206 plik\242w z danymi rejestru.",
1978 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1979 },
1980 {
1981 // ERROR_CREATE_HIVE,
1982 "Instalator nie m\242g\210 utworzy\206 ga\210\251zi rejestru.",
1983 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1984 },
1985 {
1986 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1987 "Instalator nie m\242g\210 ustawi\206 inicjalizacji rejestru.",
1988 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1989 },
1990 {
1991 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1992 "Plik Cabinet nie zawiera prawid\210owego pliku informacji instalatora.\n",
1993 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1994 },
1995 {
1996 // ERROR_CABINET_MISSING,
1997 "Plik Cabinet nie zosta\210 odnaleziony.\n",
1998 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
1999 },
2000 {
2001 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
2002 "Plik Cabinet nie zawiera skryptu instalacji.\n",
2003 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
2004 },
2005 {
2006 // ERROR_COPY_QUEUE,
2007 "Instalator nie m\242g\210 otworzy\206 kolejki kopiowania pliku.\n",
2008 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
2009 },
2010 {
2011 // ERROR_CREATE_DIR,
2012 "Instalator nie m\242g\210 utworzy\206 katalog\242w.",
2013 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
2014 },
2015 {
2016 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
2017 "Instalator nie m\242g\210 odnale\253\206 sekcji '%S'\n"
2018 "w pliku TXTSETUP.SIF.\n",
2019 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
2020 },
2021 {
2022 // ERROR_CABINET_SECTION,
2023 "Instalator nie m\242g\210 odnale\253\206 sekcji '%S'\n"
2024 "w pliku Cabinet.\n",
2025 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
2026 },
2027 {
2028 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
2029 "Instalator nie m\242g\210 utworzy\206 katalogu instalacji.",
2030 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
2031 },
2032 {
2033 // ERROR_WRITE_PTABLE,
2034 "Instalator nie m\242g\210 zapisa\206 zmian w tablicy partycji.\n"
2035 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
2036 },
2037 {
2038 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
2039 "Instalator nie m\242g\210 doda\206 strony kodowania do rejestru.\n"
2040 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
2041 },
2042 {
2043 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
2044 "Instalator nie m\242g\210 ustawi\206 wersji j\251zykowej.\n"
2045 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
2046 },
2047 {
2048 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
2049 "Instalator nie m\242g\210 doda\206 uk\210ad\242w klawiatury do rejestru.\n"
2050 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
2051 },
2052 {
2053 // ERROR_UPDATE_GEOID,
2054 "Instalator nie m\242g\210 ustawi\206 lokalizacji geograficznej.\n"
2055 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
2056 },
2057 {
2058 // ERROR_DIRECTORY_NAME,
2059 "Nieprawid\210owa nazwa katalogu.\n"
2060 "\n"
2061 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206."
2062 },
2063 {
2064 // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
2065 "Wybrana partycja nie jest wystarczaj\245co du\276a, aby zainstalowa\206 system ReactOS.\n"
2066 "Partycja instalacyjna musi mie\206 rozmiar co najmniej %lu MB.\n"
2067 "\n"
2068 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206.",
2069 NULL
2070 },
2071 {
2072 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
2073 "Nie mo\276na utworzy\206 partycji podstawowej lub rozszerzonej,\n" // FIXME
2074 "poniewa\276 tabela partycji na tym dysku jest pe\210na.\n"
2075 "\n"
2076 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206."
2077 },
2078 {
2079 // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
2080 "Nie mo\276na utworzy\206 wi\251cej ni\276 jednej partycji rozszerzonej na dysku.\n"
2081 "\n"
2082 " * Naci\230nij dowolny klawisz, aby kontynuowa\206."
2083 },
2084 {
2085 // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
2086 "Instalator nie m\242g\210 sformatowa\206 partycji:\n"
2087 " %S\n"
2088 "\n"
2089 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"
2090 },
2091 {
2092 NULL,
2093 NULL
2094 }
2095};
2096
2098{
2099 {
2102 },
2103 {
2106 },
2107 {
2110 },
2111 {
2114 },
2115 {
2118 },
2119 {
2122 },
2123 {
2126 },
2127 {
2130 },
2131 {
2134 },
2135 {
2138 },
2139 {
2140 FLUSH_PAGE,
2142 },
2143 {
2146 },
2147 {
2150 },
2151 {
2154 },
2155 {
2158 },
2159 {
2162 },
2163 {
2166 },
2167 {
2170 },
2171 {
2174 },
2175 {
2178 },
2179 {
2182 },
2183 {
2186 },
2187 {
2190 },
2191 {
2194 },
2195 {
2196 QUIT_PAGE,
2198 },
2199 {
2202 },
2203 {
2206 },
2207 {
2210 },
2211 {
2214 },
2215 {
2216 -1,
2217 NULL
2218 }
2219};
2220
2222{
2224 " Prosz\251 czeka\206..."},
2226 " ENTER = Instalacja C = Partycja podstawowa E = Rozszerzona F3 = Wyj\230cie"},
2228 " ENTER = Instalacja C = Utworzenie partycji logicznej F3 = Wyj\230cie"},
2230 " ENTER = Instalacja D = Usuni\251cie partycji F3 = Wyj\230cie"},
2232 " D = Usuni\251cie partycji F3 = Wyj\230cie"},
2234 "Rozmiar nowej partycji:"},
2236 "Wybrane: utworzenie nowej partycji podstawowej na"},
2238 "Wybrane: utworzenie nowej partycji rozszerzonej na"},
2240 "Wybrane: utworzenie nowej partycji logicznej na"},
2242 "Prosz\251 wprowadzi\206 rozmiar nowej partycji w megabajtach."},
2244 " ENTER = Utworzenie partycji ESC = Anulowanie F3 = Wyj\230cie"},
2246 "Instalator utworzy\210 now\245 partycj\251"},
2248 "Nast\251puj\245ca partycja zostanie sformatowana."},
2250 "Mo\276esz zainstalowa\206 system ReactOS na nowej lub niesformatowanej partycji."},
2252 "Partycja systemowa nie jest jeszcze sformatowana."},
2254 "Nowa partycja nie jest jeszcze sformatowana."},
2256 "Instalator kopiuje pliki systemu na wybran\245 partycj\251."},
2258 "ENTER = Kontynuacja"},
2260 "F3 = Wyj\230cie ENTER = Kontynuacja"},
2262 "ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"},
2264 " Usuwanie pliku: %S"},
2266 " Przenoszenie pliku z: %S do: %S"},
2268 " Zmienianie nazwy pliku z: %S na: %S"},
2270 " Kopiowanie plik\242w: %S"},
2272 "Instalator kopiuje pliki..."},
2274 " Uaktualnianie..."},
2276 " Importowanie %S..."},
2278 " Zmiana ustawie\344 monitora w rejestrze..."},
2280 " Zmiana wersji j\251zykowej..."},
2282 " Zmiana uk\210adu klawiatury..."},
2284 " Dodawanie informacji o stronie kodowej do rejestru..."},
2285 {STRING_DONE,
2286 " Uko\344czone..."},
2288 " ENTER = Ponowne uruchomienie komputera"},
2290 " Komputer zostanie uruchomiony ponownie za %li sekund(y)... "},
2292 "Otwarcie konsoli nieudane\r\n\r\n"},
2294 "Najcz\251stsz\245 tego przyczyn\245 jest u\276ycie klawiatury USB.\r\n"},
2296 "Nie s\245 obecnie w pe\210ni obs\210ugiwane.\r\n"},
2298 "Instalator formatuje partycj\251..."},
2300 "Instalator sprawdza dysk..."},
2302 " Formatuj partycj\251 w systemie plik\242w %S (szybkie formatowanie) "},
2304 " Formatuj partycj\251 w systemie plik\242w %S "},
2306 " Zachowaj obecny system plik\242w (bez zmian) "},
2308 "%s."},
2310 "na: %s."},
2312 "Typ 0x%02x"},
2314 // "Dysk twardy %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]"
2315 "%I64u %s Dysk twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) na %wZ [%s]"},
2317 // "Dysk twardy %lu (%I64u %s), Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu [%s]"
2318 "%I64u %s Dysk twardy %lu (Port=%hu, Szyna=%hu, Id=%hu) [%s]"},
2320 "Miejsce poza partycjami"},
2322 "MB (maks. %lu MB)"},
2324 "Partycja rozszerzona"},
2326 "Nowa (niesformatowana)"},
2328 "Nieu\276yte"},
2330 "Nieznane"},
2331 {STRING_KB,
2332 "KB"},
2333 {STRING_MB,
2334 "MB"},
2335 {STRING_GB,
2336 "GB"},
2338 "Dodawanie uk\210ad\242w klawiatury"},
2339 {0, 0}
2340};
#define TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
Definition: consup.h:35
#define TEXT_TYPE_STATUS
Definition: consup.h:40
#define TEXT_PADDING_BIG
Definition: consup.h:51
#define TEXT_ALIGN_CENTER
Definition: consup.h:46
#define TEXT_STYLE_NORMAL
Definition: consup.h:34
#define TEXT_ALIGN_RIGHT
Definition: consup.h:44
#define TEXT_STYLE_UNDERLINE
Definition: consup.h:36
#define NULL
Definition: types.h:112
Definition: mui.h:4
Definition: mui.h:13
Definition: mui.h:19
Definition: mui.h:25
static MUI_ENTRY plPLDevicePageEntries[]
Definition: pl-PL.h:416
static MUI_ENTRY plPLRegistryEntries[]
Definition: pl-PL.h:1813
static MUI_ENTRY plPLPrepareCopyEntries[]
Definition: pl-PL.h:1681
static MUI_ENTRY plPLSuccessPageEntries[]
Definition: pl-PL.h:891
static MUI_ENTRY plPLWelcomePageEntries[]
Definition: pl-PL.h:106
static MUI_ENTRY plPLFormatPartitionEntries[]
Definition: pl-PL.h:1246
MUI_STRING plPLStrings[]
Definition: pl-PL.h:2221
static MUI_ENTRY plPLBootLoaderRemovableDiskPageEntries[]
Definition: pl-PL.h:1509
static MUI_ENTRY plPLDeletePartitionEntries[]
Definition: pl-PL.h:1761
static MUI_ENTRY plPLFlushPageEntries[]
Definition: pl-PL.h:735
static MUI_ENTRY plPLInstallDirectoryEntries[]
Definition: pl-PL.h:1315
static MUI_ENTRY plPLSetupInitPageEntries[]
Definition: pl-PL.h:16
static MUI_ENTRY plPLSelectPartitionEntries[]
Definition: pl-PL.h:943
static MUI_ENTRY plPLIntroPageEntries[]
Definition: pl-PL.h:193
static MUI_ENTRY plPLQuitPageEntries[]
Definition: pl-PL.h:780
static MUI_ENTRY plPLLayoutSettingsEntries[]
Definition: pl-PL.h:1621
static MUI_ENTRY plPLSelectFSEntries[]
Definition: pl-PL.h:1713
static MUI_ENTRY plPLUpgradePageEntries[]
Definition: pl-PL.h:596
static MUI_ENTRY plPLBootLoaderInstallPageEntries[]
Definition: pl-PL.h:1478
static MUI_ENTRY plPLConfirmDeleteSystemPartitionEntries[]
Definition: pl-PL.h:1138
static MUI_ENTRY plPLKeyboardSettingsEntries[]
Definition: pl-PL.h:1562
static MUI_ENTRY plPLLanguagePageEntries[]
Definition: pl-PL.h:54
MUI_PAGE plPLPages[]
Definition: pl-PL.h:2097
static MUI_ENTRY plPLBootLoaderSelectPageEntries[]
Definition: pl-PL.h:1419
static MUI_ENTRY plPLComputerPageEntries[]
Definition: pl-PL.h:676
static MUI_ENTRY plPLChangeSystemPartition[]
Definition: pl-PL.h:1016
static MUI_ENTRY plPLDisplayPageEntries[]
Definition: pl-PL.h:832
static MUI_ENTRY plPLLicensePageEntries[]
Definition: pl-PL.h:273
static MUI_ENTRY plPLFileCopyEntries[]
Definition: pl-PL.h:1374
MUI_ERROR plPLErrorEntries[]
Definition: pl-PL.h:1845
static MUI_ENTRY plPLRepairPageEntries[]
Definition: pl-PL.h:523
static MUI_ENTRY plPLCheckFSEntries[]
Definition: pl-PL.h:1284
#define STRING_FORMATTINGPART
Definition: mui.h:168
#define STRING_REBOOTCOMPUTER
Definition: mui.h:151
#define STRING_CONSOLEFAIL1
Definition: mui.h:165
#define STRING_CONSOLEFAIL3
Definition: mui.h:167
#define STRING_MAXSIZE
Definition: mui.h:179
#define STRING_CHECKINGDISK
Definition: mui.h:169
#define STRING_CREATEPARTITION
Definition: mui.h:142
#define STRING_HDDINFO2
Definition: mui.h:177
#define STRING_CONTINUE
Definition: mui.h:149
#define STRING_FORMATDISK2
Definition: mui.h:171
#define TEXT_ID_STATIC
Definition: mui.h:126
#define STRING_DELETEPARTITION
Definition: mui.h:136
#define STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION
Definition: mui.h:139
#define STRING_UNPSPACE
Definition: mui.h:178
#define STRING_FORMATUNUSED
Definition: mui.h:182
#define TEXT_ID_FORMAT_PROMPT
Definition: mui.h:129
#define STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE
Definition: mui.h:161
#define STRING_PARTITIONSIZE
Definition: mui.h:137
#define STRING_CODEPAGEINFOUPDATE
Definition: mui.h:162
#define STRING_LOCALESETTINGSUPDATE
Definition: mui.h:160
#define STRING_GB
Definition: mui.h:186
#define STRING_FORMATUNKNOWN
Definition: mui.h:183
#define STRING_KEEPFORMAT
Definition: mui.h:172
#define STRING_IMPORTFILE
Definition: mui.h:158
#define STRING_UNFORMATTED
Definition: mui.h:180
#define STRING_ADDKBLAYOUTS
Definition: mui.h:187
#define STRING_COPYING
Definition: mui.h:155
#define STRING_REBOOTCOMPUTER2
Definition: mui.h:164
#define STRING_HDDISK1
Definition: mui.h:173
#define STRING_CHOOSE_NEW_PARTITION
Definition: mui.h:138
#define STRING_HDPARTSIZE
Definition: mui.h:141
#define STRING_INSTALLCREATELOGICAL
Definition: mui.h:134
#define STRING_HDDINFO1
Definition: mui.h:176
#define STRING_DONE
Definition: mui.h:163
#define STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART
Definition: mui.h:146
#define STRING_PLEASEWAIT
Definition: mui.h:132
#define STRING_CONSOLEFAIL2
Definition: mui.h:166
#define STRING_INSTALLDELETEPARTITION
Definition: mui.h:135
#define STRING_NONFORMATTEDOTHERPART
Definition: mui.h:147
#define STRING_MOVING
Definition: mui.h:153
#define STRING_FORMATDISK1
Definition: mui.h:170
#define STRING_PARTFORMAT
Definition: mui.h:144
#define STRING_MB
Definition: mui.h:185
#define STRING_SETUPCOPYINGFILES
Definition: mui.h:156
#define STRING_REBOOTPROGRESSBAR
Definition: mui.h:188
#define STRING_DELETING
Definition: mui.h:152
#define STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE
Definition: mui.h:159
#define STRING_RENAMING
Definition: mui.h:154
#define STRING_INSTALLCREATEPARTITION
Definition: mui.h:133
#define STRING_HDDISK2
Definition: mui.h:174
#define STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION
Definition: mui.h:140
#define STRING_EXTENDED_PARTITION
Definition: mui.h:181
#define STRING_REGHIVEUPDATE
Definition: mui.h:157
#define STRING_INSTALLONPART
Definition: mui.h:148
#define STRING_QUITCONTINUE
Definition: mui.h:150
#define STRING_NEWPARTITION
Definition: mui.h:143
#define STRING_KB
Definition: mui.h:184
#define STRING_NONFORMATTEDPART
Definition: mui.h:145
#define STRING_PARTTYPE
Definition: mui.h:175
@ BOOTLOADER_SELECT_PAGE
Definition: usetup.h:106
@ SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE
Definition: usetup.h:103
@ SUCCESS_PAGE
Definition: usetup.h:115
@ LAYOUT_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:94
@ COMPUTER_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:91
@ CHECK_FILE_SYSTEM_PAGE
Definition: usetup.h:105
@ LICENSE_PAGE
Definition: usetup.h:81
@ DELETE_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:100
@ SELECT_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:96
@ WELCOME_PAGE
Definition: usetup.h:80
@ UPGRADE_REPAIR_PAGE
Definition: usetup.h:88
@ DEVICE_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:90
@ FLUSH_PAGE
Definition: usetup.h:117
@ PREPARE_COPY_PAGE
Definition: usetup.h:108
@ CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:99
@ FILE_COPY_PAGE
Definition: usetup.h:110
@ REGISTRY_PAGE
Definition: usetup.h:111
@ CHANGE_SYSTEM_PARTITION
Definition: usetup.h:98
@ QUIT_PAGE
Definition: usetup.h:116
@ FORMAT_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:104
@ SETUP_INIT_PAGE
Definition: usetup.h:78
@ INSTALL_DIRECTORY_PAGE
Definition: usetup.h:109
@ DISPLAY_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:92
@ LANGUAGE_PAGE
Definition: usetup.h:79
@ KEYBOARD_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:93
@ BOOTLOADER_INSTALL_PAGE
Definition: usetup.h:112
@ REPAIR_INTRO_PAGE
Definition: usetup.h:87
@ INSTALL_INTRO_PAGE
Definition: usetup.h:82
@ BOOTLOADER_REMOVABLE_DISK_PAGE
Definition: usetup.h:113